Ear, Throat, Nose & Eyes / Infection & Inflammation Flashcards Preview

Patents I > Ear, Throat, Nose & Eyes / Infection & Inflammation > Flashcards

Flashcards in Ear, Throat, Nose & Eyes / Infection & Inflammation Deck (13):
1

Ingredients in Er Long Zuo Ci Wan?

Liu Wei Di Huang Wan
Ci Shi
Chai Hu

2

Treats LV?KD Yin deficiency causing hearing disorders (Deficiency condition)?

Er Long Zuo Ci Wan
(Deafness Left Supporting Pills)

3

Tx blood stagnantion (excess condition) in the head due to traumatic injury (hearing loss, tinnitus)?

Tong Qiao Huo Xue Wan
(Blood regulating, orfice opening Pills)

4

Tx sore throat, tonsillitis, cough (discharge pus)?

Jie Geng Wan

5

Can be applied directly to mouth sores?

Superior Sore Throat Powder

6

Tx "Plum Pit Qi"?

Ban Xia Huo Po Wan

7

Tx nasal/sinus congestion w/ no heat signs?

Xin Yi San

8

Tx visual eye disorders due to LV/KD Yin & Blood deficiency?

Ming Mu Di Huang Wan
(Brighten the Eyes Pills)

9

Clear toxic heat from the 3 Jiaos?

Huang Lian Jie Du Wan

10

Ingredients in Huang Lian Jie Du Wan?

Huang Qin
Huang Lian
Huang Bai
Zhi Zi

11

Tx internal & external toxic heat lesions (deep rooted boils)?

Wu Wei Xiao Du Wan
(5 Ingredients Detoxifying Pills)

12

Tx Upper & Middle Jiao heat w/ constipation?

Liang Ge Wan
(Pills for Cooling the Diaphram)

13

Tx the Four "Bigs" (Yang Ming channel syndrome)?

Bai Hu Tang Wan