Flervalsfrågor (Tentor 16-08-20 till 17-12-02) Flashcards Preview

NEK1: Mikroekonomi > Flervalsfrågor (Tentor 16-08-20 till 17-12-02) > Flashcards

Flashcards in Flervalsfrågor (Tentor 16-08-20 till 17-12-02) Deck (109):
1

Lagen om efterfrågan ("law of demand") säger att ju högre priset är på en vara, under i övrigt oförändrade förhållanden, desto
A. mindre är efterfrågan på varan
B. större är efterfrågan på varan
C. mindre är den efterfrågade kvantiteten av varan
D. större är den efterfrågade kvantiteten av varan

C. Mindre är den efterfrågade kvaniteten av varan

2

De flesta varor
A. är komplement till varandra
B. är normala varor
C. har vertikala efterfrågekurvor
D. har vertikala utbudskurvor

B. Är normala varor

3

Då den efterfrågade kvantiteten av en vara är lika med den utbjudna kvantiteten
A. måste myndigheterna ingripa på marknaden
B. rådet ett överskott
C. råder en brist
D. gäller inget av ovanstående

D. Gäller inget av ovanstående

4

Antag att folk lär sig att fisk är nyttig mat och därför ökar efterfrågan på fisk. På marknaden för fisk kommer därför att
A. jämviktspriset att stiga och jämviktskvantiteten att minska
B. jämviktspriset att stiga och jämviktskvantiteten att öka
C. jämviktspriset att sjunka och jämviktskvantiteten att minska
D. jämviktspriset att sjunka och jämviktskvantiteten att öka

B. Jämviktspriset att stiga och jämviktskvaniteten att öka

5

Efterfrågan på en vara är enhetselastisk ("unit elasticity") om
A. en sänkning av priset med 5 procent leder till en oändligt stor ökning av den efterfrågade kvantiteten
B. en ökning av priset med 5 procent leder till en minskning av den efterfrågade kvantiteten med 5 procent
C. varje ökning av priset leder till en minskning av den efterfrågade kvantiteten med 1 procent
D. en ökning av priset med 5 procent leder till en ökning av totalintäkten med 5 procent

B.

6

En ökning av inkomsten med 10 procent har gjort att den efterfrågade kvantiteten har minskat med 5 procent. Inkomstelasticiteten är
A. 0,5
B. -0,5
C. 2,0
D. -2,0

B. -0.5

7

Om efterfrågans priselasticitet för en vara är -1 så gäller att då priset stiger så
A. ökar den efterfrågade kvantiteten
B. ökar totalintäkten
C. förändras inte den efterfrågade kvantiteten
D. förändras inte totalintäkten

D. Förändras inte totalintäkten

8

Alla varukombinationer under budgetlinjen
A. värderas lägre än kombinationer på budgetlinjen
B. värderas högre än kombinationer på budgetlinjen
C. har konsumenten råd med
D. har konsumenten inte råd med

C. Har konsumenten råd med

9

Vilken av nedanstående faktorer kan inte utläsas ur budgetlinjen?
A. Relativa priser
B. Realinkomsten
C. Kvantitet av varor
D. Preferenser

D. Preferenser

10

Utgå från ett diagram med indifferenskurvor. Den marginella substitutionskvoten mäts som
A. en punkt på den horisontella axeln
B. en punkt på den vertikala axeln
C. en lutning
D. en yta

C. En lutning.

11

Arbetskraftens marginalprodukt är den förändring av totalprodukten som uppkommer vid en enhets ökning av
A. kvantiteten arbetskraft medan insatsen av kapital hålls konstant
B. kvantiteten kapital medan insatsen av arbetskraft hålls konstant
C. både kvantiteten arbetskraft och kapital
D. lönen

A. Kvantiteten arbetskraft, medan insatsen av kapital hålls konstant.

12

Då arbetskraftens marginalprodukt är större än arbetskraftens genomsnittsprodukt gäller att
A. arbetskraftens marginalprodukt måste vara ökande
B. arbetskraftens genomsnittsprodukt måste vara ökande
C. totalprodukten måste öka i växande takt
D. allt ovanstående

B. Arbetskraftens genomsnittsprodukt måste vara ökande

13

Utgå från ett diagram där de fasta kostnaderna (FC) mäts på den vertikala
axeln och den producerade kvantiteten på den horisontella axeln. Då den
producerade kvantiteten ökar så kommer den kurva som visar företagets fasta
kostnader
A. att vara horisontell
B. att vara vertikal
C. att ha en negativ lutning
D. att ha en positiv lutning

A. Horisontell

14

Om kostnaden per enhet för en variabel resurs sjunker så kommer detta förskjuta
A. kurvan för de fasta kostnaderna nedåt
B. kurvan för den variabla resursens marginalprodukt nedåt
C. kurvan för de genomsnittliga rörliga kostnaderna nedåt
D. kurvan för den variabla resursens marginalprodukt uppåt

C.

