Exkretion - utsöndring Flashcards Preview

Biologi 2 > Exkretion - utsöndring > Flashcards

Flashcards in Exkretion - utsöndring Deck (29):
1

Vad innebär homeostas?

Konstant inre miljö

2

Hur är jon-vatten-balansen hos växtätare?

Behöver mineraltillskott: saltsten (husdjur) eller slicka på stenar (vilda djur)

3

Hur är jon-vatten-balansen hos sötvattenlevande?

Tar in vatten via osmos (passivt) eftersom det inte är lika mycket salt i vatten som i organismen: måste aktivt pumpa ut vatten

4

Hur är jon-vatten-balansen hos saltvattenlevande?

Måste göra sig av med överskottssalt, t.ex. genom att ha en speciell körtel

5

Var kommer kväveavfallet ifrån?

Nedbrytningen av protein

6

Hur hanterar fiskar sitt kväveavfall?

Ammoniak (NH3): vattenkrävande och giftigt men energieffektivt

7

Hur hanterar däggdjur sitt kväveavfall?

Urinämne: kräver mindre vatten och är mindre giftigt men mer energikrävande att omvandla NH3 till urinämne

8

Hur hanterar fåglar sitt kväveavfall?

Urinsyra (fast form): Minst vattenkrävande och minst giftigt (av fiskar/däggdjur/fåglar), men mest energikrävande. Det gör ändå detta pga de flyger och lägger ägg, för annars förgiftar fostret sig själv i ägget

9

Vilka är människans utsöndringsorgan samt vad utsöndrar de?

- Njurarna: urinämne
- Lungorna: koldioxid och vatten
- Huden: vatten, urinämne, och salt
- Levern: alkohol och ammoniak

10

Vad är njurarnas uppgifter?

- Utsöndra kväverester (huvuduppgift)
- Reglera blodets jon-vatten-balans
- Avgiftar blodet
- Tillverka vissa hormoner

11

Vad heter blodkärlet som för blodet till njurens nefron?

Njurartären

12

Vad är njurens nefron?

Filtreringssystem

13

Hur går tillverkningen av primärurin till?

- Blodet kommer till kapillärnystanet via njurartären
- I kapillärnystan blir det högt tryck och vätska och små ämnen pressas ut
- Detta fångas upp av njurkapseln och kallas primärurin

14

Hur mycket primärurin tillverkar vi per dygn?

Cirka 150 liter

15

Hur tillverkas sekundärurin?

- Primärurinet leds via njurkanalen där ämnesutbyte med blodet sker
- Renat blod lämnar njuren via njurvenen
- Sekundärurin samlas upp i urinledaren och leds till urinblåsan

16

Hur mycket sekundärurin tillverkar vi per dygn?

Cirka 1,5 liter

17

Hur går ämnesutbytet i njurkanalen till?

- Proximala delen: aktivt återupptag av viktiga ämnen (ex glukos) igen, samt passiivt återupptag av vatten (osmos)
- Henles slinga nedåt: blodet tar upp H2O från njurkanalen
- Henles slinga uppåt: tar upp joner (ex Na+)
- Distala delen: tar upp andra joner till blodet och gifter till njurkanalen och i urinen aktivt

18

Vad innebär osmoreglering?

Att man strävar efter en kemiskt konstant inre miljö, och om djuret är jämnvarmt även en konstant temperatur

19

Vilken är skillnaden i urinen hos salt- respektive sötvattenfiskar?

- Saltvattenfiskar: avger oftast lite urin i högakoncentrationer (eftersom de behöver bli av med salt)
- Sötvattenfiskar: avger i stora mängder av utspädd urin (eftersom de behöver bli av med vatten)

20

Vilka djur har malpighiska kärl som utsöndringsorgan?

Insekter

21

Vad är malpighistiska kärl?

Utsöndringssystem hos insekter. Rörsystem

22

Vilken funktion har hormonet ADH?

- Osmosreglera vattnet i kroppen
- Reglera saltkoncentrationen
- Gör dig törstig så att mer vatten tas upp i njurarnas uppsamlingskärl

23

Vilken funktion har hormonet renin?

- Bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker
- Två effekter:
1. De tunnare artärerna drar ihop sig
2. Binjurarna utsöndrar hormonet aldosteron

24

Vad är binjure?

Ett hormonproducerande organ beläget intill och ovanför varje njure

25

Vilken funktion har hormonet aldosteron?

Ökar salt- och vattenupptaget i njurarna

26

Varför drabbas kvinnor oftare än män av urinvägsinfektion?

För att kvinnans urinrör är kortare än mannens, vilket gör att det är lättare för bakterier att stanna kvar och komma upp till urinblåsan

27

Vad är njursten?

Utfällning av kalciumkristaller, som kan blockera njurkanalen eller njurledaren

28

Var sitter prostatan och vilken funktion har den?

Den sitter under urinblåsan och avger en vätska ner till sädesledaren. Denna vätska tillför sädesvätskan näring och gör den mer lättflytande.

29

Vad är dialys?

- En teknik för att separera små molekyler från stora i en vätska
- Kan användas för att rena blodet om en person har kraftigt nedsatt njurfunktion