fiziologija prehrane 3 delni izpit Flashcards Preview

Veterinary Science > fiziologija prehrane 3 delni izpit > Flashcards

Flashcards in fiziologija prehrane 3 delni izpit Deck (328)
Loading flashcards...
1

kaj so dodatki krmi?

- So snovi, mikroorganizmi ali pripravki, ki niso posamična krmila, niti premiksi
- se namenoma dodajajo krmi ali vodi, da
bi izpolnili eno ali več funkcij navedenih v Uredbi 1831/2003.
- so dodani posmaičnim krmilom

2

kaj je register krmnih dodatkov?

- Načeloma vse kar je dodano v krmo živali mora biti pod kontrolo
- Vedno je treba dokazat da dodatek ni škodljiv in ima neko prehransko vrednost
- prvič izdan novembra 2005
- je iz 2 delov
- najdemo na strani evropske skupnosti - tu je stalno osvežen
- več delov imamo - najvažnejši je za nas prvi del, v naslednjih dleih najdemo dodatke ki so v prehodnem stanju (pred rokom uporabe, ali jim je pa že poteklo dovoljenje)
- dovoljenja je treba podaljševat (lahko ga imaš za 5 let, 10 let…)
- Tuki se pogleda kateri dodatki imajo dovoljenje - veliko najdeš an internetu izdelkov, ki sploh niso registrirani
- tu najdeš vse kar je dovoljeno da se uporablja v prehrani živali - pač v povezavi z dodatki
- vsi dodatki imajo kodo - da točno veš kateri je
- kdaj je biu registriran, do kdaj velja dovoljenje, povezava, kdaj je bil prvič zapisan v register, Sestava, kemijska formula
opis,analizna metoda , vrsta ali kategorija dodatka, Ime imetnika dovoljenja
- npr. ekstrakta pešk ni v tem registru

3

Krmni dodatek ne sme:

- imeti škodljivega vpliva na zdravje živali, zdravje ljudi ali okolje,
- biti predstavljen, da zavaja uporabnika,
* ne smeš pisat trditve da izdelek pomaga proti nečemu, če zadaj nimaš študije ---> zavajanje potrošnika!
- spreminjati značilnosti proizvodov živalskega izvora.

4

ali so krmni dodatki enaki prehranskim dodatkom pri ljudeh?

- Krmni dodatki niso enaki prehranskim dodatkom pri ljudeh (imajo manjši nadzor nad dodatki pri ljudeh)

5

EU predpisi o krmnih dodatkih - katera uredba je pomembna?

18.10.2004: Uredba 1831/2003/ES

6

kdaj krmni dodatek ne more it v register krmnih dodatkov?

ne more it če ni metode s katerim to preverjaš
*analizni postopek kako se to preverja

7

kdaj bo nek dodatek v EU registru krmnih dodatkov?

če ima Dovoljenja za dajanje na trg in uporabo proizvoda kot krmnega dodatka

8

kdaj se lahko Nekemu krmnemu dodatku odvzame dovolenje za uporaba?
kaj se zgodi?

*npr če se ugotovi, da je škodljiv,
*ne deluje dobro

- izvedbena uredba komisije o zavrnitvi dovoljenaj kot krmnemu dodatku
*npr. aromatični dodatki so izgubili dovoljenje

9

katera 2 akta poznaš v povezavi s krmnimi dodatki?

- Pravni akti o odvzemu dovoljenja proizvodu kot krmnemu dodatku.

- Pravni akti ko se proizvodu ne izda dovoljenje kot krmnemu dodatku.

10

kam spadajo krmni dodatki?

padajo k premiksom, posamičnim krmilo in krmnim mešanicam

11

kako člen iz ene uredbe naveduje kaj je krma (ali krmilo) ?

so vse snovi ali izdelki, vključno z aditivi, predelani, delno predelani ali nepredelani, ki se uporabljajo za krmljenje živali

12

v katereih uredbah so krmni dodatki, premiksi, posmaična krmila, krmne mešanice?

2(2)(a) Uredbe 1831/2003/ES : krmni dodatki
2(2)(e) Uredbe 1831/2003/ES: premiksi

3(2)(g) Uredbe 767/2009/ES: posamična krmila
3(2)(h-l,o) Uredbe 767/2009/ES: krmne mešanice

13

kaj je medicirana krma?

-krma, ki ima dodan antibiotik
*zadnje čase se ne proizvaja toliko

14

opredelitev pojma “krmni dodatek” - pojem in v kateri uredbi ?

- 2(2)(a) člen Uredbe 1831/2003/ES:
- “Krmni dodatki” pomenijo snovi, mikroorganizme ali pripravke, ki niso posamična krmila niti premiksi in se namenoma dodajajo krmi ali vodi, da bi izpolnili eno ali več funkcij, navedenih v členu 5(3)

15

kaj krmni dodatki niso?

premiksi,
posamična krmila,
pomožna tehnološka sredstva,
zdravila

16

kaj pomeni premiks?

“Premiksi” pomenijo mešanice krmnih dodatkov ali mešanice enega ali več krmnih dodatkov s posamičnimi krmili ali
vodo, uporabljenimi kot nosilci, ki niso namenjene za neposredno krmljenje živali.

17

kaj pomeni posamično krmilo?

- Posamično krmilo” pomeni sveži ali konzerviran proizvod rastlinskega ali živalskem izvora v naravnem stanju
- namenjen predvsem za zadostitev živalskih prehranskih potreb,
- so proizvodi, ki so pridobljeni z industrijsko
obdelavo,
-so organske in anorganske snovi s krmnimi dodatki ali brez njih za oralno krmljenje živali, bodisi kot takšne bodisi po obdelavi,
- ali so za pripavo krmnih mešanic ali kot nosilna snov za premikse.