15

Antag att ett företag vid fullkomlig konkurrens producerar mer än den
vinstmaximerande kvantiteten. Du kan då dra slutsatsen att
A. de totala kostnaderna är större än de totala intäkterna
B. den genomsnittliga totalkostnaden är större än priset på produkten
C. marginalintäkten är mindre än priset på produkten
D. marginalkostnaden är större än priset på produkten

D. Marginalkostnader är större än priset på produkten

16

Om ett monopol producerar en kvantitet där marginalintäkten överstiger marginalkostnaden, så kan företaget öka vinsten genom att
A. höja priset och minska kvantiteten
B. sänka priset och öka kvantiteten
C. sänka priset och minska kvantiteten
D. höja priset och öka kvantiteten

B. Sänka priset och öka kvantitet

17

Antag att ett företag som arbetar under monopolistisk konkurrens befinner sig i det långsiktiga jämviktsläget. Då gäller att företagets
A. pris överstiger dess genomsnittliga totalkostnad (ATC)
B. pris överstiger dess marginalkostnad (MC)
C. genomsnittliga totalkostnad (ATC) överstiger dess pris
D. marginalkostnad (MC) överstiger dess pris

B. Pris överstiger deras marginalkostnad (MC)

18

För ett företag som arbetar på en marknad med monopolistisk konkurrens gäller att MC-kurvan skär ATC-kurvan
A. i ATC-kurvans minimipunkt
B. till vänster om ATC-kurvans minimipunkt
C. till höger om ATC-kurvans minimipunkt
D. ingenstans

A. i ATC-kurvans minimipunkt.

19

En subvention som ges till säljarna på en marknad kommer att
A. förskjuta efterfrågekurvan åt vänster
B. förskjuta efterfrågekurvan åt höger
C. förskjuta utbudskurvan åt vänster
D. förskjuta utbudskurvan åt höger

D. Förskjuta utbudskurvan åt höger

20

Då en negativ extern effekt förekommer i produktionen så kommer det oreglerade priset på en konkurrensmarknad
A. inte att återspegla den marginella samhälleliga kostnaden och priset kommer att vara för högt för att effektivitet skall uppnås
B. inte att återspegla den marginella privata kostnaden och priset kommer att vara för högt för att effektivitet skall uppnås
C. inte att återspegla den marginella samhälleliga nyttan och priset kommer att vara för lågt för att effektivitet skall uppnås
D. inte att återspegla den marginella samhälleliga kostnaden och priset kommer att vara för lågt för att effektivitet skall uppnås

D.

21

1. En ökning av priset på en vara
A. förskjuter efterfrågekurvan åt vänster och minskar också den efterfrågade kvantiteten.
B. förskjuter efterfrågekurvan åt vänster men minskar inte den efterfrågade kvantiteten.
C. förskjuter inte efterfrågekurvan åt vänster men minskar den efterfrågade kvantiteten.
D. förskjuter varken efterfrågekurvan åt vänster eller minskar den efterfrågade kvantiteten.

C.

22

2. Om vara A är en normal vara och inkomsten ökar så kommer jämviktspriset på vara A att
A. öka vilket också jämviktskvantiteten gör
B. öka medan jämviktskvantiteten minskar
C. minska vilket också jämviktskvantiteten gör
D. minska medan jämviktskvantiteten ökar

A

23

3. Efterfrågan är oelastisk om
A. en stor förändring i den efterfrågade kvantiteten följer av en liten förändring i pris
B. den efterfrågade kvantiteten är mycket känslig för prisförändringar
C. efterfrågans priselasticitet är mindre än 1 i absolutvärde
D. efterfrågans priselasticitet är större än 1 i absolutvärde

C.

24

4. Marginalkostnaden är
A. alla kostnader för de fasta resurserna
B. alla kostnader för produktionen av produkterna
C. alla kostnader som varierar med den producerade kvantiteten
D. förändringen i den totala kostnaden som uppkommer då man producerar ytterligare en enhet av produkten

D.

