Europeisk historie 1750-1914 Flashcards Preview

Historie > Europeisk historie 1750-1914 > Flashcards

Flashcards in Europeisk historie 1750-1914 Deck (313):
1

1810

Det første opprøret mot spansk herredømme i Latin-Amerika bryter ut i Venezuela.

Karl Johan blir svensk tronfølger.

1

1822

Folketallet i Norge når den første millionen.

1

1909

Konsesjonslovene i Norge.

Bergensbanen åpnes.

1

1906-11

Stolypins reformer i Russland fremmer vekst for framgangsrike bønder (kulakker).

1

Mai 1848

Den alltyske Frankfurt-forsamlingen forfatter grunnlov for en forent tysk stat.

1

1895-1945

Japans vekst

1

Det osmanske riket svekkes og moderniseres.

1828-1908

2

Februarrevolusjonen.

1848

2

1799-1815

Napoleons franske keiserrike

3

1853-56

Krimkrigen.

3

1877-78

Russisk-tyrkisk krig fører til at Russland får deler av Balkan.

3

Grunnloven blir vedtatt. Eneveldet avskaffes.

17. mai 1814

3

Napoleon angriper Russland.

1812

4

Juli-august 1814

Karl Johan angriper Norge.

5

Global konsolidering av store nasjonalstater.

1859-1871

6

1905

Japan seirer i krig mot Russland.

Revolusjon i Russland. Eneveldet avskaffes.

Den svensk-norske unionen oppheves. Norge blir et selvstendig monarki med Haakon 7. som konge.

Norsk Hydro grunnlegges.

Albert Einstein introduserer teorien om relativitet i fysikken.

Tyskland utfordrer fransk-engelske forbindelser ved å støtte marokkansk uavhengighet fra Frankrike.

6

1830-tallet

Kampen for et norsk skriftspråk starter for alvor.

6

Storbritannia er verdens fremste sjøfartsnasjon.

Synkende dødelighet fører til sterk befolkningsvekst i Europa.

1750

6

Napoleon innleder fastlandsblokaden. Britene svarer med egen handelsblokade.

1806

6

Ca. 1,6 milliarder mennesker i verden.

Befolkningen i Norge når 2,25 millioner.

Europas befolkning når sin høyeste prosentandel av verdens befolkning.

Det britiske arbeiderpartiet stiftes.

Sigmund Freud utvikler teorien om det ubevisste i Drømmetydning.

1900

6

Kong Frederik Vilhelm IV av Prøyssen avviser Frankfurt-forsamlingens grunnlov og tilbyr arvekongedømme i en føderal tysk stat; Frankfurt-forsamlingen oppløses.

April 1849

6

Kongedømmet Italia.

1861-1946

6

Fransk-russisk allianse.

1892-1917

7

1854

Frankrike og Storbritannia allierer seg med Tyrkia for å nedkjempe Russland i Krimkrigen.

7

Grekerne oppnår uavhengighet fra det osmanske riket.

Damplokomotivet sikkerhetstestes i England.

1829

8

Allmenn stemmerett for kvinner i Norge.

1913

8

Keiser Vilhelm II avviser Bismarck og begynner å utforme Det tyske keiserrikets politikk.

1890

9

1904

Hererofolket i Namibia gjør opprør.

Frankrike og Storbritannia etablerer nære forbindelser i entente cordiale.

10

1899

Bokseropprøret i Kina: Kinesisk opprør mot europeiske makter; nedkjempet av europeiske styrker.

"Det rene norske flagg" innføres i Norge.

11

Opiumskrigen mellom Storbritannia og Kina.

1839-42

12

17. mai 1814

Grunnloven blir vedtatt. Eneveldet avskaffes.

12

1800-tallet

Framvekst av sosialisme, liberalisme og nasjonalisme

13

1910

Den meksikanske revolusjonen bryter ut.

13

Dyrking av poteter får et gjennombrudd i Norge. Silda vender tilbake til norske kyster. Gode tider for fiskerinæringen.

1809

13

Sardinia, støttet av Frankrike, i krig med Østerrike.

Charles Darwin utgir Origin of Species; 'evolusjon' blir et nøkkeltema i moderne intellektuelt liv.

1859

13

Det første franske keiserdømme.

1804-1814

14

1846

Oppheving av 'Corn Laws' (en proteksjonistisk handelslov) markerer framvekst av britiske industrielle interesser.

14

April 1849

Kong Frederik Vilhelm IV av Prøyssen avviser Frankfurt-forsamlingens grunnlov og tilbyr arvekongedømme i en føderal tysk stat; Frankfurt-forsamlingen oppløses.

14

Den russiske ekspansjonen i Sentral- og Øst-Asia begynner.

"Det store hamskiftet" i det norske bondesamfunnet starter.

Norge: Bondevennforeninger stiftes for å styrke bøndenes sak.

1860-tallet

14

Nordmennene velger representanter til en riksforsamling.

Februar 1814

15

1864

Keiser Napoleon III av Frankrike innsetter den østerrikske erkehertug Maximilian som keiser i Mexico.

