Final Flashcards Preview

Chinese > Final > Flashcards

Flashcards in Final Deck (64):
1

心境平和

N. peace of mind Xin1jing4 ping2he2

2

Adj.p. relaxed Qing1song1 zi4zai4

轻松自在

3

地地道道

Adj. authentic, typical Di4di4dao4dao4

4

所作所为

N.p. behavior, actions Suo3zuo4 suo3wei2

5

V.p. learned Yu3shu1wei2you3

与书为友

6

心狠手辣

Adj. cruel and merciless Xin1hen3shou3la4

7

N.p. golden age Huang2jin1 shi2qi1

黄金时期

8

V.p. to think only of profits Wei2li4shi4tu2

唯利是图

9

N. spirit of the countryside Xiang1tu3 qi4xi1

乡土气息

10

大吃一惊

V.p. to be greatly surprised Da4chi1yi1jng1

11

自私自利

Adj. totally selfish Zi4si1zi4li4

12

N.p. critical moment Jin3yao4guan1tou2

紧要关头

13

不仅如此

Adv.p. not only that Bu4jin3 ru2ci3

14

百吃不厌

V.p. never be tired of eating Bai3chi1bu4yan4

15

或多或少

Adj. more or less Huo4duo1 huo4shao3

16

营养不良

V.p. malnutrition Ying2yang3bu4liang2

17

感情用事

F.e. irrational, emotional Gan3qing2yong4shi4

18

Adv.p. not only that Bu4jin3 ru2ci3

不仅如此

19

言归正传

Let's go back to the subject. Yan2 gui1 zheng4 zhuan4

20

出口伤人

V.p. to hurt other people by words Chu1kou3shang1ren2

21

Adj. cruel and merciless Xin1hen3shou3la4

心狠手辣

22

烦躁不安

Adj. annoyed Fan2zao4bu4an1

23

唯利是图

V.p. to think only of profits Wei2li4shi4tu2

24

V.p. to surpass others, be outstanding Chu1 ren2 tou2di4

出人头地

25

令人羡慕

V.p. admirable Ling4ren2xian4mu4

26

为人处世

F.e. One's conduct in society Wei2ren2chu3shi4

27

Adj. more or less Huo4duo1 huo4shao3

或多或少

28

N.p. behavior, actions Suo3zuo4 suo3wei2

所作所为

29

各行各业

N.p. various fields of profession Ge4hang2ge4ye4

30

Adj.p. Worry-free Wu2you1wu2lv4

无忧无虑

31

N. all feelings (joy, anger, grief, happiness) Xi3nu4'ai1le4

喜怒哀乐

32

V.p. not easy to come by Lai2zhi1bu4yi4

来之不易

33

V.p. to hurt other people by words Chu1kou3shang1ren2

出口伤人

34

有史以来

Adv.p. in history, ever You3shi3 yi3lai2

35

无忧无虑

Adj.p. Worry-free Wu2you1wu2lv4

36

N.p. various fields of profession Ge4hang2ge4ye4

各行各业

37

F.e. One's conduct in society Wei2ren2chu3shi4

为人处世

38

V.p. admirable Ling4ren2xian4mu4

令人羡慕

39

F.e. irrational, emotional Gan3qing2yong4shi4

感情用事

40

V.p. change radically Da4qi3da4luo4

大起大落

41

紧要关头

N.p. critical moment Jin3yao4guan1tou2

42

V.p. to be kind to people Yu3ren2wei2shan4

与人为善

43

Let's go back to the subject. Yan2 gui1 zheng4 zhuan4

言归正传

44

大起大落

V.p. change radically Da4qi3da4luo4

45

与书为友

V.p. learned Yu3shu1wei2you3

46

黄金时期

N.p. golden age Huang2jin1 shi2qi1

47

Adj. authentic, typical Di4di4dao4dao4

地地道道

48

V.p. to be greatly surprised Da4chi1yi1jng1

大吃一惊

49

乡土气息

N. spirit of the countryside Xiang1tu3 qi4xi1

50

Adj. totally selfish Zi4si1zi4li4

自私自利

51

Adj. annoyed Fan2zao4bu4an1

烦躁不安

52

V.p. never be tired of eating Bai3chi1bu4yan4

百吃不厌

53

N. peace of mind Xin1jing4 ping2he2

心境平和

54

喜怒哀乐

N. all feelings (joy, anger, grief, happiness) Xi3nu4'ai1le4

55

轻松自在

Adj.p. relaxed Qing1song1 zi4zai4

56

Adv.p. in history, ever You3shi3 yi3lai2

有史以来

57

V.p. malnutrition Ying2yang3bu4liang2

营养不良

58

出人头地

V.p. to surpass others, be outstanding Chu1 ren2 tou2di4

59

来之不易

V.p. not easy to come by Lai2zhi1bu4yi4

60

一落千丈

V.p. drop drastically Yi1luo4qian1zhang4

61

家庭背景

N. family background Jia1ting2 bei4jing3

62

与人为善

V.p. to be kind to people Yu3ren2wei2shan4

63

N. family background Jia1ting2 bei4jing3

家庭背景

64

V.p. drop drastically Yi1luo4qian1zhang4

一落千丈