25

5. Då arbetskraftens genomsnittsprodukt är större än arbetskraftens marginalprodukt så gäller att
A. arbetskraftens marginalprodukt måste vara ökande
B. det föreligger ökande avkastning
C. arbetskraftens genomsnittsprodukt är avtagande
D. allt ovanstående gäller

C

26

Efterfrågan på bonden Karls vete är fullständigt elastisk eftersom hans vete är
A. ett perfekt komplement till bonden Kurts vete
B. en normal vara
C. ett perfekt substitut till bonden Kurts vete
D. en "inferior good"

C.

27

Om en monopolist sänker sitt pris och efterfrågan är oelastisk, då kommer
A. totalintäkten att öka
B. totalintäkten att minska
C. totalintäkten att förbli oförändrad
D. totalintäkten att bli negativ

B.

28

Fripassagerarproblemet ("The free-rider problem") uppkommer då konsumtionen av
en vara är
A. rivaliserande
B. exkluderbar
C. icke rivaliserande men exkluderbar
D. icke rivaliserande och icke exkluderbar

D.

29

Vad är monopson?

Det är när det bara är en köpare (t.ex. militär eller staten) - Motsats till Monopol.

30

1. Om inkomsten minskar eller priset på en komplementvara stiger så kommer
A. efterfrågekurvan för en normal vara att förskjutas åt vänster.
B. efterfrågekurvan för en normal vara att förskjutas åt höger.
C. man att förflytta sig uppåt på efterfrågekurvan för varan.
D. man att förflytta sig nedåt på efterfrågekurvan för varan.

A

31

2. En ökning av efterfrågan på en vara samtidigt som utbudet ej ändras innebär
A. att jämviktspriset kommer att stiga.
B. att jämviktspriset kommer att falla.
C. att man rör sig uppåt längs efterfrågekurvan.
D. en minskning av efterfrågan eftersom utbudskurvan inte förskjuts.

A

32

3. Vilket av följande påståenden är falskt?
A. En vara med en vertikal efterfrågekurva har en fullständigt oelastisk efterfrågan.
B. En vara vars efterfrågekurva är en rät nedåtlutande linje har en konstant efterfrågeelasticitet.
C. En vara med en horisontell efterfrågekurva har en fullständigt elastisk efterfrågan.
D. Samtliga påståenden är falska.

B

33

4. Vilket av nedanstående är en typisk effekt av ett pristak som sätts under jämviktspriset?
A. Mindre av varan produceras med pristaket än utan pristaket.
B. Pristaket har ingen effekt på marknadsjämvikten.
C. Människor kan köpa mer vid pristaket eftersom priset då är lägre.
D. Inget av ovanstående svar är korrekt.

A

34

Antag en marknad med fullkomlig konkurrens. Vilken av nedanstående händelser kommer
på kort sikt att öka företagens vinster?
A. en minskning av marknadsefterfrågan.
B. en ökning av marknadsefterfrågan.
C. en ökning av arbetskraftskostnaderna.
D. En ökning av antalet företag.

B

35

Antag ett samhälle med två individer. Varje individs betalningsvilja för en kollektiv vara
ges av kurvan P = 10 - 0,5Q. Vilken är den samhällsekonomiskt optimala produktionen av
denna vara om marginalkostnaden är konstant lika med 10 kronor?
A. 0 enheter
B. 20 enheter
C. 10 enheter
D. inget av ovanstående

C

36

Efterfrågan på arbetskraft minskar, dvs efterfrågekurvan på arbetskraft förskjuts åt vänster
om
A. lönen ökar.
B. lönen minskar.
C. priset på den producerade varan stiger.
D. priserna på andra produktionsresurser faller.

D

37

10. Ett naturligt monopol kännetecknas av
A. stigande genomsnittskostnader, vilket gör det svårt för nya företag att ta sig in på marknaden
B. låga fasta kostnader men mycket höga rörliga kostnader
C. mycket priselastisk efterfrågan
D. marginalkostnader som är lägre än genomsnittskostnaden även vid stora produktionsvolymer

D

38

Vad menas med begreppet priselasticitet?

Procentuell förändring i Q delat med Procentuell förändring i P

39

1. I vilken av följande situationer kommer efterfrågekurvan för en vara att förskjutas åt höger?
A. en ökning av utbudet av en komplementvara.
B. en ökning av utbudet av en substitutvara.
C. priset på varan har fallit på världsmarknaden.
D. myndigheterna sänker den styckskatt (accis) som producenterna av varan betalar.