15

Ca. 60 millioner mennesker utvandrer fra Europa.

1850-1940

16

1870

Prøyssen beseirer Frankrike etter en kort krig; Keiser Napoleon III abdiserer, pariserne erklærer Den tredje franske republikk.

Sterk vekst i treforedlingsindustrien i Norge.

16

Louis Blancs artikkel L'Organisation du travail  sprer nye sosialistiske ideer.

1839

16

1828-1908

Det osmanske riket svekkes og moderniseres.

18

Jean-Jacques Rousseau gir ut Om samfunnskontrakten.

1762

19

Hurtigruten grunnlegges i Norge.

1893

20

Kina lider nederlag i krig mot Japan.

1895

21

1894-99

Dreyfus-affæren fører til bitter strid mellom republikanske og anti-republikanske fraksjoner i Frankrike.

21

Togforbindelse mellom Kristiania og Trondheim.

1877

22

1839

Louis Blancs artikkel L'Organisation du travail  sprer nye sosialistiske ideer.

22

Edmund Cartwright tar patent på den første mekaniske vevstolen.

1785

23

1912-13

To balkanske kriger bidrar til serbisk og russisk fiendtlighet mot Østerrike.

23

Den liberale regjeringen i England introduserer brede reformprogrammer for sosial velferd.

1906-16

23

Det prøyssiske parlamentet møtes i Berlin.

Mars-april 1848

23

Den russiske tsarens Oktober-manifest etablerer et nytt parlamentarisk organ, Dumaen.

Oktober 1905

23

Mars 1848 - mars 1848

Første italienske uavhengighetskrig. Mellom kongedømmet Sardinia og Østerrike. Østerriksk seier.

24

1804-1814

Det første franske keiserdømme.

25

Den industrielle revolusjonen begynner. Fører til grunnleggende samfunnsendringer, først i Europa, senere over hele verden.

ca. 1750-1850

26

Krimkrigen.

1853-56

27

Arbeiderpartiet stiftes i Norge.

1887

28

USA går til krig mot Spania; tar kontroll over Cuba, Puerto Rico og Filippinene.

Allmenn stemmerett for menn i Norge.

Fashoda-krisen: Franske og engelske styrker på kanten av imperiekonflikt ved Fashoda i Sudan.

1898

28

Oppheving av 'Corn Laws' (en proteksjonistisk handelslov) markerer framvekst av britiske industrielle interesser.

1846

29

Åpningen av linja mellom Manchester og Liverpool markerer jernbanealderens begynnelse.

Julirevolusjonen i Frankrike tvinger Charles X til å abdisere; Louis-Philippe blir konge.

1830

30

Russisk-tyrkisk krig fører til at Russland får deler av Balkan.

1877-78

32

Marx og Engels utgir Det kommunistiske manifest.

Januar 1848

33

April-juli 1859

Andre italienske uavhengighetskrig. Frankrike og Sardinia seirer over Østerrike.

34

Bokseropprøret i Kina: Kinesisk opprør mot europeiske makter; nedkjempet av europeiske styrker.

"Det rene norske flagg" innføres i Norge.

1899

35

1913

Allmenn stemmerett for kvinner i Norge.

36

1898

USA går til krig mot Spania; tar kontroll over Cuba, Puerto Rico og Filippinene.

Allmenn stemmerett for menn i Norge.

Fashoda-krisen: Franske og engelske styrker på kanten av imperiekonflikt ved Fashoda i Sudan.

38

1789

Den franske revolusjonen bryter ut. Erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter blir vedtatt.

39

1801

Koppevaksinen introduseres i Norge.

Den første folketellingen der alle norske borgere oppføres med navn. 883 000 mennesker bor i Norge. Ti prosent av befolkningen bor i byer.

40

Svært gode tider i trelastnæringen i Norge.

Utbredelse av mekanisk bomullsveving i England.

1780-tallet

40

Karl Johan angriper Norge.

Juli-august 1814

40

Nansen krysser Grønland på ski.

1888

41

1899-1902

Boer-krigen; Storbritannia konsoliderer sin makt i Sør-Afrika.

41

Oktober 1905

Den russiske tsarens Oktober-manifest etablerer et nytt parlamentarisk organ, Dumaen.

42

1836

Stortinget vedtar lov om lokalt selvstyre i norske byer og bygder.

42

1857-58

Det indiske opprøret: Truer britisk kontroll i India; fører til reformer i imperiets administrasjon.

44

1866

Telegrafforbindelse opprettes mellom Europa og USA.

44

Japan til krig mot Kina; tar Formosa (senere kalt Taiwan).

1894-95

45

Charles Louis Napoléon Bonaparte blir keiser Napoleon III av Frankrike; oppretter Det andre franske keiserdømme.

1852

46

Juni 1848

Tusenvis dør i sammenstøt mellom arbeidere og hæren i Paris.

46

Det andre franske keiserdømme

1852-1870

47

1869

Suezkanalen åpner i Egypt; styrker global handel.

Årlige storting i Norge.

John Stuart Mill argumenterer for kvinners rettigheter i The Subjection of Women.

