Food Flashcards Preview

Chinese Review > Food > Flashcards

Flashcards in Food Deck (13):
1

Fish fried in soy sauce

Hóng shāo yǔ 红烧鱼

2

Fried green pepper

Chǎo qīngjiāo 炒青椒

3

Beef noodles

níuròu miàn 牛肉面

4

Restaurant

fànguǎn 饭馆

5

Tea

chā 茶

6

Ice water

Bīngshǔi 冰水

7

Hot water

Rèshǔi 热水

8

Bottle

píng 瓶

9

Spinach

bōcài

10

Bread

Miànbāo 面包

11

Milk

Niúnǎi 牛奶

12

Chicken

Jī 雞

13

Ham

Hǔotǔi 火腿