A

40

2. Om myndigheterna bestämmer ett maximipris som ligger under jämviktspriset på en vara, så gäller att
A. den efterfrågade kvantiteten kommer att vara lika med den utbjudna kvantiteten.
B. den efterfrågade kvantiteten kommer att vara mindre än den utbjudna kvantiteten.
C. den efterfrågade kvantiteten kommer att vara större än den utbjudna kvantiteten.
D. efterfrågan kommer att vara mindre än utbudet.

C

41

3. Inkomstelasticiteten för datorer är 0,2. En ökning av inkomsterna med 5 procent innebär att
A. efterfrågan på datorer ökar med 25 procent.
B. efterfrågan på datorer minskar med 25 procent.
C. efterfrågan på datorer ökar med 10 procent.
D. efterfrågan på datorer ökar med 1 procent.

D

42

4. Då priset på en dagstidning ökade med 10 procent, så minskade den efterfrågade kvantiteten med 10 procent. Efterfrågan på dagstidningen var då
A. fullständigt elastisk.
B. enhetselastisk.
C. fullständigt oelastisk.
D. inkomstelastisk.

B

43

5. Genom ett teknologiskt genombrott inom datorindustrin har utbudskurvan för datorer förskjutits åt höger, priset har fallit och branschens totalintäkt har minskat. Härav kan vi dra slutsatsen att efterfrågans priselasticitet för datorer är
A. oelastisk.
B. elastisk.
C. fullständigt oelastisk.
D. fullständigt elastisk.

A

44

6. Om efterfrågans korselasticitet mellan två varor är negativ, så är varorna
A. substitut
B. komplement
C. normala varor
D. varor utan samband

B

45

7. En minskning av ett hushålls konsumtionsmöjligheter kan ha förorsakats av
A. prisökningar på varor och tjänster.
B. prissänkningar på varor och tjänster
C. en inkomstökning
D. en förändring av efterfrågade kvantiteter

A

46

Skillnaden mellan det maximala belopp som en person är villig att betala för en
vara och det marknadspris han betalar kallas
A. marginalintäkt
B. vinsten
C. substitutionseffekten
D. konsumentöverskott

D

47

En minskning av skatten på arbetsinkomster leder till
A. med säkerhet att arbetskraftsutbudet minskar eftersom alternativkostnaden för fritid ökar
B. med säkerhet att arbetskraftsutbudet ökar eftersom alternativkostnaden för fritid ökar
C. att arbetskraftsutbudet kan öka eller minska beroende på storleken på inkomst- respektive substitutionseffekten
D. att arbetskraftsutbudet bli oförändrat eftersom en skattesänkning inte har någon inkomst- eller substitutionseffekt.

C

48

En indifferenskurva visar
A. konsumentens optimala val då inkomsten ökar
B. alla kombinationer av varorna X och Y som ger samma total nytta
C. alla kombinationer av varorna X och Y som ger samma marginalnytta
D. den uppsättning av varor som konsumenten har råd med givet inkomsten
och priserna på varorna.

B

49

I teorin för företagets produktion definieras "lång sikt" som
A. den tidsperiod under vilken alla produktionsfaktorer utom de fasta kan
varieras.
B. den tidsperiod under vilken alla produktionsfaktorer kan varieras.
C. den tidsperiod under vilken endast de variabla produktionsfaktorerna kan varieras.
D. ett år eller längre.

B

50

12. Ett vinstmaximerande företag kommer att anställa arbetskraft fram till den punkt
där
A. skillnaden mellan marginalproduktens värde och lönen är som störst.
B. marginalproduktens värde är noll.
C. marginalproduktens värde är lika med lönen
D. marginalproduktens värde är maximerad

C

51

13. Marknadsmakt ("market power") innebär
A. ett företags möjlighet att höja priset utan att förlora all efterfrågan på sin
produkt.
B. ett företags möjlighet att ta ut vilket pris det vill.
C. ett företags möjlighet att sälja hur stor kvantitet som helst till det fastställda marknadspriset
D. ett företags förmåga att monopolisera en marknad fullständigt.

A

52

14. Antalet produkter som en monopolist utbjuder bestäms av
A. enbart marginalkostnadskurvan.
B. enbart efterfrågekurvan.
C. både marginalkostnadskurvan och efterfrågekurvan.
D. både genomsnittskostnadskurvan och efterfrågekurvan.

