F9 Farmakokinetik: biotillgänglighet, halveringstid och distributionsvolym Flashcards Preview

T3 GEN > F9 Farmakokinetik: biotillgänglighet, halveringstid och distributionsvolym > Flashcards

Flashcards in F9 Farmakokinetik: biotillgänglighet, halveringstid och distributionsvolym Deck (32):
1

Vilka faser bygger upp plasmakoncentrationskurvan?

Fas 1 = T0 (laggtime)
Direkt efter administrering är plasmakoncentrationen av läkemedlet noll eftersom läkemedlet fortfarande ligger i magsäcken

Fas 2 = Absorptionsfas
Under fas 2 när läkemedlet hamnar i tarmen går plasmakoncentrationen snabbt upp

Fas 3 = C-max
Den högsta koncentration som kan mätas i kurvan
Efter en stund är det mesta av läkemedlet absorberat, och i det ögonblick som eliminationen är större än absorptionen så börjar kurvan sjunka igen

Fas 4 = Eliminationsfas:
Brant kurva = distribution
Den branta delen (första delen) av den nedåtgående kurvan är distributionsfasen

Plan kurva = enbart elimination
Den plana delen (andra delen) av den nedåtgående kurvan är eliminationen

2

Vad är absorptionsfasen?

Uppåtgående delen

3

Vad är eliminationsfasen?

Plana nedåtgående delen (andra delen) av plasmakoncentrationskurvan

4

Vad är distributionsfasen?

Branta nedåtgående delen (första delen) av plasmakoncentrationskurvan

5

Vad är effekttröskeln?

Vid en viss nivå är antalet läkemedelsmolekyler i målorganet för låg för att det ska ge någon effekt = det är tröskeln för effekt = effekt-tröskel

6

Vad säger första ordningens kinetik om eliminationshastigheten?

desto högre koncentrationen är = desto fortare går eliminationen

7

Vad är halveringstid?

Läkemedelskoncentrationen i blodet sjunker till hälften av sin C-maxkoncentration under en viss tid (exempelvis 2h om vi har paracetamol)

8

Hur många halveringstider tar det innan läkemedlet är ute ur kroppen?

Eftersom det alltid är samma andel av läkemedlet som försvinner brukar man säga att efter fem halveringstider är läkemedlet i princip borta (3% kvar av C-max)

Procentexempel paracetamol
Efter halveringstid 1 (efter 2 timmar)
50% kvar av c-max

Efter halveringstid 2 (efter 4 timmar)
25% kvar av c-max

Efter halveringstid 3 (efter 6 timmar)
12,5% kvar av c-max

Efter halveringstid 4 (efter 8 timmar)
6,25% kvar av c-max

Efter halveringstid 5 (efter 10 timmar)
3% kvar av c-max9

Hur många halveringstider tar det tills man når effektröskeln?

Det tar tre halveringstider (12,5% av c-max) tills man kommer ner till effekt-tröskeln, och behöver fylla på med en ny dos

10

Vad innebär "arean under kurvan"?

Arean under kurvan är ett begrepp som används för att spegla den totala läkemedelsexponeringen för kroppen

11

Förklara vad som menas med biotillgänglighet

Ett läkemedels biotillgänglighet är den del av den givna orala dosen som nått systemkretsloppet i oförändrad (aktiv) form

Biotillgängligheten anges som % av iv dos

12

Vilken är formeln för biotillgänglighet?

Formel:
AUC per oralt / AUC intravenöst = % biotillgänglighet

13

Vilka två fysiologiska processer bestämmer biotillgängligheten?

Läkemedlets fettlöslighet
Fettlösliga läkemedel tar sig lättare över biologiska membran

Förstapassagemetabolism
Hur duktig levern och tarmarna är på att bryta ner läkemedlet vid den första passagen i mag- och tarmkanalen påverkar biotillgängligheten

14

Vad har morfin för biotillgänglighet?

Tarm och lever metaboliserar 70% av intaget morfin per oralt

Endast 30% av intaget morfin per oralt når blodbanan = biotillgänglighet 30%

15

Vad är distributionsvolym?