48

Britene avvikler gradvis merkantilismen til fordel for prinsippet om frihandel.

Norge: Økende flyttevirksomhet og byvekst.

Periode med omfattende jernbaneutbygging i Europa og USA innledes.

1850-tallet

49

Det osmanske riket går i oppløsning

1908-1922

50

Sverige tvinges til å avstå Finland til Russland.

1808

51

En revidert grunnlov blir vedtatt.

November 1814

52

Reform Bill: En parlamentsreform gir forenklet valgsystem, utvidet stemmerett i Storbritannia; endrer representasjonen i parlamentet.

Koleraen kommer til Norge.

Det blir for første gang drevet åpen politisk agitasjon i Norge. Bidrar til at det velges flere bønder inn på Stortinget i 1833.

1832

53

Britisk jordbruk utvikler seg til å bli det mest produktive i Europa.

Dampkraft, med kull som brensel, tas gradvis i bruk i industrien.

Rundt 1800

54

1792

Revolusjonskrigene innledes. Går seinere over i napoleonskrigene.

Mary Wollstonecraft utgir A Vindication of the Rights of Women.

55

1701-1871

Kongeriket Prøyssen

56

1785

Edmund Cartwright tar patent på den første mekaniske vevstolen.

57

1870-tallet

Kraftig økning i utvandringen til USA.

Norge: Striden om statsrådsaken.

Vest-Europa og USA adopterer gullstandarden for global valutautveksling.

58

Hererofolket i Namibia gjør opprør.

Frankrike og Storbritannia etablerer nære forbindelser i entente cordiale.

1904

59

USA innfører lovgivning mot sammenslutninger og monopoler som kan hindre fri konkurranse.

Nye fangstmetoder og større, bensindrevne båtmotorer bidrar til at fisket i økende grad blir en helårsprofesjon.

Mellom 1900 og 1905

61

1860

Garibaldi inntar Sicilia og Sør-Italia. Italia samles.

Ny skolelov i Norge.

61

1907

Trippelententen dannes av Frankrike, Russland og Storbritannia.

Pablo Picasso fremmer sin nye kubistiske malerstil i f.eks. Les Demoiselles d'Avignon.

61

Revolusjon i Kina: Qing-dynastiet (Manchu-dynastiet) faller og erstattes av republikk.

1911

61

Den alltyske Frankfurt-forsamlingen forfatter grunnlov for en forent tysk stat.

Mai 1848

61

1808-1826

Sør-Amerika blir uavhengig

62

1887

Arbeiderpartiet stiftes i Norge.

63

Det tyske sosialistpartiet oppnår en tredjedel av stemmene ved valg.

1912

64

Mars-april 1848

Det prøyssiske parlamentet møtes i Berlin.

64

1867-1871

Nye nasjoner: Østerrike-Ungarn, Italia, Tyskland

66

1852

Charles Louis Napoléon Bonaparte blir keiser Napoleon III av Frankrike; oppretter Det andre franske keiserdømme.

67

1764

James Hargreaves konstruerer Spinning Jenny.

68

1867

Østerrike og Ungarn forenes i et dobbeltmonarki under den habsburgske keiser Frans Josef.

Kanada opprettes som uavhengig 'dominion'.

Maximilian, keiser av Mexico, styrtes; Benito Juárez gjeninnsettes som meksikansk president.

70

1720

Det blir forbudt å importere og bruke indiske bomullsstoffer i Storbritannia.

71

1860-tallet

Den russiske ekspansjonen i Sentral- og Øst-Asia begynner.

"Det store hamskiftet" i det norske bondesamfunnet starter.

Norge: Bondevennforeninger stiftes for å styrke bøndenes sak.

72

1856

Det osmanske riket innfører reformer for å modernisere retts- og forsvarssystemet.

73

1880-tallet

Nye oppfinnelser gjør framstilling av stål enklere og billigere.

Begynnende utbygging av trygdeordning for arbeiderne, særlig i Tyskland.

Dampskip begynner å ta over for seilskip.

Delingen av Afrika begynner.

Krise i skipsfartsnæringen i Norge.

73

Parlamentet i Storbritannia vedtar høy vernetoll for britisk jordbruk.

Slaget ved Waterloo.

Matproduksjonen begynner å øke i Norge. De fleste nordmenn får over tid bedre levestandard.

1815

74

Januar 1905

Revolusjon i St. Petersburg: Forårsaket av økonomisk motgang, den blodige søndagen og den russisk-japanske krig.

74

Første folketelling i Norge viser at det bor 723 000 mennesker i landet.

1769

75

1830-32

Gjennombrudd for liberalismen i vesten.

77

Norge: Ny vekst i trelastnæringen etter en krise i 1820-årene.

1835

78

ca. 1850-1914

Imperialismens tidsalder. Store deler av verden lagt under europeisk kolonistyre.

Ved hjelp av dampskip, jernbaner og telegraflinjer ble det skapt en sammenhengende verdensøkonomi.

79

Unionsspørsmålet settes på dagsordenen i Norge.