C

53

15. Det som skiljer monopolistisk konkurrens från fullkomlig konkurrens är att det
enskilda företaget vid monopolistisk konkurrens
A. är stort i relation till marknaden
B. är "price-taker".
C. kan förhindra etablering av nya företag
D. kan differentiera sin produkt.

D

54

Antag fullkomlig konkurrens på arbetsmarknaden. Om mängden efterfrågad
arbetskraft är större än den utbjudna mängden, så kommer lönen att
A. öka.
B. minska.
C. förbli oförändrad.
D. antingen öka eller minska.

A

55

17. Företagets totala fasta kostnader (TFC) är lika med
A. TFC = TC + TVC
B. TFC = TVC - TC
C. TFC = TC/TVC
D. TFC = TC - TVC

D

56

18. En sänkning av priset på ett av företagets "inputs" innebär att företagets
A. utbudskurva för den producerade varan förskjuts åt höger.
B. utbudskurva för den producerade varan förskjuts åt vänster.
C. efterfrågekurva för den producerade varan förskjuts åt höger.
D. efterfrågekurva för den producerade varan förskjuts åt vänster.

A

57

19. Om en subvention ges till företag på en fullkomlig konkurrensmarknad på
grund av positiva externa effekter, så kommer det enskilda företagets
marginalkostnadskurva att förskjutas ………… och hela branschens utbudskurva
förskjutas åt …………
A. nedåt; vänster
B. nedåt; höger
C. uppåt; höger
D. uppåt; vänster

B

58

20. För kollektiva varor ("public goods") gäller
A. rivalitet i konsumtionen och exkluderbarhet.
B. icke-rivalitet i konsumtionen och exkluderbarhet.
C. icke-rivalitet i konsumtionen och icke-exkluderbarhet.
D. rivalitet i konsumtionen och icke-exkluderbarhet.

C

59

c) I kapitlet "De svenska skatterna" av Katarina Nordblom i boken "Marknad och politik" anges att skatter har tre syften vilka är dessa? Beskriv var och ett med en mening.

- Paternalism
- Inkomst till staten
- Allokering av resurser

60

1. Om människor köper mer av vara 1 då priset stiger på vara 2 så är dessa varor
A. komplement
B. substitut
C. normala varor
D. inferiör vara

B

61

2. Vilken av nedanstående händelser skulle inte förskjuta efterfrågekurvan för kyckling?
A. En ökning av hushållens inkomster
B. En sänkning av priset på skinka
C. En förändring av preferenserna för kyckling
D. En förändring av priset på kyckling

D

62

3. Priset på en vara tenderar att sjunka om
A. det råder ett överskott vid rådande pris
B. det rådande priset är lägre än jämviktspriset
C. det efterfrågade kvantiteten överstiger den utbjudna kvantiteten
D. priset på en komplementvara sjunker

A

63

4. Då efterfrågan minskar men utbudet inte förändras för en vara så kommer jämviktspriset att
A. stiga och jämviktskvantiteten att öka
B. sjunka och jämviktskvantiteten att sjunka
C. stiga och jämviktskvantiteten att sjunka
D. sjunka och jämviktskvantiteten att öka

B

64

5. Antag att priset på jetbränsle sjunker. Denna prissänkning skiftar
A. efterfrågekurvan för flygresor till höger
B. efterfrågekurvan för flygresor till vänster
C. utbudskurvan för flygresor till höger
D. utbudskurvan för flygresor till vänster

C

65

6. Det har visat sig att den efterfrågade mängden spenat ökar med 10 procent då dess pris sänks med 20 procent. Efterfrågans priselasticitet för spenat är följaktligen
A. -0,5
B. -2,0
C. -10,0
D. -20,0

A

66

7. En enhetselastisk efterfrågan (unit elasticity) betyder att
A. förhållandet mellan förändringen i den efterfrågade kvantiteten och förändringen i priset är lika med -1
B. förhållandet mellan den procentuella förändringen i den efterfrågade kvantiteten och den procentuella förändringen i priset är lika med -1
C. efterfrågekurvan är vertikal
D. efterfrågekurvan är horisontell

B

67

8. Producenternas totalintäkt (TR) minskar om
A. inkomsterna ökar och varan är en normal vara
B. priset ökar och efterfrågan är elastisk
C. priset ökar och efterfrågan är oelastisk
D. inkomsterna minskar och varan är en inferiör vara

