Elektronska spektroskopija Flashcards Preview

InsMetIzTvUČS > Elektronska spektroskopija > Flashcards

Flashcards in Elektronska spektroskopija Deck (55):
1

Na koje se područje EMZ odnose UV i Vis?

UV - ispod Vis (400 - 750 nm)

2

Koji su mogući prijelazi između elektronskih razina u molekuli?

Vezna (pi, sigma) u protuveznu (pi*, sigma*) ili nevezna u protuveznu

3

Koji su prijelazi mogući kod metalnih kompleksa, a koji kod poluvodiča?

Metalni kompleksi - prijelaz d/f elektrona ili prijenos naboja

Poluvodiči - valentna --> vodljiva vrpca

4

Koji prijelazi u području 200-700 nm odgovaraju kojim spojevima?

sigma - sigma* --> alkani
sigma - pi* i n - pi* --> karbonili
pi - pi* --> nezasićeni spojevi (veća lambda za konjugirane)
n - sigma* --> N, O, S, halogeni

5

Kako se odnose valna duljina apsorbiranog zračenja i boja emitiranog zračenja?

Veća valna duljina - hladnija boja

Manja valna duljina - toplija boja

6

Od dvije vrste prijelaza koji uzrokuju boju kod kompleksnih spojeva, koji daje intenzivnije boje?

Prijenos naboja (permanganat) daje intenzivnije boje od prijelaza d-elektrona (vanadij, nikal, kobalt)

7

Oktaedarsko kristalno polje.

eg iznad t2g

8

O čemu ovisi energijska razlika elektronskih stanja (TKP)?

1. više oksidacijsko stanje - veća delta
2. veći atomski broj - veća delta
3. broj i geometrija
4. spektrokemijski niz (priroda liganada)

9

Spektrokemijski niz liganada.

halogenidi - SCN - NO3- - OH - H2O - NCS - en - phen - no2- - cn - co

10

Koji je od kompleksa Co(III) plav, a koji žut - oksalatni ili nitro?

oksalatni - plav - manje cijepanje - hladnija boja
nitro - žut - veće cijepanje - toplija boja

11

Kako su u opadajućem nizu energije poredane orbitale u kvadratnom kristalnom polju?

x2-y2 > xy > z2 > xz,yz

12

Kako su u opadajućem nizu energije poredane orbitale u trigonskoj bipiramidi?

z2 > xy, x2-y2 > xz, yz

13

Kako su u opadajućem nizu energije poredane orbitale u tetraedru?

Obrnuto od oktaedra

14

Prijenos naboja. Koje vrste postoje. Primjeri.

LMCT (ligand --> metal) - metali velikog oksidacijskog broja i pi-donori (MnO4)

MLCT (metal --> ligand) - metali bogati elektronima i ligandi s praznim pi* orbitalama - Fe(bpy)3

15

Zašto je UV-Vis problematičan za tvari u čvrstom stanju?

Zbog refleksije zračenja

16

U kakvim se kivetama mogu snimati tekući uzorci u UV-Vis?

Staklenim, plastičnim (samo VIS)

17

Koja su najčešća otapala za UV-Vis i po čemu se razlikuju?

Acetonitril, voda, cikloheksan, n-heksan, metanol, dioksan, kloroforom

Po minimalnoj propusnosti (raste u navedenom nizu)

18

Kako se UV-Vis koristi u kvali, a kako u kvanti analizi?

Kvali - identifikacija kromofora (baza)
Kvanti - LB baždarni pravac

19

Što je izvor u UV, a što u Vis?

UV - H2 ili D2 lampa

Vis - W žarulja

20

Zašto je UV-Vis manje pogodan za ikakvu analizu od IR/Ramana?

širi maksimumi i manje informacija

21

Kada dolazi do odstupanja u LB zakonu?

velika koncentracija
nečistoće
nesavršenost instrumenta
kemijski utjecaji (dis/asocijacija, reakcije s otapalom, ravnoteže)

22

Direktna i indirektna analiza u UV-Vis.

Direktno - analit apsorbira
Indirektno - analit ne apsorbira, dodatak neke vrste koja analit učini obojanim

23

Kako bi indirektno odredili prijelazne metale na UV-Visu?

dodatkom phen ili hidroksikinolina.

24

Koji "dodatak" UV-Vis uređaju omogućuje snimanje krutih uzoraka? Na čemu se temelji? Kako izgleda spektar s tim dodatkom?

jedinica za mjerenje refleksije.

Raspršenje čvrstog uzorka - difuzno, zrcalno ili ukupno

Intenziteti su drastično povećani.

25

Difuzna i zrcalna refleksija u UV-Vis.

Otežava snimanje običnih spektara.

Difuzna - emisija u svim smjerovima od izvora na koji se puca zračenjem

Zrcalna - refleksija upadnog zračenja od površine čvrste tvari kao od ogledala

26

Koje su sve primjene rentgenskog zračenja?

1. apsorpcija/transmisija - medicina
2. difrakcija na kristalu - strukturne analize
3. rentgenska fluorescencija - određivanje elementnog sastava

27

Kako se mijenja potencijalna, a kako vezna energija s porastom glavnog kvantnog broja?

potencijalna raste, vezna pada.

28

Siegbahn-ovo označavanje.

Veliko slovo - označava konačnu ljusku
malo grčko slovo - označava ljusku iznad (alfa) ili dvije iznad (beta)

29

Zašto je Kalfa linija najintenzivnija?

Jer su prijelazi L --> M najintenzivniji

30

Kako nastaje rentgensko zračenje? Uređaj.

