Fotosyntes Flashcards Preview

Biologi 2 > Fotosyntes > Flashcards

Flashcards in Fotosyntes Deck (29):
1

Hur ser formeln för fotosyntes ut?

Solenergi + vatten + koldioxid → glukos + syre

6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2

2

Var sker fotosyntesen?

I kloroplasten

3

Hur är kloroplasten uppbyggd?

* Ett yttre och ett inre membran

* Thylakoider - membranblåsor

* Stroma - "mellanrummet"

4

Vad är plastider?

Organeller med eget DNA

5

Vilka olika sorters plastider finns det?

* Kloroplaster - innehåller klorofyll

* Leukoplaster och amyloplaster - färglösa, lagrar energi i form av stärkelse

* Kromoplaster - innehåller karatenoider, ger blom- och fruktfärg

6

Vilken färg ger karatenoider?

Orange/röd

7

Vilka två delar delas fotosyntesen upp i?

1) Fotokemiska reaktionsserien 2) Calvincykeln

8

Vilken del av fotosyntesen kräver ljus, och vilken kräver inte ljus?

Ljus - Fotokemiska reaktionsserien

Inte ljus - Calvincykeln

9

Var sker fotokemiska reaktionsserien?

I thylakoiden

10

I vilka tre steg sker fotokemiska reaktionsserien?

1) Fotolys

2) Reduktion av vätebärare

3) Fosforylering

11

Vad händer i fotolysen, och var sker den?

* Vattenmolekylen klyvs, 2 H2O → 4 H+ + 4 e- + O2

* Sker i fotosystem II i thylakoiden

12

Vad händer i reduktion av vätebärare-steget, och var sker det?

* NADPH bildas, NADP+ + H+ + 2 e- → NADPH

* Sker i fotosystem I

13

Vad är NADPH?

Väte- och elektronbärare

14

Vad är NADP+?

Tom vätebärare

15

Varifrån kommer elektronerna och vätejonerna i reduktionen av vätebärare?

* Elektronerna plockas upp från fotolysen

* Vätejonerna kommer från stroma

16

Var hamnar det bildade NADPH?

I stroma

17

Vad händer i fosfyleringen?

* ATP bildas

* För att jämna ut vätejonskoncentrationsgradienten som byggts upp under fotolys och reduktion av vätebärare sker koncentrationsutjämning i ATP:as. Vätejoner strömmar igenom och ut i stroma

* Den kemiska energin från strömmen används för att binda in P i ADP, vilket bildar ATP

18

Var är det högre koncentration efter fotolys och reduktion av vätebärare?

Inne i thylakoiden

19

Vad är ADP?

Adenosindifosfat

20

Vad är ATP?

Adenosintrifosfat

21

Vad sker i Calvincykeln?

* Koldioxidfixering, CO2 binds in med hjälp av enzymet rubisco

* Sockerarter bildas, bland annat glukos

22

Var sker Calvincykeln?

I stroma

23

Vad behövs för att Calvincykeln ska kunna ske?

ATP och NADPH från den fotokemiska reaktionsserien, enzymet rubisco, koldioxid.

24

Vad används sockerarterna som bildas i Calvincykeln till?

* Energikälla

* Energilager (som stärkelse)

* Byggmaterial

25

Hur är thylakoiden uppbyggd?

* Dubbelt membran

* I membranen finns: - Fotosystem II - Cytokromkomplex - Fotosystem I - ATP:as

26

Vad är kompensationspunkten?

Punkten då cellandning och fotosyntes väger upp varandra så nettoutbytet CO2 blir noll. Detta händer vid svagt ljus. 

27

Vad är fotosyntesens "maxtemperatur"?

Cirka 45°C, för då förlorar många enzymer sin form och funktion.

28

Hur fungerar C4-växter?

De har två olika typer av celler för koldioxidupptagning - vilket innebär att koldioxidupptagningen effektiviseras och klyvöppningarna behöver inte vara så vidöppna. Detta kräver extra ATP, men dessa växer finns ofta i starkt ljus så det blir inget större problem. 

29

Hur fungerar CAM-växter?

De finns i extremt torra milköer och har endast sina klyvöppningar öppna på natten då det är svalare. Konsekvens blir då att vattenförlusterna genom avdunstning minimeras.