1890-tallet

80

1882

Britene okkuperer Egypt.

Trippelalliansen dannes av Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia.

Norge: Riksrett mot regjeringen.

82

1780-tallet - 1900

Den industrielle revolusjon

83

Frankrike og Storbritannia allierer seg med Tyrkia for å nedkjempe Russland i Krimkrigen.

1854

84

Konsesjonslovene i Norge.

Bergensbanen åpnes.

1909

85

Den amerikanske uavhengighetskrigen.

1775-83

86

1911

Revolusjon i Kina: Qing-dynastiet (Manchu-dynastiet) faller og erstattes av republikk.

87

1892-1917

Fransk-russisk allianse.

88

Januar 1814

Kieltraktaten blir undertegnet. Den danske kongen avstår Norge til kongen av Sverige.

89

April 1814

Riksforsamlingen møter på Eidsvoll.

90

1875

Alexander Graham Bell utvikler teknologien bak telefonen.

Den tredje franske republikk grunnlegges.

90

Kraftig økning i utvandringen til USA.

Norge: Striden om statsrådsaken.

Vest-Europa og USA adopterer gullstandarden for global valutautveksling.

1870-tallet

92

To balkanske kriger bidrar til serbisk og russisk fiendtlighet mot Østerrike.

1912-13

93

Britene vedtar nye arbeidervernlover.

Begynnende klassebevissthet.

Nye lover bryter ned gamle privilegier og gjør det lettere å drive håndverk og handelsvirksomhet i Norge.

Etablering av de første mekaniserte spinneriene og veveriene i Norge.

Nasjonalromantikken begynner å gjøre seg gjeldende i Norge.

1840-tallet

95

1813

Napoleon taper slaget ved Leipzig.

Karl Johan angriper danskene ved Kiel.

96

1848-78

Revolusjoner og reetablering av gammel orden.

97

1762

Jean-Jacques Rousseau gir ut Om samfunnskontrakten.

97

Riksforsamlingen møter på Eidsvoll.

April 1814

99

1871-1914

Europas verdensdominans.

100

1815-71

Risorgimento: Samlingen av Italia.

101

1818

Karl Johan blir konge i Sverige og Norge.

101

1855

Telegrafsamband mellom Kristiania og Drammen.

102

1820-tallet

De aller fleste landene i Latin-Amerika blir uavhengige.

Norge: Synkende dødelighet fører til kraftig befolkningsvekst gjennom hele 1800-tallet.

Karl Johan innleder angrepene på den norske grunnloven for  å styrke kongemakten.

103

Thranebevegelsen. Norges første arbeiderbevegelse.

1848-51

104

Revolusjoner i Wien, Berlin, Böhmen og Ungarn; Metternich flykter fra Wien til England.

Italienerne reiser seg mot østerriksk styre i Nord-Italia.

Mars 1848

105

James Hargreaves konstruerer Spinning Jenny.

1764

106

1850-tallet

Britene avvikler gradvis merkantilismen til fordel for prinsippet om frihandel.

Norge: Økende flyttevirksomhet og byvekst.

Periode med omfattende jernbaneutbygging i Europa og USA innledes.

108

Mellom 1900 og 1905

USA innfører lovgivning mot sammenslutninger og monopoler som kan hindre fri konkurranse.

Nye fangstmetoder og større, bensindrevne båtmotorer bidrar til at fisket i økende grad blir en helårsprofesjon.

109

1799

Napoleon Bonaparte gjør statskupp.

110

Stolypins reformer i Russland fremmer vekst for framgangsrike bønder (kulakker).

1906-11

112

1830

Åpningen av linja mellom Manchester og Liverpool markerer jernbanealderens begynnelse.

Julirevolusjonen i Frankrike tvinger Charles X til å abdisere; Louis-Philippe blir konge.

113

Verdens første dampdrevne jernbane åpnes mellom Stockton og Darlington.

Dekabristopprøret, et forsøk på palassrevolusjon startet av militære offiserer, slås ned i Russland.

"Restaurationen" - første utvandrerskip fra Norge til Amerika

1825

114

Troppau-kongressen tar til orde for internasjonal innsats mot alle revolusjoner.

1820

116

Revolusjon i St. Petersburg: Forårsaket av økonomisk motgang, den blodige søndagen og den russisk-japanske krig.

Januar 1905

117

Boer-krigen; Storbritannia konsoliderer sin makt i Sør-Afrika.

1899-1902

119

Kampen for et norsk skriftspråk starter for alvor.

1830-tallet

121

1849

Eneveldet blir avskaffet i Danmark.

122

Nye oppfinnelser gjør framstilling av stål enklere og billigere.

Begynnende utbygging av trygdeordning for arbeiderne, særlig i Tyskland.

Dampskip begynner å ta over for seilskip.

Delingen av Afrika begynner.

Krise i skipsfartsnæringen i Norge.

1880-tallet

122

Revolusjoner og reetablering av gammel orden.

1848-78

123

Den amerikanske kommandør Matthew Calbraith Perry ankommer Edo-bukta (Tokyo) og "åpner" Japan for utenrikshandel.