1. upadno zračenje izbacuje elektron iz npr. K ljuske
2. elektron iz neke druge ljuske (najčešće K) popunjava ovu
3. emisija zračenja (Kalfa - iz L, Kbeta - iz M)

Žarna nit "izbacuje" elektrone prema anodi, iz koje se emitiraju rentgenske zrake.

31

Koje energije su rentgenske zrake? Valnih duljina?

125-0,125 keV

0,01 - 10 nm

32

Kako sve rentgensko zračenje može interagirati s tvarima?

Raspršenje - Rayleigh, Compton
Fluorescencija
Propuštanje

33

Comptonovo raspršenje.

Smanjenje energije fotona uslijed interakcije s nabijenom česticom (elektronom)

34

Koje vrste fluorescencije poznajemo i kako nastaju?

1. upadno x-zračenje
2. pobuda i emisija na istoj čestici - primarna fluo
3. pobuda i emisija na različitim česticama - sekundarna fluo

35

Iskorištenje fluorescencije.

omjer broja emitiranih fotona fluo zračenja i broja šupljina nastalih djelovanjem primarnog zračenja

36

Je li iskorištenje fluorescencije veće za K ili L ljuske? Kako izgledaju krivulje u ovisnosti o Z?

Veće je za K.

Sigmoidalno - L je pomaknuta prema većim Z

37

Za što služi rentgenska fluorescencija? Koje dvije vrste spektrometara postoje?

Razlikovanje i određivanje elemenata na temelju emisije karakterističnog rentgenskog zračenja

WDXRF - wavelength dispersive XRF

EDXRF - energy dispersive XRF

38

Koje su prednosti XRF?

brza, točna, nedestruktivna metoda

minimalna priprava uzoraka u različitim koncentracijama

39

Razlika EDXRF i WDXRF.

ED - detektor mjeri različite energije karakterističnog zračenja (intenzitet u ovisnosti o E) koje dolaze iz uzorka

WD - detektor mjeri različite valne duljine (I u ovisnosti o lambda).

40

WDXRF. Sustav za detekciju. Kako signal dolazi do detektora? Kakve su izvedbe moguće?

Wavelength dispersive XRF.

Kolimator, difrakcijski kristal, detektor

Zračenje s uzorka pada na kristal koji difraktira različite valne duljine u različitim smjerovima.

Pomični detektor ili više fiksnih detektora.

41

Čemu služe filteri u XRF?

eliminira linije od anode

reducira pozadinsko zračenje

42

Prednosti i nedostaci WDXRF i EDXRF.

EDXRF - slabija osjetljivost za lakše elemente, ali dobra rezolucija za sve, kraće vrijeme i niža cijena

WDXRF - dobra osjetljivost za sve, ali lošija rezolucija za teže elemente, dulje snimanje i skup uređaj

43

Zašto se laki elementi teško detektiraju u XRF?

Fluorescentno zračenje ima premalu energiju i nije detektabilno.

44

Koji je problem kod XRF analize elemenata malog, odnosno velikog Z?

opazive samo K linije, energije L prijelaza su premale.

Obrnuto za teže elemente.

45

O čemu sve ovisi odnos intenziteta linije i koncentracije elementa u XRF?

hrapavost površine, oblik čestica, veličina, homogenost, raspodjela, ...

46

Kako se pripremaju čvrsti uzorci za XRF?

poliranje, čišćenje, ravnanje, mljevenje i homogenizacija nehomogenih uzoraka pa direktno ili prešanje/taljenje

47

Kako se pripremaju tekućine za XRF i što je glavna razlika od snimanja krutih uzoraka?

U specijalnim lončićima neposredno prije mjerenja

Nemoguće mjerenje u vakumu - puni se helijem

48

Kako se analiziraju pikovi u XRF?

položaj se povezuje s onim iz baze.

49

Po čemu se razlikuje analiza pikova kod dviju izvedbi XRF?

EDXRF - površina ispod signala - koncentracija
WDXRF - visina signala - koncentracija

50

Čemu služi analiza uzorka boje pomoću IR, EDXRF i XRD?

IR - sastav veziva i predviđanje pigmenata, punila
EDXRF - elementni sastav
XRD - vrsta punila i pigmenata (anorganski)

51

Za što se koristi Mikro-XRF? Zašto je dobra?

Analizu osjetljivih i malih uzoraka, uski snop rentgenskih zraka (do 10 um)

nedestruktivna, velika komora, snimanje bez priprave

(slika s budom)

52

Koje su prednosti XRF spram ICP-MS, a koji nedostaci?

Prednosti - minimalna priprema, mobilnost, jeftinija analiza

Nedostaci - manji raspon elemenata, potrebne veće koncentracije

53

Koje su prednosti XRF?

multi-elementna analiza, mjerenje ukupne koncentracije elemenata

granica detekcije 1-10 ppm

pogreške manje od 10%

širok raspon linearnosti

velika brzina i manja cijena, mobilno

54

Koji su nedostaci XRF?

moguće interferencije elemenata

previsoke granice detekcije u usporedbi s ostalim metodama

površinska tehnika - potrebna homogenizacija

55

Za što bi koristili vibracijsku, UV-Vis, XRF odnosno termičku analizu?

Vibracijska - struktura, veze, vezanje liganada, kvalitativna analiza, nečistoće

UV-Vis - kvanti analiza, tip veze, poluvodiči

XRF - kvali/kvanti elementna analiza

Termička - fazni prijelazi, raspad, stabilnost, kinetika, sastav, ...