Forelæsning 9 - Mergers and acquisitions: Horisontal mergers, Strategic alliances. Flashcards Preview

Industriøkonomi (3. semester HA almen) > Forelæsning 9 - Mergers and acquisitions: Horisontal mergers, Strategic alliances. > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 9 - Mergers and acquisitions: Horisontal mergers, Strategic alliances. Deck (22):
1

Hvad omhandler §12, §12a, §12c, §12f?

Fusionskontrol

2

Hvad omhandler §12a i Konkurrenceloven: Fusionskontrol?

Definition af en fusion: (omfatter dog meget bredt)
1) Når to virksomheder bliver til én virksomhed med et navn
2) Når en rigmand køber op af en virksomhed og får bestemmende indflydelse.

3

Hvad omhandler §12,f i Konkurrenceloven: Fusionskontrol?

Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen kan tilbagekalde en godkendt fusion.

4

Hvad omhandler §12c i Konkurrenceloven: Fusionskontrol?

Fusioner der hæmmer konkurrencen og styrker en dominerende stilling skal forbydes.

Omvendt skal den godkendes, hvis fusionen ikke hæmmer konkurrencen og styrker en dominerende stilling.

5

Hvad er en horisontal fusion?

En fusion der sker vandret i værdikæden.
Eks. ARLA og MDFOODS.
2 uafhængige virksomheder på samme niveau i værdikæden.

Har en tendens til at mindske konkurrencen.

6

Hvad er de overordnede motiver til fusioner og overtagelse?

- Opnå markedsmagt og forhindre, at konkurrenterne køber sig til markedsmagt
og
- Opnå omkostningsbesparelser

7

Hvorfor fusionere eller opkøbe sig til markedsmagt?

1) For at forhindre konkurrenter i at vokse
(Nørresundby Bank og Nordjyske Bank fusionerede)
2) Eliminere eksisterende konkurrenter ved opkøb
(I stedet for organisk vækst kan man købe sig til patenter)
3) Købe sig ind på nye markeder
(Carlsberg i Rusland)
4) Opbygge et brand ved at være stor
(Fusionere for at opnå større synlighed og styrke brand)

8

Hvorfor fusionere frem for at indgå i et kartel?

1) Fordi transaktionsomkostninger er høje i kartel.
2) Man kan ikke holde sammen i karteller.
3) Større risiko for free-rider i karteller.

9

Hvilke markedsforhold, mener Motta (2004), øger sandsynligheden for at opnå markedsmagt ved fusioner?

1) Rivalers produktionskapacitet
2) Køberkoncentration
3) Adgangsforhold til branchen
4) Efterspørgselselasticiteten
5) Teknologiudvikling
6) Strategiske aktiver (kunder og viden)
7) Produktlevetid (fusionere sig til plads i førefeltet)
8) Forhindre andre i at etablere sig ved at købe 'the falling firm'

10

Hvilke motiver til horisontale fusioner er der under omkostningsbesparelser?

1) Mere effektiv ledelse
2) Economies of Scale (stordriftsfordele i Marketing, Salg og Produktion)
3) Multiplants economics (lavere transportomk., færre skift på produktionsanlæg)
4) Eliminere dyr/ineffektiv overskudskapacitet efter fusioner (Sted hvor der lå 2 bankfillialer lukker man den ene fillial)

11

Uddyb udnyttelsen af Hard-to-trade-assets, synergieffekter under omkostningsbesparelser under horisontale fusioner.

Man fjerner omkostninger, der er forbundet med konflikter ved at fusionere.

12

Nævn 3 'øvrige årsager/motiver' til horisontal fusioner.

1) Reduktion af risiko (Eliminere konkurrenter, større sikkerhed for leverancer)
2) Personlige ambitioner hos ledelsen i det opkøbende firma. (Fusion er meget komplekst)
3) Life cycle betragtning (Firmaet er nået i modningsfasen)

13

Hvad indebærer 'overtagelses truslen'?

Markedet for corporate control. Kapitalfonde kommer og opkøber.

14

Hvilke omkostninger er der typisk forbundet med 'overtagelsesomkostninger'?

1) Købsprisen af virksomheden
2) Prisen stiger over tid, hvis et firma ikke er villig til at sælge
3) IT-systemer skal samkøres. Koster mange penge.
4) Integrationsomkostninger
(McKinsey: Hvis kulturen ikke passer, så skal fusioner opgives.)
5) Fratrædelsesgodtgørelser

15

Hvorfor er 'Principal-agent' problem en hindring?

- Dem der ved hvad virksomheden er værd er ledelsen (Agenten)
- Køberne og ejerne (Principalen) har mindre viden end Agenten.
- Principalen og Agenten har derfor ikke altid samme interesser.

16

Giv kort nogle forklaringer på hvorfor et firma lader sig overtage.

1) Dårlig ledelse
2) Manglende evne til at skabe vækst
3) Lovpligtige krav (bankfusioner for at skaffe kapital)
4) Generationsskifte-problemer (børn ønsker ikke at overtage)
5) 'Cash-in' motiver: Hvis ejeren får tilbudt en uimodståelig pris

17

Hvad går 'Markedsmagthypotesen' ud på?

Om fusioner er motiveret af stigende markedsmagt, omkostningsbesparelser eller at maksimere vækst.

18

Hvad skete der med 'Telia og Telenor-fusionen'? Hvordan påvirkede det TDC's aktiekurs før og efter?

Fusionen blev annonceret. TDC's aktiekurs steg, da markedet forventer mindre skarp konkurrence.
Fusionen faldt til jorden, da denne ville hæmme konkurrencen.
TDC's aktiekurs faldt som reaktion.

19

Hvilke motiver har virksomheder generelt til at fusionere horisontalt?

1) Opnå markedsmagt
2) Realisere omkostningsbesparelser
3) Personlige motiver fra ledelsen
4) Købe sig ind på nye markeder
5) Eliminere konkurrenter
6) Forhindre konkurrenter i at vokse
7) Opnå konkurrencemæssige fordele (viden, kundekartotek, adgang til infrastruktur)

20

Hvilke virkninger kan horisontale fusioner generelt have på markedet?

1) Horisontale fusioner kan øge konkurrencen (Effektivitetsgevinster og omkostningsfordele)
2) En stor fusioneret virksomhed vil kunne hæve priserne.
3) Der er en mindre konkurent på markedet, hvilket letter konkurrencepresset.

21

Hvad er hovedtrækkene i den danske fusionskontrol?

Fusionskontrollen findes i KL. §12.
Først defineres hvad man forstår ved en fusion.

Dernæst, Fusioner der hæmmer konkurrencen og styrker en dominerende stilling skal forbydes og omvendt godkendes.

Slutligt kan myndighederne tilbagekalde en godkendt fusion.

22

Hvorfor steg TDC's aktiekurs i sagen om Telia og Telenor-fusionen?

1)Fordi markedet forventer mindre skarp konkurrence.
2) Markedsmagthypotesen gælder, når priserne sættes op, så vil konkurrenterne også kunne tage højere priser = Derfor bliver TDC her mere værd qva. kursen.