Dyspepsi Flashcards Preview

Medicine > Dyspepsi > Flashcards

Flashcards in Dyspepsi Deck (14)
Loading flashcards...
1

Vilka läkemedel kan man få ett sämre upptag av vid samtidig behandling med Omeprazol?

Läkemedel som kräver surt pH för absorption.

2

Omeprazol har en halveringstid på < 1h men måste bara doseras en gång per dag för god effekt, hur kommer det sig?

När Omeprazol tar sig in i Parietacellen kopplas en vätejon på molekylen vilket gör att den inte kan ta sig ur cellen igen. Omeprazol binder sedan irreversibelt till protonpumpen.

3

Patienter med dyspesi som samtidigt uppvisar alarmsymtom skall gastroskoperas direkt, vilka är alarmsymptomen?

Dysfagi
Viktnedgång
Anemi
Hematemes
Melena
Plötslig debut av besvär hos patient över 45 år

4

För en patients som söker för vad vi misstänker är refluxsjukdom, hur går vi vidare?

För att bekräfta diagnosen ges 1 veckas kur med Omeprazol. Vid god effekt rekommenderas livsstilsråd (se LB) och syrahämmande vid behov. Vid dåligt eller otillräcklig effekt skickas patienten på gastroskopi.

5

Hur ser behandlingen för duodenalt ulcus?

>95 % är orsakade av en Hp-infektion så alla skall få eradikeringsterapi.

6

Skall alla med ulcus ventriculi ha eradikerings behandling?

c.a 60% har Hp-infektion. Utredning görs och vid funnen infektion ges eradikeringsbehandling.

7

Hur länge skall en patients med ulcus ventriculi kvarstå på protonpumpshämmare?

Omeprazol 20mg x 1 ges tills läkning är konstaterad med gastroskopi.

8

Vad utgör eradikeringsbehandlingen av Hp-infektion?

Trippelbehandling med protonpumpshämmare (esomeprazol) och två antibiotika i en vecka. Klaritromycin kombineras med antingen amoxicillin eller metronidazol.

9

Ange två läkemedel som ökar risken för utveckling av ulcus?

NSAID och ASA

10

Vilka läkemedel rekommenderas i första hand vid lättare dyspeptiska besvär utan inslag av reflux?

Syraneutraliserande/syrahämmande läkemedel med Mg+Al (Novaluzid) eller H2-receptorblockerare (Ranitidin).

11

Vilka läkemedel rekommenderas vid refluxbesvär av lättare art?

Alginsyra eller H2-receptorblockerare (Ranitidin).

12

Vid refluxsjukdom med oesofagit, hur ser behandlingsstrategin ut?

Kontinuerlig behandling rekommenderas med H2receptorblockerare (Ranitidin) eller Protonpumpshämmare (Omeprazol) i lägsta effektiva dos.

13

Varför får man inte tugga protonpumpshämmare?

Har ett skyddande hölje som hindrar den sura miljön från att nå den aktiva substansen vilket leder till minskad effekt. Finns som kapslar som man vi sväljsvårigheter kan tömma och sen svälja de små kornen hela.

14

Vid gastroskopi på patient med blödande magsår blir sikten bättre om man behandlar med endos erytromycin innan undersökningen, varför?

Erytromycin har visat sig öka motoriken i magsäcken genom att verka som en motilinreceptoragonist, mindre mängd blod i magsäcken ger bättre sikt.