B

68

Utgå från ett företag som arbetar under fullkomlig konkurrens. Om priset på
produkten sjunker under minimipunkten på AVC-kurvan, vilket är då det bästa
företaget kan göra?
A. Fortsätta att producera och få en förlust som är lika med de totala variabla
kostnaderna
B. Fortsätta att producera och få en förlust som är lika med de totala fasta
kostnaderna
C. Stänga och få en förlust som är lika med de totala variabla kostnaderna
D. Stänga och få en förlust som är lika med de totala fasta kostnaderna

D

69

Produktionen per arbetare anges av följande begrepp
A. totalprodukten
B. arbetskraftens genomsnittsprodukt
C. arbetskraftens marginalprodukt
D. rörlig kostnad per arbetare

B

70

Genomsnittliga totala kostnaden minus genomsnittliga fasta kostnaden är lika med
A. genomsnittliga rörliga kostnaden
B. genomsnittliga marginalkostnaden
C. marginalkostnaden
D. fasta kostnader

A

71

Då marginalkostnaden överstiger marginalintäkten så kan ett företag vid fullkomlig
konkurrens
A. öka vinsten genom att öka den producerade kvantiteten
B. minska vinsten genom att minska den producerade kvantiteten
C. höja priset och därigenom öka intäkterna
D. öka vinsten genom att minska den producerade kvantiteten

D

72

Antag ett monopolföretag. Om efterfrågan på dess produkt är elastisk, så kommer
monopolets
A. totalintäkt att vara oförändrad då företaget sänker sitt pris
B. totalintäkt att minska då företaget sänker sitt pris
C. marginalintäkten att vara positiv
D. marginalintäkten att vara noll

C

73

Prisdiskriminering
A. är vanligt förekommande på fullkomliga konkurrensmarknader
B. tillämpas oftare för tjänster än för varor
C. är olaglig eftersom den strider mot konkurrenslagarna
D. fungerar enbart om alla köpargrupper har samma priselasticitet för produkten

B

74

Företag som arbetar på en marknad med monopolistisk konkurrens tillverkar produkter
som är
A. perfekta komplement
B. nära men inte perfekta komplement
C. perfekta substitut
D. nära men inte perfekta substitut

D

75

Antag ett företag som arbetar under monopolistisk konkurrens. Om företagets
marginalkostnadskurva förskjuts uppåt, så kommer dess producerade kvantitet
A. att öka
B. att förbli oförändrad
C. att minska
D. att öka, minska eller förbli oförändrad, mer information behövs

C

76

Den maximala sammanlagda vinst som en kartell kan göra
A. är mindre än den vinst som en monopolist på marknaden skulle göra
B. är lika med den vinst som en monopolist på marknaden skulle göra
C. är större än den vinst som en monopolist på marknaden skulle göra
D. har inget samband med den vinst som en monopolist på marknaden skulle göra

B

77

En ny teknologi som ökar arbetskraftens marginalprodukt förskjuter
A. efterfrågekurvan på arbetskraft åt vänster
B. efterfrågekurvan på arbetskraft åt höger
C. utbudskurvan på arbetskraft åt vänster
D. utbudskurvan på arbetskraft åt höger

B

78

Om kvantiteten av en kollektiv vara ("public good") skulle bestämmas via den privata
marknaden så skulle dess kvantitet
A. vara mindre än den samhällsekonomiskt effektiva kvantiteten
B. vara lika med den samhällsekonomiskt effektiva kvantiteten
C. vara större än den samhällsekonomiskt effektiva kvantiteten
D. vara den kvantitet som maximerar den totala offentliga nyttan

A

79

Om en marknad saknar etableringshinder och varje företag möter en negativt lutad
efterfrågekurva, så är detta en
A. fullkomlig konkurrensmarknad
B. marknad med monopolistisk konkurrens
C. oligopolmarknad
D. monopolmarknad

B

80

1. Om ett pris genom prisreglering sätts under jämviktspriset på en marknad, vilket av nedanstående är då sant?
A. Nyttan av den sist sålda enheten överstiger kostnadstillskottet av denna enhet.
B. Kostnadstillskottet av den sist producerade enheten överstiger nyttan av denna
enhet.
C. Kostnadstillskottet av den sist producerade enheten kommer att vara lika med
nyttan av denna enhet oavsett vad priset är.
D. Det är omöjligt att veta kostnader och nytta utifrån den givna informationen.