1853

125

1885

Den indiske nasjonalkongressen stiftes; utfordrer britisk herredømme i India.

Hele Vietnam blir fransk koloni.

Russland slår inn på en hardhendt russifiseringspolitikk overfor nasjonale minoriteter.

Berlin-konferansen etablerer europeiske betingelser for imperiekontroll med Afrika.

126

De aller fleste landene i Latin-Amerika blir uavhengige.

Norge: Synkende dødelighet fører til kraftig befolkningsvekst gjennom hele 1800-tallet.

Karl Johan innleder angrepene på den norske grunnloven for  å styrke kongemakten.

1820-tallet

127

Jernbane mellom Kristiania og Eidsvoll.

1854

128

1840-tallet

Britene vedtar nye arbeidervernlover.

Begynnende klassebevissthet.

Nye lover bryter ned gamle privilegier og gjør det lettere å drive håndverk og handelsvirksomhet i Norge.

Etablering av de første mekaniserte spinneriene og veveriene i Norge.

Nasjonalromantikken begynner å gjøre seg gjeldende i Norge.

130

1832

Reform Bill: En parlamentsreform gir forenklet valgsystem, utvidet stemmerett i Storbritannia; endrer representasjonen i parlamentet.

Koleraen kommer til Norge.

Det blir for første gang drevet åpen politisk agitasjon i Norge. Bidrar til at det velges flere bønder inn på Stortinget i 1833.

131

Parlamentarismens gjennombrudd i Norge.

Partiene Venstre og Høyre stiftes i Norge.

1884

132

1877

Togforbindelse mellom Kristiania og Trondheim.

134

Stortinget vedtar lov om lokalt selvstyre i norske byer og bygder.

1836

136

Februar 1814

Nordmennene velger representanter til en riksforsamling.

137

1850-1940

Ca. 60 millioner mennesker utvandrer fra Europa.

138

1876

Abdul Hamid tar makten som sultan i Det osmanske riket; et undertrykkende regime varer i 33 år.

139

1829

Grekerne oppnår uavhengighet fra det osmanske riket.

Damplokomotivet sikkerhetstestes i England.

140

Mars 1848

Revolusjoner i Wien, Berlin, Böhmen og Ungarn; Metternich flykter fra Wien til England.

Italienerne reiser seg mot østerriksk styre i Nord-Italia.

141

Rundt 1800

Britisk jordbruk utvikler seg til å bli det mest produktive i Europa.

Dampkraft, med kull som brensel, tas gradvis i bruk i industrien.

142

1806

Napoleon innleder fastlandsblokaden. Britene svarer med egen handelsblokade.

143

1850-64

Taiping-revolusjonen i Kina. Slås ned av Qing-dynastiet; nær 20 millioner dør.

144

President Charles Louis Napoléon Bonaparte gjør statskupp i Frankrike.

Norge: Jødeparagrafen oppheves i Grunnloven.

Borgerkrig i Kina.

1851

146

Bonapartisme: Det andre franske keiserdømme.

1852-70

147

1880

Utvandringen fra Norge til Amerika når sitt høyeste nivå med over 25 000 utvandrere årlig.

149

1897

Theodor Herzl stifter Den sionistiske verdensorganisasjonen.

150

1859-1871

Global konsolidering av store nasjonalstater.

151

Den østerrikske erkehertug Frans Ferdinand drept av bosnisk terrorist i Sarajevo.

Juni 1914

153

1894-95

Japan til krig mot Kina; tar Formosa (senere kalt Taiwan).

154

1854

Jernbane mellom Kristiania og Eidsvoll.

155

Edisons glødelampe.

Tyskland og Østerrike-Ungarn inngår militær allianse.

1879

157

1812

Napoleon angriper Russland.

158

1783-1867

USA ekspanderer

159

Gjennombrudd for liberalismen i vesten.

1830-32

160

1820

Troppau-kongressen tar til orde for internasjonal innsats mot alle revolusjoner.

160

Britene vedtar forbud mot slaveriet, en lov som regulerer barnearbeid og en ny fattiglov.

1833-34

161

1825-55

Nikolaj I av Russlands regjeringstid

163

1809

Dyrking av poteter får et gjennombrudd i Norge. Silda vender tilbake til norske kyster. Gode tider for fiskerinæringen.

164

Den muslimske liga stiftes i India: Vil fremme indisk nasjonalisme og muslimske rettigheter.

Finland innfører stemmerett for kvinner, som det første landet i Europa.

Konsesjonslovene i Norge.

1906

165

Baron Haussmann leder den moderne gjenoppbyggingen av Paris.

1853-1870

166

Januar 1848

Marx og Engels utgir Det kommunistiske manifest.

167

1900

Ca. 1,6 milliarder mennesker i verden.

Befolkningen i Norge når 2,25 millioner.

Europas befolkning når sin høyeste prosentandel av verdens befolkning.

Det britiske arbeiderpartiet stiftes.

Sigmund Freud utvikler teorien om det ubevisste i Drømmetydning.

168

Etablering av en russisk marxistisk organisasjon, Det sosialdemokratiske parti.

