Dissektion 3 - Näshålan, munhålan, gommen, svalget och djupa halsstrukturer (sagittalsnittat preparat) Flashcards Preview

NHoI > Dissektion 3 - Näshålan, munhålan, gommen, svalget och djupa halsstrukturer (sagittalsnittat preparat) > Flashcards

Flashcards in Dissektion 3 - Näshålan, munhålan, gommen, svalget och djupa halsstrukturer (sagittalsnittat preparat) Deck (40):
1

M. mylohyoideus

U linea mylohyoideus mandibulae, F: os hyoideum, I: n. mylohyoideus
(gren från n alveolaris inferior). Funktion: Bildar munhålans golv och drar upp det, os
hyoideum och tungan.

2

M. geniohyoideus

U: symphysis menti, F: os hyoideum I: C1 och n hypoglossus, Funktion:
Lyfter tunga och os hyoideum vid sväljning.

3

M. genioglossus

U: spina mentalis mandibulae, F: aponeurosis linguae I: n hypoglossus.
Funktion: drar tungan framåt respektive mot hakan.

4

M. hyoglossus

U: corpus et cornu major ossis hyoidei, F: aponeurosis linguae, I: n
hypoglossus, funktion: drar tungbasen bakåt, nedåt.

5

M. uvulae

U: aponeurosis palatina, F: bindväv i uvula, I: n vagus, funktion: drar upp uvula.

6

A. lingualis

avgång från a carotis externa mellan a thyroidea superior och a facialis. Löper
först medialt och uppåt mot os hyoideums cornu major och sedan djupt om m hyoglossus till
tungan.

7

N. hypoglossus

Utträder från medulla framför n vagus och n glossopharyngeus går ut från
skallen via canalis hypoglossi. Efter att ha kommit ur canalis hypoglossi går nerven neråt
bakom vagus och sedan emellan a carotis interna och v jugularis interna. Nerven svänger
sedan i medial och anterior riktining och passerar under m digastricus och m stylohyoideus in
till tungans muskler som den innerverar. Nerven går ytligt om m hyoglossus.

8

N. lingualis

Gren från n mandibularis som innerverar tungan sensoriskt. Nerven innehåller
också fiber från n facialis som bär smakinformation samt autonoma fibrer till ganglion
submandibulare. Löper mellan mm pterygoideus lateralis et medialis och sedan ytligt om m
hyoglossus ner i munhålans botten och fram genom tungan.

9

N. glossopharyngeus

Utträder från medulla oblongata lateralt och lämnar kraniet via
foramen jugulare lateralt och frontalt om n vagus och n accessorius. Efter passagen genom
foramen jugulare löper nerven mellan a carotis interna och v jugularis interna till processus
styloideus och löper sedan nerår och framåt mellan carotiderna och längs m. styloglossus in
till munhålan under m hyoglossus. Innerverar mun och svalg sensoriskt samt bär
smakinformation från bakre 1/3 av tungan. Innerverar även m stylopharyngeus och, via
parasympatiska trådar till ganglion oticum, gl parotis.

10

Plexus pharyngeus

Nervfläta djupt om m constrictor pharyngis medius som får nervfibrer
från n vagus, n glossopharyngeus och ganglion cervicale superior. Innerverar pharynx
motoriskt och sensoriskt, dock ej nasopharynx (innerveras av n maxillaris).

11

Septum nasi

Näsmellanväggen som separerar de båda näsborrarna. Bildas av vomer och
lamina perpendicularis os ethmoideum samt av brosk.

12

Limen nasi

Låg tvärgående upphöjning i slemhinnan belägen mellan vestibulum nasi och
cavitas nasi och markerar dessa utrymmens avgränsning mot varandra.

13

Choanae

öppningen mellan näshålan och nasopharynx. Begränsas inferiort och frontalt av os
palatinum, dorsalt och superior av os sphenoidale och lateralt av processus pterygoideus
medialis.

14

concha nasalis inf./med./sup

Tre par utskott från näsväggen som åstadkommer turbulens
och möjliggör fuktining, filtrering och riktning av den inandade luften. Concha inferior är
störst och superior minst. Under var och en av conchorna bildas utrymmena maetus nasi
inferior, media respektive superior. Utrymmet ovan concha nasalis superior kallas recessus
sphenoethmoidalis.

