Dugga urologi Flashcards Preview

T7 Nefrologi/Urologi > Dugga urologi > Flashcards

Flashcards in Dugga urologi Deck (28)
Loading flashcards...
1

Vilket av följande ökar PSA i blodet?

a) Urinstämma
b) 5-alfa reduktashämmare
c) Bakteriell prostatit
d) Prostatapalpation

a) Urinstämma
c) Bakteriell prostatit

2

Gleason 3-4 PSA 11, palpatoriskt T2, vilken riskkategori av prostatacancer?

Intermediärrisk

3

Patienten är en övrigt frisk 68-årig man med intermediärrisk prostatacancer. Vilket/vilka behandlingsalternativ är aktuella?

a) Aktiv monitoriering
b) Kurativt syftande strålbehandling
c) Radikal prostatektomi
d) Enbart kastrationsbehandling, GnRH-analog

b) Kurativt syftande strålbehandling
c) Radikal prostatektomi

4

Vilka kvarstående komplikationer är vanligast efter radikal prostatektomi?

Urininkontinens
Erektil dysfunktion

5

Metastaser vid prostatacancer uppträder oftast?

Skelett (bäcken och ryggrad)
Lymfkörtlar (i bäckenet + paraaortalt)

6

78-årig man. Skelettmetastaserad, lokalt avancerad prostatacancer. Behandlingsstrategi?

a) Radikal prostatektomi
b) Kastrationsbehandling (GnRH-agonist)
c) Strålterapi mot hypofysen
d) Kurativt syftande strålbehandling

b) Kastrationsbehandling

7

Vad gör antiandrogen behandling exempelvis bicaglutamid?

Blockerar androgenreceptorn i prostatacellen.

8

Varför screenar man inte hela den manliga befoklningen i sverige idag?

a) Dödligheten i prostatacancern sjunker även utan screening
b) Överdiagnostik och överbehandling av betydelselös cancer
c) Sensitiviteten för låg- screeningen upptäcker för få cancrar
d) Det finns ingen överlevnadsvinst med screeninngen.

b) Överdiagnostik och överbehandling av betydelselös cancer

9

Pojke 14 år. Plötslig ensidig skrotal smärta, 4 h sen debut. Vad måste uteslutas?

a) Orkit
b) Testistorsion
c) Testiscancer
d) Torsion av morgagnis hyatid

b) Testistorsion

10

Sin testikel svullen, rodnad, ömmande. Utsläckt cremasterreflex. Nästa steg?

a) Ultraljud med doppler akut
b) Inläggning för obs, antibiotika, smärtlindring, UL inom 24 h
c) Förbered för akut diagnostik, exploration av skrotum
d) Akut CT Buk/Bäcken.

c)

11

Vid handläggning av testiscancer, vad är viktigt att komma ihåg?

1. Metastasutredning skall alltid göras (CT, thorax/buk)

2. Fertilitetsbevarande åtgärder, nedfrysning av spermier

3. Tumörmarkörer ska tas före op för diagnostik och uppföljning

12

Akuten: kvinna 50-år. Temp 40. Tilltagande flanksmärta dx. Initial handläggning?

a) Akut CT-urinvägar
b) Inläggning för observation, CT-urinvägar inom 24 h
c) Smärtlindrar. CT-urinvägar om 2-3 veckor. Hem med antibiotika
d) Akut CT-urinvägar med kontrast

a) Akut CT-urinvägar
(misstanke avstängd pyelit)

13

DT visar uretärsten och hydronefros. Du misstänker avstängd pyelit. Fortsatt handläggning?

Akut avlastning med NP-kateter eller dubbel j-stent

I.v antibiotika + vätska, inläggning, monitorera noga

14

Vid vilket/vilka av följande symtom bör misstanke om njurcancer väckas?

a) Oförklarlig hög SR
b) Mikroskopisk hematuri utan symtom
c) Upprepade UVI-er
d) Vänstersidig varicocele

a) Oförklarig hög SR

15

Vad av följande stämmer gällande peniscancer?

a) Främst yngre män som drabbas
b) Patienter diagnostiseras ofta tidigt i sjukdomsförloppet
c) Kirurgi utgör den viktigaste behandlingen för bot
d) Strålning utgör den viktigaste behandlingen för bot

c) Kirurgi utgör den viktigaste behandlingen för bot

16

Vid LUTS vilket/vilka av följande är symtom på att patienten har lagringsbesvär?

,.

17

Vilken av följande sjukdomar ger ökad risk för LUTS?

a) Diabetes
b) Hjärtsvikt
c) Njurcancer
d) Multipel skleros

alla utom njurcancer

18

Vilken/Vilka av följande påståenden stämmer för ansträngningsinkontinens?

a) Svår trängningskänsla vid fysisk aktivitet
b) Lite-måttlig läckage vid ökat buktryck
c) Kan lindras/botas av bäckenbottenträning
d) Kan opereras med slyngplastik

alla utom a)

19

De vanligaste orsakerna till erektil dysfunktion är

a) Neurogen orsak
b) Vaskulär insufficiens (ffa arteriell kärlsjuka)
c) Psykogen orsak
d) Hormonell insufficiens

b) och c)

20

Erektil dysfunktion behandlas initialt med...

Perorala PDE-5 hämmare (t.ex viagra)

Livsstilsförändringar

21

63-årig man, rökare söker för tyst makroskopisk hematuri i 3 v. Vad måste uteslutas?

a) Malignitet i övre/nedre urinvägar
b) Njur/uretärsten
c) Bakteriell prostatit
d) Pyelonefrit

a) Malignitet i övre/nedre urinvägar

22

Du remitterar SVF-blåscancer. Vad ingår i den initiala utredningen?

Cystoskopi - remiss till urologen

CT-urinvägar

23

Akuten: man 35 år. Kraftig flanksmärta dx. Mikrohematuri. Afebril. Handläggning?

a) Akut njurstensanfall. Smärtlindra → hem. CT om 2-3 veckor.
b) Uteslut avstängd pyelit - akut CT-njurar/urinvägar
c) Avstängd pyelit. Antibiotika + remiss NP-kateter
d) Akut njurstensanfall. Smärtlindra → hem. Ingen uppföljning.

a)

24

Uppföljande CT visar konkrement a 8 mm i PUJ. Handläggning?

Spontan passage osannolik - ESVL eller uretäroskopi + stenextraktion

25

Vilket av följande påståenden om epididymit stämmer?

a) Oftast virusorsakat agens adeno och coxsackievirus
b) Agens ofta klamydia/gonorré hos sexuellt aktiva
c) Misstanke bekräftas ska alltid bekräftas med ultraljud
d) Agens ofta E. Coli hos barn och äldre

b) och d)

26

Vad av följande ingår i behandling av priapism?

a) Iv seloken för att sänka blodtrycket
b) Upprepade injektioner av efedrin intracorporealt
c) Stimulera sympatiska nervsystemet: jogging, trappuppgång
d) NSAID iv - hämma prostaglandinsyntesen.

b) och c)

27

I vilka kategorier indelas LUTS besvär?

a) Benigna och maligna
b) Medfödda och förvärvade
c) Lagring och tömning
d) Akuta och kroniska

c) Lagring och tömning

28

Vilket/vilka av följande tips brukar underlätta säker kateterinsättning?

a) Vid hinder, tryck bestämt igenom
b) Försök räta ut patientens penis ned mot perineum
c) Hos män, försök styra katetern rätt med finger per rektum
d) Använd mycket rikligt med gel

c) och d)