1894

170

Den nye japanske keiser Mutsuhito innleder Meiji-epoken; Japan gjennomgår en hurtig økonomisk og politisk endringsprosess.

1868

171

Mossekonvensjonen. Krigen avsluttes.

August 1814

173

Napoleons lovverk, Code Napoleon, blir satt i verk.

1804

175

Den russisk-japanske krig: Japan seirer og ekspanderer i Mandsjuria.

1904-05

176

1893

Hurtigruten grunnlegges i Norge.

178

Prøyssen beseirer Frankrike etter en kort krig; Keiser Napoleon III abdiserer, pariserne erklærer Den tredje franske republikk.

Sterk vekst i treforedlingsindustrien i Norge.

1870

179

1825

Verdens første dampdrevne jernbane åpnes mellom Stockton og Darlington.

Dekabristopprøret, et forsøk på palassrevolusjon startet av militære offiserer, slås ned i Russland.

"Restaurationen" - første utvandrerskip fra Norge til Amerika

179

Østerrike og Ungarn forenes i et dobbeltmonarki under den habsburgske keiser Frans Josef.

Kanada opprettes som uavhengig 'dominion'.

Maximilian, keiser av Mexico, styrtes; Benito Juárez gjeninnsettes som meksikansk president.

1867

180

Det indiske opprøret: Truer britisk kontroll i India; fører til reformer i imperiets administrasjon.

1857-58

181

Revolusjonskrigene innledes. Går seinere over i napoleonskrigene.

Mary Wollstonecraft utgir A Vindication of the Rights of Women.

1792

181

Det osmanske riket innfører reformer for å modernisere retts- og forsvarssystemet.

1856

182

1853

Den amerikanske kommandør Matthew Calbraith Perry ankommer Edo-bukta (Tokyo) og "åpner" Japan for utenrikshandel.

183

1914

Det osmanske riket har tapt nesten alle sine områder i Europa.

Russland går inn i krig med Tyskland og lider knusende militære tap.

Samlebåndet tas i bruk i bilindustrien.

Panamakanalen åpner: Styrker global handel i Sør- og Nord-Amerika.

185

Begynnende mekanisering av tekstilproduksjonen i Storbritannia.

1760

186

1789-1799

Den franske revolusjon

188

Den franske revolusjonen bryter ut. Erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter blir vedtatt.

1789

190

1792-94

Terrorvelde i Frankrike. Kong Ludvig 16. av Frankrike blir avsatt og seinere henrettet.

191

November 1814

En revidert grunnlov blir vedtatt.

193

Tsar Aleksander II opphever livegenskapet i Russland.

Italienerne grunnlegger Kongedømmet Italia.

1861

194

Alexander Graham Bell utvikler teknologien bak telefonen.

Den tredje franske republikk grunnlegges.

1875

195

1815

Parlamentet i Storbritannia vedtar høy vernetoll for britisk jordbruk.

Slaget ved Waterloo.

Matproduksjonen begynner å øke i Norge. De fleste nordmenn får over tid bedre levestandard.

197

1890-tallet

Unionsspørsmålet settes på dagsordenen i Norge.

199

Det osmanske riket har tapt nesten alle sine områder i Europa.

Russland går inn i krig med Tyskland og lider knusende militære tap.

Samlebåndet tas i bruk i bilindustrien.

Panamakanalen åpner: Styrker global handel i Sør- og Nord-Amerika.

1914

200

Eneveldet blir avskaffet i Danmark.

1849

201

1760

Begynnende mekanisering av tekstilproduksjonen i Storbritannia.

202

1851

President Charles Louis Napoléon Bonaparte gjør statskupp i Frankrike.

Norge: Jødeparagrafen oppheves i Grunnloven.

Borgerkrig i Kina.

203

1880-1914

"The Scramble for Africa"

204

Juni 1914

Den østerrikske erkehertug Frans Ferdinand drept av bosnisk terrorist i Sarajevo.

205

1852-1870

Det andre franske keiserdømme

206

1848

Februarrevolusjonen.

208

Kieltraktaten blir undertegnet. Den danske kongen avstår Norge til kongen av Sverige.

Januar 1814

209

Telegrafsamband mellom Kristiania og Drammen.

1855

210

Russland undertrykker nasjonalbevegelsen i Polen.

1831

212

Den tysk-franske krig.

1870-71

213

Tusenvis dør i sammenstøt mellom arbeidere og hæren i Paris.

Juni 1848

214

Wienkongressen. Europakartet tegnes på nytt.

1814-15

216

1804

Napoleons lovverk, Code Napoleon, blir satt i verk.

217

1839-42

Opiumskrigen mellom Storbritannia og Kina.

218

1871

Tyskland samles; opprettelsen av Det tyske keiserrike. Kong Vilhelm av Prøyssen blir keiser.

Roma blir hovedstad i Kongedømmet Italia.

Den revolusjonære Paris-kommunen undertrykkes med vold i Frankrike.

219

Det første opprøret mot spansk herredømme i Latin-Amerika bryter ut i Venezuela.