Distributionsvolym = beskriver hur ett läkemedel fördelar sig mellan kroppen och plasma

Hög distributionsvolym = stor mängd i kroppen, låg mängd i plasma

16

Vad beror distributionsvolymen på?

Distributionsvolymen beror inte på personens anatomiska volym, utan distributionsvolymen beror på faktorer som gör att substansen håller sig i blodet eller befinner sig i vävnaden

17

Vad är formeln för distributionsvolym?

Distributionsvolym = mängd i kroppen / koncentration i plasma

18

Hur blir distributionsvolymen vid låga nivåer plasmaproteinbindningar?

Distributionsvolymen är högre för substanser med låg plasmaproteinbindning som därför ansamlas utanför plasma

19

Hur är distributionsvolymen för warfarin respektive klorokin
?

Warfarin
Warfarin har en liten distributionsvolym 10L = det mesta av substansen stannar kvar i blodbanan, på grund av hög proteinbindning

Klorokin
Klorokin har en hög distributionsvolym på 200L = det mesta finns mest ute i kroppen, på grund av låg proteinbindning

20

Vad är clearance inom farmakologin?

Clearance beskriver hur mycket blod som rensas från läkemedel per tidsenhet (teoretiskt begrepp)

21

Vad bestämmer clearance?

Blodflödet genom det renande organet (njuren)

22

Har distributionsvolymen någon betydelse vid underhållningsbehandling?

När man ska dosera läkemedel för underhållsbehandling är det inte kroppens storlek som styr hur stor dos man ska ta, hur läkemedlet fördelar sig i kroppen eller hur stor koncentration vi kommer att ha i blodet

Utan det är bara förmågan att göra sig av med läkemedlet (njurens clearance) som har någon betydelse för underhållningsbehandling

23

Vad beror halveringstiden på?

Halveringstiden beror på clearance och distributionsvolymen

24

Hur påverkar större distributionsvolym halveringstiden vid konstant clearance?

Halveringstiden blir längre

På grund av att läkemedlet finns i kroppen och mindre i blodet = mindre tillgänglighet för elimination

25

Vad menas med begreppet jämviktskoncentration (steady-state)?

Jämviktskoncentration är den koncentration som uppnås vid upprepad dosering då eliminationen motsvarar dosintaget per tidsenhet

Intag = elimination

26

Hur många halveringstider tar det att nå jämviktskoncentrationen?

På samma sätt som det tar fem halveringstider för läkemedlet att försvinna ur kroppen, så tar det fem halveringstider för att nå jämvikt i koncentration

27

Vad är formeln för jämviktskoncentrationen ?

Jämviktskoncentration = (dos * biotillgänglighet) / (clearance * tid)

Distributionsvolymen finns ej med. Det är inte kroppens storlek som avgör vilken koncentration vi uppnår utan det är hur mycket vi stoppar in relativt hur mycket vi kastar ut som avgör koncentrationen

28

Sammanfattningsvis: vad är det som styr dosbehovet?

Eliminationen

EJ KROPPSVIKTEN

29

Hur påverkas halveringstiden av halverad clearance?

Halverad clearance = dubbelt så långt tid att uppnå steady state = dubbelt så lång halveringstid

Förändrad clearance = förändrad nivå steady state

30

Hur påverkas halveringstiden av fördubblad distributionsvolym?

Fördubblad distributionsvolym = dubbelt så lång tid att nå steady state = dubbelt så lång halveringstid

Förändrad distributionsvolym = ingen förändrad nivå steady state

31

Varför är barndoserna mycket högre per kilokroppsvikt än vad vuxen doserna är?

Orsaken till att barndoser är högre per kilokroppsvikt beror på att barn har högre clearance (bättre njurfunktion) för läkemedel än vad vuxna har

32

Vad är en laddningsdos, och hur går den till?

Ibland vill man nå en viss plasmakoncentration snabbt, och då behöver man ge en laddningsdos

Laddningsdos = hög dos på en gång = förkorta tiden till steady state

Hur stor laddningsdosen ska vara beror på hur stor distributionsvolymen är