A

81

2. Vilken av nedanstående händelser kommer att förskjuta efterfrågekurvan för hamburgare?
A. En höjning av priset på det kött som används vid produktionen av hamburgare
B. En ökning av produktiviteten hos de maskiner som producerar hamburgarna
C. En minskning av priset på pommes frites, som är ett komplement till hamburgare
D. En ökning av antalet hamburgerrestauranger

C

82

3. Antag att då priset på päron stiger från 6 kr till 7 kronor per kilo, så minskar den efterfrågade kvantiteten från 12 000 kilo till 11 000 kilo. Efterfrågans priselasticitet är då
A. -0,5
B. -1,0
C. -2,0
D. -1000,0

A

83

4. Antag att efterfrågekurvan för tacos är en nedåtlutad rät linje. Vid vilket av nedanstående priser är efterfrågan mest elastisk?
A. 5 kronor per taco
B. 10 kronor per taco
C. 15 kronor per taco
D. Det finns inte tillräcklig information för att bestämma vid vilket pris efterfrågan är mest elastisk

C

84

5. När vi säger att efterfrågan ökar menar vi att
A. vi rör oss åt höger nedför efterfrågekurvan
B. vi rör oss åt vänster uppför efterfrågekurvan
C. efterfrågekurvan förskjuts åt höger
D. efterfrågekurvan förskjuts åt vänster

C

85

6. Priset kommer att stiga och jämviktskvantiteten kan öka, minska eller förbli oförändrad då
A. efterfrågan och utbud av en vara båda ökar
B. efterfrågan på en vara ökar och utbudet minskar
C. efterfrågan på en vara minskar och utbudet ökar
D. efterfrågan och utbud av en vara båda minskar

B

86

Vid den produktionsvolym där "lagen om den avtagande avkastningen" sätter in
gäller att
A. totalprodukten börjar minska
B. genomsnittsprodukten börjar minska
C. marginalprodukten börjar minska
D. allt ovanstående inträffar

D

87

Om den genomsnittliga rörliga kostnaden faller då den producerade kvantiteten
ökar så gäller att
A. marginalkostnaden är med säkerhet fallande då produktionen ökar
B. marginalkostnaden är med säkerhet stigande då produktionen ökar
C. marginalkostnaden är med säkerhet mindre än den genomsnittliga rörliga kostnaden
D. marginalkostnaden är med säkerhet större än den genomsnittliga rörliga kostnaden

C

88

Vilket av nedanstående är alltid sant för ett vinstmaximerande företag vid
fullkomlig konkurrens?
A. P = ATC
B. ATC = MC
C. P = AVC
D. MC = MR

D

89

För ett monopolföretag gäller att marginalintäkten är
A. negativ då efterfrågan är elastisk och negativ då efterfrågan är oelastisk
B. negativ då efterfrågan är elastisk och positiv då efterfrågan är oelastisk
C. positiv då efterfrågan är elastisk och negativ då efterfrågan är oelastisk
D. positiv då efterfrågan är elastisk och positiv då efterfrågan är oelastisk

C

90

Utgå från en marknad med monopolistisk konkurrens. Om efterfrågan på
marknaden växer är ett sannolikt resultat på lång sikt att
A. varje företag kommer att möta en mindre elastisk efterfrågan
B. relationen mellan pris och genomsnittskostnad blir större
C. ett större antal företag producerar en liknande produkt
D. marknaden övergår till en oligopolmarknad

C

91

Utbudskurvan för arbetskraft har en positiv lutning om
A. substitutionseffekten är större än inkomsteffekten
B. inkomsteffekten är större än substitutionseffekten
C. efterfrågan på arbetskraft är elastisk
D. efterfrågan på arbetskraft är oelastisk

A

92

Efterfrågan på arbetskraft ökar, dvs efterfrågekurvan på arbetskraft förskjuts åt
höger då
A. priset på företagets produkt ökar
B. lönen ökar
C. priset på företagets produkt minskar
D. lönen minskar

A

93

19. Ett naturligt monopol kännetecknas av
A. stigande genomsnittskostnader, vilket gör det svårt för nya företag att ta sig in på marknaden
B. låga fasta kostnader men mycket höga rörliga kostnader
C. mycket priselastisk efterfrågan
D. marginalkostnader som är lägre än genomsnittskostnaden även vid stora produktionsvolymer

D

94

20. Antag att arbetskraften är den enda variabla resursen i ett företag. Företagets efterfrågekurva på arbetskraft är negativt lutad därför att
A. fullkomlig konkurrens råder på produktmarknaden
B. fullkomlig konkurrens råder på arbetsmarknaden
C. arbetskraftens marginalprodukt sjunker vid ökad arbetsinsats
D. skalavkastningen är avtagande.