Karl Johan blir svensk tronfølger.

1810

220

Det russiske sosialistpartiet splittes i to fraksjoner; bolsjeviker og mensjeviker; Lenin leder bolsjevikene.

1903

222

1906-16

Den liberale regjeringen i England introduserer brede reformprogrammer for sosial velferd.

224

Den meksikanske revolusjonen bryter ut.

1910

225

Dreyfus-affæren fører til bitter strid mellom republikanske og anti-republikanske fraksjoner i Frankrike.

1894-99

227

1776

James Watt tar patent på dampmaskinen.

Sosialøkonomen Adam Smith gir ut Wealth of Nations, som legger grunnlaget for den økonomiske liberalismen.

Den amerikanske uavhengighetserklæringen. Innledes med en erklæring om menneskerettigheter.

228

Suezkanalen åpner i Egypt; styrker global handel.

Årlige storting i Norge.

John Stuart Mill argumenterer for kvinners rettigheter i The Subjection of Women.

1869

229

Napoleon Bonaparte gjør statskupp.

1799

231

1884

Parlamentarismens gjennombrudd i Norge.

Partiene Venstre og Høyre stiftes i Norge.

233

Utvandringen fra Norge til Amerika når sitt høyeste nivå med over 25 000 utvandrere årlig.

1880

234

1889

Eiffeltårnet bygges i stål.

Europeiske sosialistiske partier grunnlegger Den andre internasjonale.

235

Flåteranet i København. Danmark-Norge går inn i napoleonskrigene på fransk side. Britene sperrer skipsfarten i Skagerak og Nordsjøen.

Robert Fulton bruker dampmaskin for å propellere elvebåter.

1807

236

1888

Nansen krysser Grønland på ski.

237

1796

Legen Edward Jenner utvikler en vaksine mot kopper.

238

1853-1870

Baron Haussmann leder den moderne gjenoppbyggingen av Paris.

239

Japan seirer i krig mot Russland.

Revolusjon i Russland. Eneveldet avskaffes.

Den svensk-norske unionen oppheves. Norge blir et selvstendig monarki med Haakon 7. som konge.

Norsk Hydro grunnlegges.

Albert Einstein introduserer teorien om relativitet i fysikken.

Tyskland utfordrer fransk-engelske forbindelser ved å støtte marokkansk uavhengighet fra Frankrike.

1905

241

Folketallet i Norge når den første millionen.

1822

243

1912

Det tyske sosialistpartiet oppnår en tredjedel av stemmene ved valg.

245

Tyskland samles; opprettelsen av Det tyske keiserrike. Kong Vilhelm av Prøyssen blir keiser.

Roma blir hovedstad i Kongedømmet Italia.

Den revolusjonære Paris-kommunen undertrykkes med vold i Frankrike.

1871

246

Det blir forbudt å importere og bruke indiske bomullsstoffer i Storbritannia.

1720

247

Eiffeltårnet bygges i stål.

Europeiske sosialistiske partier grunnlegger Den andre internasjonale.

1889

249

1861

Tsar Aleksander II opphever livegenskapet i Russland.

Italienerne grunnlegger Kongedømmet Italia.

250

Telegrafforbindelse opprettes mellom Europa og USA.

1866

252

1852-70

Bonapartisme: Det andre franske keiserdømme.

253

1769

Første folketelling i Norge viser at det bor 723 000 mennesker i landet.

254

Risorgimento: Samlingen av Italia.

1815-71

255

Legen Edward Jenner utvikler en vaksine mot kopper.

1796

256

Antirevolusjonære styrker gjenvinner herredømmet over keiserriket Østerrike: Böhmen, Nord-Italia, Ungarn, Wien.

Juni-desember 1848

257

1775-83

Den amerikanske uavhengighetskrigen

259

Britene okkuperer Egypt.

Trippelalliansen dannes av Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia.

Norge: Riksrett mot regjeringen.

1882

260

1833-34

Britene vedtar forbud mot slaveriet, en lov som regulerer barnearbeid og en ny fattiglov.

261

1903

Det russiske sosialistpartiet splittes i to fraksjoner; bolsjeviker og mensjeviker; Lenin leder bolsjevikene.

262

1780-tallet

Svært gode tider i trelastnæringen i Norge.

Utbredelse av mekanisk bomullsveving i England.

263

Garibaldi inntar Sicilia og Sør-Italia. Italia samles.

Ny skolelov i Norge.

1860

264

August 1814

Mossekonvensjonen. Krigen avsluttes.

265

1894

Etablering av en russisk marxistisk organisasjon, Det sosialdemokratiske parti.

266

Den amerikanske borgerkrigen; den føderale unionen bevart og slaveriet avskaffet.

1861-65

267

Theodor Herzl stifter Den sionistiske verdensorganisasjonen.

1897

268

1823

Monroe-doktrinen motsetter seg europeisk intervensjon i Latin-Amerika.

270

Terrorvelde i Frankrike. Kong Ludvig 16. av Frankrike blir avsatt og seinere henrettet.

