Forelæsning 1 - The Structure conduct performance paradigm. How the market mechanism works, view of economists and Competition Authorities. Flashcards Preview

Industriøkonomi (3. semester HA almen) > Forelæsning 1 - The Structure conduct performance paradigm. How the market mechanism works, view of economists and Competition Authorities. > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 1 - The Structure conduct performance paradigm. How the market mechanism works, view of economists and Competition Authorities. Deck (20):
1

Forklar §1 i Konkurrenceloven: "Formål"

Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere.

2

Forklar §6 i Konkurrenceloven: "Forbud"

Det er forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen

3

Forklar §11 i Konkurrenceloven: "Misbrug af dominerende stilling"

Forklar også hvad en dominerende stilling er.

Det er forbudt for en eller flere virksomheder mv. at misbruge en dominerende stilling.

Dominerende stilling: Hvis en virksomhed i høj grad kan handle uafhængigt af konkurrenter og kunder. (Markedsandel > 50% = sandsynligt en virksomhed har en dominerende stilling)

4

Forklar §12c i Konkurrenceloven: "Fusionskontrol"

Fusioner der ikke hæmmer konkurrencen og ikke skaber en dominerende stilling skal godkendes.

5

Konkurrenceformer: Forklar 'Fuldkommen konkurrence'

Fuldkommen konkurrence er når der er mange købere og sælgere, fuld viden om markedet, homogene og identiske produkter, ingen barrierer for at komme ind på markedet (entry) eller gå ud af markedet (exit), ingen produktdifferentiering.

6

Konkurrenceformer: Forklar 'Monopol'

Modsætning til fuldkommen konkurrence, mange købere men kun én sælger, de solgte produkter er unikke og der er ingen substitutter. Der er tit gældende patenter.

7

Forklar hvad Structure-Conduct-Performance Paradigm (SCP paradigmet) betyder:

Markedsstrukturen (structure) påvirker virksomhedernes adfærd (conduct) som påvirker virksomhedernes resultat (performance)

8

Forklar 'Structure' i SCP Paradigmet:

Structure omhandler 1) antallet og størrelsen af markedet. Antallet af købere og antallet af sælgere bl.a.
2) Entry og Exit barrierer 3) Produkt differentiation 4) Vertical integration 5) Diversification

9

Forklar 'Cunduct' i SCP Paradigmet:

'Adfærd' i en virksomhed herunder: 1) Business objectives
2) Pricing policies
3) Produkt design, branding, marketing
4) R&D
5) Collusion

10

Forklar 'Performance' i SCP Paradigmet:

'Resultat' i en virksomhed herunder:
1) Profitabilitet
2) Vækst
3) Kvaliteten af produkter og service

11

Hvordan ser Chicago Skolen på konkurrence?

- Den frie adgang til teknologi, teknologisk udvikling sikrer udskiftning af virksomheder og dermed konkurrence. Profit opstår midlertidigt for virksomhederne er effektive.
- Det offentlige skal ikke påvirke konkurrencen.
- Man skal ikke straffe virksomheder for at have været gode --> Det gør man bl.a. ved off. indblanding.
- Karteller er ustabile af natur, fordi der altid vil være incitament for at snyde i karteller.

12

Forklar 'Collusion'-hypotesen.

Hvis der er store aktører i en branche, som tilsammen dominerer branchen, er der stor sandsynlighed for at man implicit eller explicit koordinerer sin adfærd.

Sagt med andre ord:
Positiv sammenhæng mellem markedskoncentration (dvs. de store virksomheder dominerer en branche) og profit = Udtryk for collusion/koordination/aftaler/karteldannelser eller misbrug af markedsdominans. Indgreb kan være nødvendigt, siger SCP.

13

Forklar 'Efficiens'-hypotesen.

Sammenhæng mellem koncentration dvs. store markedsandele og profit er alene udtryk for at virksomhederne har været succesfulde, siger Chicago Skolen. Indgreb (straf mod succes) bør ikke binde sted.

14

Hvad er Josef Schumpeters syn på konkurrence?

- Innovation er kilden til en midlertidig markedsmagt og markedsprofit.
- Innovation medfører at man får markedet for sig selv, for en begrænset periode.
- Kan man ikke innovere, så kommer der andre virksomheder og tager ens plads (eks. Nokia udkonkurreret af Apple)

15

Hvad er den Østrigske Skole's syn på konkurrence?

- Økonomiske entreprenører skaber dynamik og konkurrence i markedet ved at bringe agenter sammen. Lauritz.com er eks. en 'agent'.
Herefter imitation, tilgang af andre virksomheder. Konkurrence, normale profitter opstår igen, indtil en ny entreprenør kommer på markedet.

16

Forklar 'Minimum Efficient Scale' (MES)

MES er det produktionsniveau hvor gennemsnitsomkostningerne rammer det laveste niveau, dvs. der er ikke yderligere economies of scale at opnå ved yderligere ekspansion af produkterne.

17

Hvilken betydning har LAVT MES-niveau for konkurrencen?

Lav MES: Man kan gå ind på markedet med lavt udbud, 'small scale entry' og fortsat være konkurrencedygtig. Etableringsinvesteringer (sunk cost) er mindre, lavere risiko, dvs. sandsynligvis mere konkurrence.

18

Hvilken betydning har HØJT MES-niveau for konkurrencen?

Høj MES: Nye virksomheder må gå ind på markedet med et større udbud for at være konkurrencedygtige ('large scale entry')
Flere investeringer er nødvendige (højere sunk costs). Færre etableringer giver mindre konkurrencepres på de eksisterende virksomheder.

19

Hvilken rolle spiller afsætningskurvens beliggenhed for betydningen af MES for konkurrencen?

- Hvis efterspørgslen er stor, så er der plads til mange virksomheder på markedet.
- Hvis der kun er plads til 1 stor virksomhed, er sandsynligheden lille for at konkurrenter vil komme.

20

Hvad handler Viterra Energy casen kort om?

Hvordan påvirkes konkurrencen af Viterra's handlinger?
og har du kendskab til lignende metoder brugt i Danmark?

Viterra leverer varmefordelingsmålere. De får tilbudt et 'job' og siger til andelsboligforeningen, at de også skal købe nogle tillægsydelser.

Konkurrencen påvirkes negativt. Viterra kvæler konkurrencen. De har i forvejen monopolstatus og kan ydermere opnå monopol på andre produkter udover varmefordelingsmålere.

For nogle år siden forsøgte bilmærkerne at få forbrugerne til at bruge autoriseret forhandlere til eftersyn. Man kobler bilen sammen med service på bilen. Det er ulovligt.