18

kaj so pomožna tehnološka sredstva?

- “Pomožna tehnološka sredstva” pomenijo snovi, ki niso zaužita kot krma sama po sebi
- in se namenoma uporabljajo pri
predelavi krme ali posamičnih krmil, da služijo tehnološkemu namenu med obdelavo ali predelavo, ki lahko povzroči nenamensko, vendar neizogibno prisotnost ostankov snovi ali njenih derivatov v končnem proizvodu, pod pogojem, da ti ostanki ne škodijo zdravju ljudi in živali ali okolju in da nimajo nobenih tehnoloških vplivov na končno krmo.

19

določila v povezavi s krmnimi dodatki

- Krmni dodatek mora imeti dovoljenje
*uporaba v skladu z določenimi pogoji iz zakonodajnega akta s
katerim je bilo izdano dovoljenje proizvodu kot krmnemu dodatku

- Nikoli se ga ne uporablja za direktno krmljenje živali

- Mora biti učinkovit kot krmni dodatek : npr:
*Ugoden vpliv na lastnosti živalskih proizvodov -> na našo funkcionalno hrano
*kokcidiostatiki: delujejo proti parazitom

- Ne sme imeti škodljivega učinka na zdravje živali, ljudi ali okolje

- Ne sme biti predstavljen na način, ki bi uporabnika zavedel!

- Uporaba antibiotiki kot krmnih dodatkov (razen kokcidiostatikov in histomonostatikov) je prepovedana!

20

funkcije krmnih dodatkov

(a) Ugoden vpliv na lastnosti krme
(b) Ugoden vpliv na lastnosti živalskih proizvodov
(c) Ugoden vpliv na barvo okrasnih ribic in ptic
(d) Izpolnjevati prehranske potrebe živali
(e) Ugodno vplivati na okoljske posledice reje živali
(f) Ugodno vplivati na rejo, prirejo ali dobro počutje živali, zlasti z vplivom na želodčno-črevesno floro ali prebavljivost krme
(g) Imeti kokcidiostatičen ali histomonostatičen učinek

21

Kategorije in funkcionalne skupine
krmnih dodatkov

- 5 skupin krmnih dodatkov

1. tehnološki dodatki
2. senzorični dodatki
3. nutritivni dodatki
4. zootehnični dodatki
5. kokcidostatki in sredstva proti histomonijazi

22

kateri so tehnološki dodatki?

konzervansi
antioksidanti
emulgatorji
stabilizatorji
sredstva za zgoščevanje
sredstva za želiranje
vezalci
snovi za kontrolo kontaminacije z radionuklidi
sredstva proti strjevanju
regulatorji kislosti
silirni dodatki
denaturanti
snovi za zmanjševanje kontaminacije z mikotoksini

23

kateri so senzorični dodatki?

barvila
aromatične snovi

24

kateri so nutritivni dodatki*?

a) VITAMINI, PROVITAMINI IN KEMIJSKO NATANČNO DEFINIRANE SNOVI Z
PODOBNIMI UČINKI

(b) SPOJINE ELEMENTOV V SLEDOVIH

(c) AMINOKISLINE, NJIHOVE SOLI IN ANALOGI

(d) SEČNINA IN NJENI DERIVATI

25

kateri so zootehnični dodatki?

- pospeševalci prebavljivosti
- stabilizatorji mikroflore
- snovi, ki ugodno vplivajo an okolje
- drugi zootehnični dodatki

26

Postopek za pridobitev dovoljenja
za krmni dodatek

- Potreben je sedež v evropski uniji
- Pripravit je treba vlogo v skladu z navodili in smernicami za vlagatelja
*obstajajo uredbe kako to naredit
- Zaupnost in varstvo podatkov
- 4 udeleženci v postopku registracije
*evropska komisija
*EFSA (european food safty authority) - izda oceno tveganja -> mnenje v roku pol leta
*CRL - menjen referenčnega laboratorija ali je metoda v redu ali ne
*države članice - razpravljajo o tem in glasujejo. Potrebna je sooglasno sprejetje vseh držav
- Če je vse uredu dobi krmni dodatek dovoljenje
- Dovoljenje (Uredba Komisije) se prevede in objavi v Uradnem listu Evropske unije.
- Vpiše v EU register krmnih dodatkov

27

STATUS OBSTOJEČIH PROIZVODOV

- Ko se ti izteka dovoljenje greš v postopek reevalvacije
* rok za oddajo vloge 8.11.2010
(za krmne dodatke, katerim je bilo izdano ti. trajno dovoljenje še v skladu z
Direktivo 70/524/EGS in Direktivo 82/471/EGS, silirni dodatki)
* rok za oddajo vloge 1 leto pred iztekom dovoljenja (za krmne dodatke, katerim je bilo izdano ti. začasno dovoljenje)

- Kaj če nisi dal vloge za reevalvacijo, imaš pa še zaloge produkta?
*Imaš prehodno določbo, ko ti rečejo da lahko prodajaš do odprodaje zalog, 1 leto, pol leta …
*Označene so v registru s sivo barvo

28

Označevanje
krmnih dodatkov in premiksov

Oznaka v nacionalnem jeziku DČ v kateri se proizvod trži.

29

Pogoji za dajanje na trg, predelavo in uporaba krmnega dodatka:

→ krmni dodatek mora imeti dovoljenje
→ v skladu s pogoji za uporabo iz posameznega dovoljenja
→ če so izpolnjeni pogoji glede označevanja

30

kako je možno trženj krmnih dodatkov?

Trženje možno le v zaprti embalaži (zabojnikih)!