Final Review Flashcards Preview

一对二 - 听写:汉字 > Final Review > Flashcards

Flashcards in Final Review Deck (68)
Loading flashcards...
31

受益

shòuyì

32

凑合

còuhe

33

不妨

bùfáng

34

唯一

wéiyī

35

损款

sǔnkuǎn

36

响应

xiǎngyìng

37

身不由己

shēnbùyóujǐ

38

片面

piànmiàn

39

差异

chāyì

40

过于

guòyú

41

有百害而无一利

yǒubǎihài'érwúyīlì

42

对症下药

duìzhèngxiàyào

43

适合而止

shìhéérzhǐ

44

元气

yuánqì

45

后遗症

hòuyízhèng

46

过敏

guòmǐn

47

敏感

mǐngǎn

48

每况愈下

měikuàngyùxià

49

担忧

dānyōu

50

依赖性

yīlàixìng

51

监督

jiāndū

52

退化

tuìhuà

53

求助

qiúzhù

54

团圆

tuányuán

55

来龙去脉

láilóngqùmài

56

保佑

bǎoyòu

57

充裕

chōngyù

58

丰厚

fēnghòu

59

抢手

qiǎngshǒu

60

耳熟能详

ěrshúnéngxiáng