Experience Design A Framework for integrating brand Flashcards Preview

English vocabulary > Experience Design A Framework for integrating brand > Flashcards

Flashcards in Experience Design A Framework for integrating brand Deck (67):
1

hard-wired, hardwired

pevne zakorenený

2

myopia [maɪˈəʊpɪə]

myopia, krátkozrakosť

3

take sth for granted

považovať čo za samozrejmé

4

flux [flʌks]

neustála zmena, nestálosť, nestabilita

5


circumstantial [ˌsɜːkəmˈstænʃəl]

nepriamy, podmienený okolnosťami

6

hallmark [ˈhɔːlˌmɑːk]

(typický)znak, rukopis

7


neatly [ˈniːtlɪ]

čisto, úhľadne

8

devote [dɪˈvəʊt]

zasvätiť, obetovať

9


worthwhile [ˌwɜːθˈwaɪl]

stojaci za to/tú námahu

10


peruse [pəˈruːz]

prečítať, preštudovať

11


span [spæn]

(časové) rozpätie, interval

12

likewise [ˈlaɪkˌwaɪz]

podobne, rovnako, takisto

13


discrete [dɪsˈkriːt]

oddelený, nespojitý

14

altered [ˈɔːltəd]

(po)zmenený

15


conspicuous [kənˈspɪkjʊəs]

zreteľný, výrazný

16


broom [bruːm or brʊm]

metla, zmeták

17

sight [saɪt]

zrak

18

predominant [prɪˈdɒmɪnənt]

prevládajúci, prevažujúci

19


attribute [əˈtrɪbjuːt]

prisudzovaťm pripisovať

20

basement [ˈbeɪsmənt]

suterén

21


pine [paɪn]

borovica

22

maple [ˈmeɪpəl]

javor

23


cedar [ˈsiːdə]

céder

24

persevere [ˌpɜːsɪˈvɪə]

vytrvať, zotrvať

25

undaunted [ʌnˈdɔːntɪd]

nezlomený, nezdolaný

26


bookend [ˈbʊkˌend]

zarážka

27


crate [kreɪt]

debna, prepravka, črep(slang)

28


flush [flʌʃ]

zarovnaný, v jednej rovine (with sth)

29

hit your stride

chytiť tempo, dostať sa do tempa

30


hinge [hɪndʒ]

pánt, záves

31


recessed [rɪˈsest]

zapustený, vpadnutý

32

lid [lɪd]

veko, viečko

33

mildew [ˈmɪlˌdjuː]

pleseň, plesnina

34

in advance

vopred, v predstihu
Thank you in advance - vopred ďakujem

35


merit [ˈmerɪt]

význam, prínos, hodnota

36


contrived [kənˈtraɪvd]

neprirodzený, vyumelkovaný

37

dubious [ˈdjuːbɪəs]

pochybný, podozrivý

38


ambiguous [æmˈbɪgjʊəs]

nejednoznačný,dvojzmyselný

39


pertinence [ˈpɜːtɪnəns ]

relevancia, relevantnosť

40


scope [skəʊp]

priestor, príležitosť

41


lay out

rozložiť, rozkladať

42


avenue [ˈævɪˌnjuː]

aleja, príjazdová cesta

43

in essence

v podstate (v zásade)

44

iteration [ˌɪtəˈreɪʃən]

opakovanie, iterácia

45


plausible [ˈplɔːzəbəl]

vierohodný, hodnoverný

46


species [ˈspiːʃiːz Latin ˈspiːʃɪˌiːz]

druh(y) /živočíchov)

47


grapple [ˈgræpəl] with

zápasiť, bojovať, potýkať sa

48


unobtrusive [ˌʌnəbˈtruːsɪv]

nenápadný, nerušivý, nevtieravý

49


predominant [prɪˈdɒmɪnənt]

prevládajúci, prevažujúci

50

embody [ɪmˈbɒdɪ]

stelesňovať, reprezentovať

51


streamline [ˈstriːmˌlaɪn]

zoštíliť, zjednodušiť, osekať

52


cherish [ˈtʃerɪʃ]

opatrovať, strážiť, vážiť si

53


come about

prihodiť sa, udiať sa

54


replication [ˌreplɪˈkeɪʃən]

replikácia (proces, pri ktorom sa z jednej materskej molekuly vytvoria dve identické dcérske molekuly)

55


throughput [ˈθruːˌpʊt]

výkonnosť, výrobná kapacita

56

fungible

nahraditeľný

57


cog [kɒg]

zub (ozubeneho kolesa)

58


crux [krʌks]

jadro, podstata

59

prevailing [prɪˈveɪlɪŋ]

panujúci, prevládajúci

60


viable [ˈvaɪəbəl]

životaschopný, funkčný

61

portray [pɔːˈtreɪ]

stvárniť, vykresliť

62


obsolescence [ˌɒbsəˈlesəns]

zastaranosť, zastarávanie

63


treadmill [ˈtredˌmɪl]

úmorná práca, kolotoč (práce, povinnosti)

64


wrinkle [ˈrɪŋkəl]

vráska

65


proliferation [prəˌlɪfəˈreɪʃən]

šírenie, rozmnožovnie, rozrastanie

66


arbiter [ˈɑːbɪtə]

rozhodca (sporu), arbiter, vedúci arbitráže

67


inefficiency [ˌɪnɪˈfɪʃənsɪ]

neefektívnosť,