Forelæsning 5 - Markedskoncentrationsmål og 'Hvordan markedet er defineret' Flashcards Preview

Industriøkonomi (3. semester HA almen) > Forelæsning 5 - Markedskoncentrationsmål og 'Hvordan markedet er defineret' > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 5 - Markedskoncentrationsmål og 'Hvordan markedet er defineret' Deck (25):
1

Hvad er de to mest væsentlige salgskoncentrationsmål?

Concentration ratio (CR4)
og
Herfindahl-Hirschman index (HH)

2

Hvordan ser man, om et kartel er ved at opstå med salgskoncentrationsmål?

Hvis CR4 < 80% = Problematisk for branchen. Chance for at der opstår karteller er stor.

3

Hvilke to dimensioner henvises der til, når man skal 'Afgrænse det relevante marked'?

- Produktmarked (Produkter eller tjenesteydelser som forbrugerne betragter som substituerbare på grund af produkternes egenskaber, pris eller anvendelsesformål)
og
- Det geografiske marked (Hvor virksomheder afsætter eller efterspørger deres produkter - eller tjenesteydelser)

4

Forklar hvad SSNIP-testen kan bruges til.

Small but Significant Non-transitory Increase in Prise

Er et tankeeksperiment: En monopolist, der producerer to produkter. Vil han profitere af permanent at hæve prisen med 5-10%?
Hvis ja: Ingen betydelige substitutter (markedet afgrænset geografisk)
Hvis nej: Så er der betydelige substitutter (markedet er ikke afgrænset geografisk)

5

Hvad er teorien bag konkurrenceforhold i en branche?

1) Structure, cunduct, performance paradigmet med Collusion hypotesen
og
2) Chicago Skolen med Efficienshypotesen

6

Hvordan udregnes salgskoncentrationsmålet, CR4?

Man tager markedsandelene fra de 4 største virksomheder i branchen og lægger sammen.

Er tallet større end 0,8 (80%), så er der grund til bekymring.

Jo tættere på 1, jo tættere på Collusion og karteldannelse og/eller monopol.

7

Hvad kendetegner et højt CR4 mål?

Jo større CR4 mål, jo støre virksomheder dominerer markedet

8

Hvad er negativt ved CR4 salgskoncentrationsmålet?

Den fanger ikke skiftende størrelser på virksomheder. Den fanger altså ikke dynamikker.

9

Hvad kan man bruge salgskoncentrationsmål til herunder CR4 og HH-indeks?

Måle om konkurrencen er god eller dårlig for samfundsøkonomien - Hvordan koncentrationen er for de 10 største virksomheder i Danmark eksempelvis.

10

Hvad er Nummerækvivalenten og hvad kan den bruges til?

Udregnes:
NÆ = 1/HH

NÆ er den reciprokke værdi af HH

NÆ angiver det hypotetiske antal lige store virksomheder som er givet HH svarer til- Uanset om virksomhederne bag udregningen faktisk er lige store.

Eks: HH på 0,5
NÆ = 1/0,5 = 2 (2 lige store virksomheder)

11

Hvordan udregnes et HH-indeks og hvad kan det bruges til?

Man tager summen af alle kvadrerede markedsandele for alle N virksomheder i branchen.

Hvis HH er tæt på 1 = kartel lignende adfærd
Hvis HH tæt på 0 = Fuldkommen konkurrence

HH lægger meget vægt på store virksomheder pga. kvadrering.

12

Hvad er Hannah og Kay indeks primært?

Et mere generaliserbart indeks end Herfindahl Hirschman.

13

Forklar det 'Teoretiske krav til det optimale koncentrationsmål': Concentration curve ranking

Uanset om man kigger på 1, 2 eller 100 virksomheder, og sammenligner dem, så får man den samme rangordning

14

Hvilke to 'teoretiske krav til det optimale koncentrationsmål' opfylder CR4 IKKE?

Sales Transfer betingelsen
og
Merger betingelsen (når nogen slår sig sammen, så skal koncentrationsmålet stige)

15

Hvilke to 'teoretiske krav til det optimale koncentrationsmål' opfylder HH og HK?

Sales Transfer betingelsen
og
Merger betingelsen

16

Hvilke 'Empiriske problemer' er der med koncentrationsmål?

1) Ofte svært med en afgrænsning af det relevante marked (Multiproduktionsvirk som Maersk: Har både container virk og olie-gas virk men bliver medtaget som én stor forretning)
2) Ejerforhold negligeres (Maersk har alliancer med andre selskaber)
3) Paradigmestriden SCP ("Når koncentrationsindeks bliver høje = dominans") vs. Chicago Skolen (siger det modsatte)

17

Hvad kan man gøre for at vurdere hvordan 'produktmarked' skal afgrænses?

Man skal kigge på produkterne:
- Er der fysisk lighed? (Så er de substitutter)
- Forbrugernes præferencer (Hvis forbrugerne ikke vil skifte fra det ene marked til det andet)
- Lovmæssige krav (en lampe må bruges på badeværelset og den anden lampe må ikke) Så er de begrænsede substitutter

18

Hvad skal man gøre for at vurdere hvordan 'geografirsk marked' skal afgrænses?

- Prisforskelle i markedsandele
- Pris
- Transport eller generel distributionsomkostninger

19

Hvad er det hovedsagelige i 'Cellophane Fallacy'?

Afgørelsen taget af 'Supreme Court' var forkert. Man tog udgangspunkt i SSNIP-testen.

20

Hvilken (én) supplerende indikatorer for markedsmagt og konkurrence findes i pensum?

Lerner indekset

Jo højere Lerner indeks, jo højere markedsmagt.

21

Er et CR4-indeks på 0,8 godt eller skidt ift. koncentration?

0,8 eller 80% er alarmerende, det er konkurrencemyndighedernes tærskelværdi og derfor skidt. Noget tyder i høj grad på kartel.

22

Hvad indikerer en Nummerækvivalent på 10?

Svarer til en hypotetisk situation med 10 lige store virksomheder på markedet.

23

Hvilken paragraf i Konkurrenceloven afgrænser det relevante marked?

§5a
"Afgrænsningen af det relevante marked efter denne lov sker på grundlag af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitution og den potentielle konkurrence.."

24

Hvordan udregnes et mobilitetsindeks?

Man tager den numeriske ændringer i markedsandele og summere dem.

25

Hvad har Konkurrencestyrelsen af indikatorsystem for manglende konkurrence?

- Spredningen i produktiviteten i en branchers virksomheder (Stor spredning = Manglende konkurrence)
- Lønpræmierne (Løn der er meget højere end normalt er tegn på manglende konkurrence)