Evolution och prokaryotisk diversitet Flashcards Preview

Mikrobiologi > Evolution och prokaryotisk diversitet > Flashcards

Flashcards in Evolution och prokaryotisk diversitet Deck (64):
1

När var Big Bang?

Cirka 13 miljarder år sedan

2

Hur gammal är jorden?

Cirka 4,5 miljarder år

3

Vilka gaser var vanliga på jorden förr?

Koldioxid, kvävgas, vatten, ammoniak, metan, vätgas, kolmonoxid

4

Vad visar Miller-Urey experimentet?

Hur man tror att molekylerna skapades

5

Var tror vi livet som vi ser det idag uppkom?

"Under ytan" - alltså i vatten eller under jord

6

Varför tror man att RNA kom före DNA?

RNA har simplare struktur, kan binda till ATP som ämnesomsättning och nukleotider som genetiskt material. RNA har även ribozmer som katalyserar självreplikeringen, alltså kan RNA bygga upp nytt material på egen hand.

7

Varför är syre så viktigt för flercelligt liv?

* Syre ger mer ATP än syrelösa processer, vilket innebär att större organismer kan bildas
* Syre bildar ozon som omsluter jorden och tar hand om skadliga UV-strålar, vilket innebär att organismer inte skadas på samma sätt längre och organismer därför kan leva på land

8

Varför gick evolutionen och utvecklingen så fort efter att ozonlagret skapats?

När organismer kunde leva på land hade de helt plötsligt massa nya obebodda habitat de kunde ta över

9

Vilken princip ligger bakom evolutionen?

Bäst anpassad överlever och kan sprida vidare sitt genetiska material med eventuella mutationer till nästa generation, dåligt anpassade dör ut

10

Vad står "LUCA" för?

Last universal common ancestor

11

Vad är LUCA?

Ursprungscellen, den sista cellen som var gemensam för alla organismer på jorden. Från denna har organismerna utvecklats på olika håll.

12

Hur studerar man evolution, och varför?

Genom att titta på ribosomalt RNA (rRNA), eftersom det är viktigt att det genetiska materialet är bra konserverat. DNA muteras så därför kollar man på stabilt rRNA och kan spåra tillbaka i tiden

13

Vilka är de två viktigaste vetenskaperna ang. hur man delar upp organismer?

* Systematik: studerar organismer och hur de är besläktade
* Taxonomi: karaktäriserar organismer, namnger, och grupperar

14

Vad är morfologi?

Basically cellens anatomi: cellens form, gramreaktion, flagellers funktion, spor-/kapselbildning, osv.

15

Vilka egenskaper är viktiga att titta på när man ska dela in organismer i olika kategorier?

* Morfologi: form, gramreaktion, flageller, spor-/kapselbildning
* Rörlighet: orörlig, glida, simma, svärma
* Metabolism: fermentering, fototrof, kemilitotrof, kvävefixering
* Fysiologiska krav: pH, temperaturer, cellväggens uppbyggnad
* Övriga karakteristiska drag så som pigmentering, serotyp, produktion av ämnen (t.ex. antibiotika)

16

Ge exempel på olika sätt man kan klassificera bakterier på.

* Kocker eller stavar
* Grampositiv eller -negativ
* Katalaspositiv eller -negativ
* Sporbildare eller inte
* Fermenterare eller inte
* Aerob eller anaerob

17

Vad är proteinelektrofores?

Analys av proteinmönster

18

Vad är DNA-DNA eller RNA-RNA hybridisering?

Reassociationsreaktioner mellan stora DNA/RNA-fragment isolerade från närbesläktade arter

19

Vad är probehybridisering?

Hybridisering av små oligonukleotider till stora nukleinsyrafragment, t.ex. Southern (DNA), Northern (RNA), in situ hybridisering (RNA/DNA)

20

Vad är PCR?

Amplifiering med specifika primers

21

När skiljde sig arkéer och eukaryota celler ifrån varandra?

Cirka 2,5 miljarder år sedan

22

När skiljde sig E. Coli och Salmonella typhi ifrån varandra?

Cirka 130 miljoner år sedan

23

Beskriv proteobakterier.

* Alla är gramnegativa
* Delas in i undergrupperna alfa, beta, gamma, delta, epsilon
* Stor variation

24

Ge exempel på olika sorters metabolism som bakterier kan ha.

* Fotosyntes
* Nitrifiering
* Väteoxidering
* Metanotrof
* Metylotrof
* Kvävefixering
* Sulfat- och svavelreducering

25

Ge exempel på alfa-proteobakteriearter samt vad som utmärker dem.

* Rickettsia och Erlichia - obligata intracellulära parasiter (kräver värdcell). De som är patogena sprids med loppor och fästingar

* Stjälkbakterier - akvatiska stjälkformade eller stjärnformade bakteierer med utskott av cytoplasma

26

Det finns en bakterieart som orsakar bl.a. hjärnhinneinflammation, fläcktyfus, och rocky mountain spotted fever. Vilken?

Rickettsia och Erlichia - alltså är de alfaproteobakterier.

R. Helvetica, R. Typhi, samt R. rickettsii

27

Vad utmärker bakteriearten Neisseria, samt vilken sorts bakterie är den?

Beta-proteobakterie.
Förekommer naturligt i munhålan på många djur. Rör sig på ett speciellt sätt - ser ut som att de "hoppar".

28

Det finns en bakterieart som orsakar bl.a. gonorré och bakteriell meningit (hjärnhinneinflammation). Vilken?

Neisseria, en beta-proteobakterieart.

N. gonhorreae, N. meningtidis

29

Vad är bakteriell meningit?

Hjärnhinneinflammation

30

Ge exempel på delta-proteobakterier.