C

95

En normal vara är en vara för vilken
A. det finns få komplement
B. efterfrågan ökar då inkomsten ökar
C. det finns få substitut
D. efterfrågan minskar då inkomsten ökar

B

96

Vilket av nedanstående ger upphov till en ökning av den utbjudna kvantiteten av vara X och inte till en ökning av utbudet av vara X?
A. En minskning av priset på resurser som används i produktionen av vara X
B. En förbättring i teknologin vid produktion av vara X
C. En ökning av priset på resurser som används i produktionen av vara X
D. En ökning av priset på vara X

D

97

Jämviktskvantiteten kommer med säkerhet att minska och jämviktspriset kommer att öka, minska eller förbli oförändrat då
A. både efterfrågan och utbudet på en vara ökar
B. efterfrågan på en vara ökar och utbudet minskar
C. efterfrågan på en vara minskar och utbudet ökar
D. både efterfrågan och utbudet på en vara minskar

D

98

En vara med en horisontell efterfrågekurva
A. har en inkomstelasticitet lika med noll
B. har en priselasticitet lika med noll
C. har en priselasticitet lika med oändligheten
D. har inga substitut

C

99

Ett skift av utbudskurvan för olja höjer priset från 10 dollar per fat till 30 dollar per fat och minskar den efterfrågade kvantiteten från 40 miljoner till 23 miljoner fat per dag. Du kan härav dra slutsatsen att
A. efterfrågan på olja är elastisk
B. efterfrågan på olja är oelastisk
C. utbudet på olja är elastiskt
D. utbudet på olja är oelastiskt

B

100

Om en prissänkning på en vara resulterar i att dina utgifter för varan minskar så måste din efterfrågan vara
A. oelastisk
B. elastisk
C. enhetselastisk
D. linjär

A

101

Den totala mängd "output" som produceras av en given mängd arbetskraft är lika med summan av
A. marginalprodukterna för varje arbetskraftsenhet
B. genomsnittsprodukterna för varje arbetskraftsenhet
C. den lön som varje arbetare får
D. både A och B är korrekt

A

102

En minskning av ett hushålls konsumtionsmöjligheter kan ha förorsakats av
A. en ökning av priserna
B. en minskning av priserna
C. en ökning av inkomsten
D. en förändring av de efterfrågade kvantiteterna

A

103

11. En indifferenskurva
A. anger de varukombinationer där konsumenten befinner sig i jämvikt vid olika inkomster
B. anger de varukombinationer som ger samma totala tillfredsställelse
C. anger de varukombinationer som konsumenten har starkast preferenser för
D. anger de varukombinationer som konsumenten har råd med givet inkomsten och priser.

B

104

Ett företag som arbetar under fullkomlig konkurrens maximerar sin vinst genom att producera den kvantitet där marginalkostnaden är lika med
A. marginalintäkten
B. den genomsnittliga totala kostnaden
C. den genomsnittliga rörliga kostnaden
D. den genomsnittliga fasta kostnaden

A

105

. Antag en marknad med fullkomlig konkurrens. Då marknadsefterfrågan ökar kommer det enskilda företaget på kort sikt
A. att öka produktionen och få högre vinst
B. att öka produktionen och få lägre vinst
C. att minska produktionen och få lägre vinst
D. att minska produktionen och få högre vinst

A

106

Ett kännetecken för monopolistisk konkurrens är
A. produktdifferentiering
B. en hög kapitalintensitet
C. små fasta kostnader i förhållande till de rörliga
D. frånvaron av reklam

A

107

Då nya företag etablerar sig på en marknad med monopolistisk konkurrens
A. förskjuts varje existerande företags efterfrågekurva åt höger
B. förskjuts varje existerande företags efterfrågekurva åt vänster
C. förskjuts varje existerande företags marginalkostnadskurva åt höger
D. förskjuts varje existerande företags marginalkostnadskurva åt vänster

B

108

Privata varor är varor för vilka konsumtionen är
A. rivaliserande och exkluderbar
B. rivaliserande och icke exkluderbar
C. icke rivaliserande och exkluderbar
D. icke rivaliserande och icke exkluderbar

A

109

Då efterfrågans priselasticitet ökar blir välfärdsförlusten (excess burden) av en styckskatt
A. större
B. mindre
C. oförändrad
D. kan ej avgöras utan mer information

A