15

Meatus nasi inferior

Undre näsgången. Utrymmet mellan chocha nasalis inferior (undre
näsmusslan) och näshålans golv.

16

Meatus nasi medius

Mellerst belägen näsgång. Utrymmet mellan mellersta och undre
näsmusslan.

17

Meatus nasi superior

Övre näsgången. Ytligt om mellersta näsmusslan och inferiort om
översta näsmusslan.

18

Recessus sphenoethmoidalis

Fördjupning superiort om övre näsmusslan. Platsen där
utförsgången från sinus sphenoidalis tömmer sig.

19

Hiatus semilunaris

Halvmånformad skåra i meatus nasi medius.

20

Infundibulum ethmoidale

Inbuktning i slemhinnan under concha nasalis media, framför
hiatus semilunaris. Här mynnar sinus frontalis et maxillaris och cellulae ethmoidalis anterior.

21

Bulla ethmoidalis

Utbuktning bakom infundibulum ethmoidale och ovan hiatus semilunaris.
Här mynnar cellulae ethmoidalis mediae.

22

Sinus frontalis

Pannbihålorna. Belägna i os frontale ovan ögonbrynen.

23

Sinus sphenoidalis

Bihåla i os sphenoidale framför sella turcica. Mynnar ut i recessus
sphenoethmoidalis.

24

Sinus maxillaris

Pyramidformade bihålor i maxilla under orbita. De är de största av
bihålorna och deras gång mynnar i infundibulum ethmoidale.

25

Cellulae ethmoidales

En samling luftfyllda håligheter mellan näshålan och orbita.

26

Pharynx

Ca 15 cm lång passage som sträcker sig från fornix pharyngis till eosophagus
början. Består av pars nasalis som löper från fornix pharyngis till övre delen av mjuka
gommen, pars oralis från uvula till os hyoideum och pars laryngea från os hyoideum till
eosophagus.

27

Vestibulum oris

Den främre delen av munhålan mellan läpparna och tänderna.

28

Frenulum linguae

Sträng som löper mellan tungans undersida och munhålans golv.

29

Glandula sublingualis

Salivkörtel under tungan, framför gl submandibularis. Saliven förs
via 10-20 gångar till munhålan varav den största heter ductus sublingualis major. Denna gång
mynnar ut i caruncula sublingualis, en slemhinneupphöjning lateralt om frenelum linguae. Här
mynnar även ductus submandibularis från gl submandibularis.

30

Plica sublingualis

Slemhinneveck ytligt om gl. sublingualis från carucula sublingualis
(belägen på var sin sida av basen av frenulum linguae) snett bakåt och lateralt gående. Bildas
av utförsgångarna från glandula sublingualis.

31

Glandula sublingualis

Merparten belägen djupt om m. mylohyoideus. Parasympatisk
innervering: chorda tympani (från n. facialis).

32

Isthmus faucium

Utrymmet mellan arcus palatoglossus och palatopharyngeus som utgör
passagen från munhålan till oropharynx.

33

Ductus nasolacrimalis

12-24 mm lång gång från sacculus lacrimalis till näshålans meatus
nasi inferior.

34

Tonsilla palatina

”Halsmandlarna” som kan ses bak i gommen. Ligger mellan arcus
palatoglossus och arcus palatopharyngeus.

35

Tonsilla pharyngea

Svalgtonsill belägen i taket av pharynx pars nasalis.

36

Arcus palatopharyngeus

Det bakre valvet i munnen. Formas av m palatopharyngeus.

37

Arcus palatoglossus

Det främre valvet. Formas av m palatoglossus.

38

Ostium pharyngeum tuba auditivae

Öppningen till örontrumpeten belägen i laterala
svalgväggen ca 10 mm framför svalgets bakre vägg i höjd med maetus nasalis inferior.

39

Epiglottis

Struplocket, skohornsliknande elastiskt brosk. Belägen posteriort om tungroten
och os hyoideum och anteriort om larynxöppningen

40

Vallecula epiglottica

Är ett utrymme posteriort om tungroten. Detta är en anatomiskt viktig
struktur vid intubering eftersom laryngoskopet placeras där.