* Bdellvibrio - lever intracellulärt i andra bakterier, patogena för andra bakterier
* Myxobakteria - förekommer i multnande växtmaterial, glidande bakterier som bildar fruktkroppar med myxosporer, lever på andra bakterier

31

Ge exempel på epsilon-proteobakterier.

* Campylobacter - micraerofila, orsakar magsjuka
* Helicobacter - microaerofil, orsakar magsjuka, magsår och magcancer (ex. H. pylori)

32

Vad innebär det att en organism är mikroaerofil?

Den måste ha syre för att kunna växa

33

Pseudomonas är en bakterieart av gamma-proteobakterier. Vad utmärker dem?

Har stor förmåga att spjälka ett mycket brett spektrum av kolföreningar, ekologiskt viktiga i vatten och jord för nedbrytning av växt- och djurdelar, naturligt hög resistens mot antibiotika

34

Enterobakterier är en bakterieart av gamma-proteobakterier. Vad utmärker dem?

Fermenterare som vanligtvis karakteriseras via jäsningstester, mycket vanliga hos människor, medicinskt viktiga

35

Vibrio och Photobacterium är en bakterieart av gamma-proteobakterier. Vad utmärker dem?

Böjda stavar, akvatiska, vissa är luminiserande (qurom sensing), mycket vanliga i våra hav

36

Vad kallas den bakterie som orsakar kolera, samt vilken sorts bakterie är den?

Vibrio cholerae - gammaproteobakterie

37

Ge exempel på icke-sporulerande grampositiva bakterier.

* Stafylococcus
* Streptococcus
* Lactobacillus

38

Vad orsakas av Streptococcus?

Lunginflammation och karies, ex. S. pyogenes, S. mutans

39

Ge exempel på endosporbildande grampositiva bakterier.

* Bacillus
* Clostridium

40

Ge exempel på cellväggslösa grampositiva bakterier.

Mycoplasma

41

Hur kan det finnas bakterier utan cellvägg?

De lever intracellulärt och behöver därför inte cellvägg i samma utsträckning. De har liksom redan skydd eftersom de lever i en annan cell.

42

Vad är mollicutes?

Bakterier utan cellvägg

43

Varför är det viktigt för en bakterie att vara i sporform?

Försäkra överlevnad i svåra miljöer eller under svåra förhållanden

44

Vad är en vegetativ cell?

En metaboliserande "vanlig" cell - alltså en cell som inte är endospor eller liknande

45

Vad utmärker Cyanobakterier och Procholophyter?

* Fotosyntetiserande, s.k. blågröna bakterier.
* Innehåller phycobillin och klorofyll a
* Viktiga för syremättnaden i jordens atmosfär, alltså viktiga för att flercelliga organismer ska kunna överleva
* Vissa bildar toxin (microcystein) och kan vara skadliga för oss människor
* Vissa fixerar kväve

46

Vad utmärker Chlamydia?

* Obligat intracellulära parasiter
* Mycket litet genom
* Saknar helt peptidoglukan

47

Varför tror man att virus kan ha ursprung i t.ex. Chlamydiabakterier?

De har inget peptidoglukan som annars vanligtvis finns i cellväggen. Man tänker då att den är ett evolutionärt steg närmare virus - till slut kanske den förlorar hela cellen

48

Vilka två morfologiskt olika former kan Chlamydiabakterier finnas?

* Elementarkropp - liten, sporlik, infektiös
* Reticularkropp - större, ickeinfektiös

49

Ge exempel på Chlamydia som kan infektera människor.

* C. trachomatis - den vanliga sexuellt smittande sjukdomen som vi kanske vanligtvis tänker på
* C. psittaci - papegojsjuka
* C. penumoniae - WAR, atherocleros

50

Vad utmärker Spirocheter?

* Vanliga i akvatiska system och djur
* Flagellen sitter fast i båda ändarna av bakterien vilket ger ett korkskruvsliknande simsätt

51

Ge exempel på humanpatogena spirocheter.

* Treponema pallidum - syfilis
* Borrelia reccurentis - återfallsfeber
* Borrelia burgdorferi - borrelios

52

Vilken grupp är arkéer mer nära besläktade med, bakterier eller eukaryoter?

Eukaryoter

53

Vad är Eurychaeota?

En sorts arkéer som är extrema halofiler (klarar mycket höga salthalter) och hypertermofiler

54

Vad är Crenarchaeota?

En sorts arkéer som lever vid högre än 80 grader celsius, finns både akvatiska och landlevande

55

Vad utmärker arkéer?

Är extremofiler

56

Vilka är de viktigaste huvudgrupperna av arkéer

Euryarchaeota och Crenarchaeota

57

Vilken är den absoluta maxtemperaturen som organismer kan klara av?

150°C, därefter degraderas ATP

58

Vad är heat shock proteins?

Chaperoner som hjälper proteiner att vara rättveckade så att de kan behålla sin struktur vid höga temperaturer

59

Ge exempel på ett heat shock protein.

Termosom

60

Hur klarar DNA sig i höga temperaturer?

Koncentrationen av Kalium i cellen motverkar nedbrytningen av DNA, så höga koncentrationer av K gör så att bindningarna mellan kvävebaserna klarar sig trots höga temperaturer

61

Vad gör enzymet revers-DNA-gyras?

Hjälper DNA att behålla sin alfahelixstruktur vid höga temperaturer så att den inte "snurrar upp"

62

Hur stabiliserar sig cellmembranet vid hög salthalt?

Pumpar kompenserar för skillnader så att det alltid är högre koncentration inne i cellen

63

Bakterier, arkéer, och eukaryoter har alla ribosomer. Men har de likadana sådana?

Nej! Bakterier och arkéer har likadana, men eukaryoters ser annorlunda ut.

64

Vilka organismer kan ha tillväxt över 100°C?

Arkéer