1792-94

272

1814-15

Wienkongressen. Europakartet tegnes på nytt.

273

1808

Sverige tvinges til å avstå Finland til Russland.

274

Karl Johan blir konge i Sverige og Norge.

1818

275

1750

Storbritannia er verdens fremste sjøfartsnasjon.

Synkende dødelighet fører til sterk befolkningsvekst i Europa.

276

1831

Russland undertrykker nasjonalbevegelsen i Polen.

277

1906

Den muslimske liga stiftes i India: Vil fremme indisk nasjonalisme og muslimske rettigheter.

Finland innfører stemmerett for kvinner, som det første landet i Europa.

Konsesjonslovene i Norge.

279

Imperialismens tidsalder. Store deler av verden lagt under europeisk kolonistyre.

Ved hjelp av dampskip, jernbaner og telegraflinjer ble det skapt en sammenhengende verdensøkonomi.

ca. 1850-1914

280

1879

Edisons glødelampe.

Tyskland og Østerrike-Ungarn inngår militær allianse.

281

"Peterloo-massakren" slår ned protesterende engelske arbeidere i Manchester.

Metternichs "Carlsbad-dekret" slår ned den tyske nasjonalistbevegelsen.

1819

282

1908-1922

Det osmanske riket går i oppløsning

283

1870-71

Den tysk-franske krig.

284

Abdul Hamid tar makten som sultan i Det osmanske riket; et undertrykkende regime varer i 33 år.

1876

285

Taiping-revolusjonen i Kina. Slås ned av Qing-dynastiet; nær 20 millioner dør.

1850-64

286

Den indiske nasjonalkongressen stiftes; utfordrer britisk herredømme i India.

Hele Vietnam blir fransk koloni.

Russland slår inn på en hardhendt russifiseringspolitikk overfor nasjonale minoriteter.

Berlin-konferansen etablerer europeiske betingelser for imperiekontroll med Afrika.

1885

287

1819

"Peterloo-massakren" slår ned protesterende engelske arbeidere i Manchester.

Metternichs "Carlsbad-dekret" slår ned den tyske nasjonalistbevegelsen.

288

1890

Keiser Vilhelm II avviser Bismarck og begynner å utforme Det tyske keiserrikets politikk.

289

1807

Flåteranet i København. Danmark-Norge går inn i napoleonskrigene på fransk side. Britene sperrer skipsfarten i Skagerak og Nordsjøen.

Robert Fulton bruker dampmaskin for å propellere elvebåter.

291

Juni-desember 1848

Antirevolusjonære styrker gjenvinner herredømmet over keiserriket Østerrike: Böhmen, Nord-Italia, Ungarn, Wien.

292

1900-1911

Opprør i Kina; slutten på Qing-dynastiet

293

1861-1946

Kongedømmet Italia.

295

1848-51

Thranebevegelsen. Norges første arbeiderbevegelse.

297

Monroe-doktrinen motsetter seg europeisk intervensjon i Latin-Amerika.

1823

298

1868

Den nye japanske keiser Mutsuhito innleder Meiji-epoken; Japan gjennomgår en hurtig økonomisk og politisk endringsprosess.

299

Revolusjon i Paris: Den andre franske republikk grunnlegges.

Februar 1848

300

Koppevaksinen introduseres i Norge.

Den første folketellingen der alle norske borgere oppføres med navn. 883 000 mennesker bor i Norge. Ti prosent av befolkningen bor i byer.

1801

301

ca. 1750-1850

Den industrielle revolusjonen begynner. Fører til grunnleggende samfunnsendringer, først i Europa, senere over hele verden.

302

James Watt tar patent på dampmaskinen.

Sosialøkonomen Adam Smith gir ut Wealth of Nations, som legger grunnlaget for den økonomiske liberalismen.

Den amerikanske uavhengighetserklæringen. Innledes med en erklæring om menneskerettigheter.

1776

303

1815-1900

Rule Britannia: Storbritannia dominerer verden

304

1859

Sardinia, støttet av Frankrike, i krig med Østerrike.

Charles Darwin utgir Origin of Species; 'evolusjon' blir et nøkkeltema i moderne intellektuelt liv.

305

1835

Norge: Ny vekst i trelastnæringen etter en krise i 1820-årene.

306

Trippelententen dannes av Frankrike, Russland og Storbritannia.

Pablo Picasso fremmer sin nye kubistiske malerstil i f.eks. Les Demoiselles d'Avignon.

1907

307

Keiser Napoleon III av Frankrike innsetter den østerrikske erkehertug Maximilian som keiser i Mexico.

1864

308

Februar 1848

Revolusjon i Paris: Den andre franske republikk grunnlegges.

309

1861-65

Den amerikanske borgerkrigen; den føderale unionen bevart og slaveriet avskaffet.

310

1895

Kina lider nederlag i krig mot Japan.

311

Napoleon taper slaget ved Leipzig.

Karl Johan angriper danskene ved Kiel.

1813

312

1904-05

Den russisk-japanske krig: Japan seirer og ekspanderer i Mandsjuria.

313

Europas verdensdominans.

1871-1914