Gasutbyte/andning Flashcards Preview

Biologi 2 > Gasutbyte/andning > Flashcards

Flashcards in Gasutbyte/andning Deck (31):
1

Vad är huvudfunktionen med andning?

- Syre in
- Koldioxid och vattenånga ut

2

Hur tar sig syre in i cellen?

Passivt över cellmembranet (liten och oladdad)

3

Ungefär hur många procent syre finns i luften?

21 %

4

Ge exempel på olika andningsorgan samt vilka organismer som använder dem.

- Gälar: fiskar och vissa andra vattenlevande djur
- Trakéer: insekter, rörsystem, inte särskilt effektiva
- Lungor: däggdjur, effektiva
- Lungor och luftsäckar: fåglar, ännu effektivare

5

Vad styr vår andning?

Andningscentrat i förlängda märgen känner av blodets pH.
Hög halt CO2 - kolsyra - surt - ANDAS!

6

Varför hyperventilerar man?

För att man har koldioxidbrist

7

Hur går inandningen till?

Diafragma (magmuskel) eller bröstmusklerna utvidgar lungorna vilket gör att luft sugs in

8

Hur ser lungorna ut?

Det vet du. Men runt dem sitter lungsäckar. "Uppe på" sitter bröstmusklerna. Under sitter diafragma.

9

Hur går utandningen till?

Diafragma (magmuskel) eller bröstmusklerna drar ihop lungorna vilket gör att luft trycks ut

10

Vad händer om man "punkterar en lunga"?

Man punkterar lungsäcken och luftspalten mellan lunga/luftsäck förstörs

11

Beskriv luftens väg.

- In genom mun eller näsa
- Struplocket över matstrupen så luften går ner i luftstrupen
- Luftstrupen delas upp i två bronker (luftrör) som delas upp i bronkioler
- Slutar i alveoler där gasutbytet sker via diffusion

12

Vad är bronker respektive bronkioler?

Luftrören som går ner till lungorna. Vi har två bronker (pga två lungor). Bronkioler är mindre än bronker

13

Vad är alveoler?

Lungblåsor. På dem finns ett kapillärnät med syrerikt respektive syrefattigt blod

14

Hur går gasutbytet till?

Via diffusion: om det är låg syrehalt i blodet diffunderar syre från alveolerna till blodet, och om det är hög halt koldioxid i blodet diffunderar det från blodet till alveolerna.

15

Hur sker gasutbytet hos alla djur?

Passivt, genom diffusion över en fuktig yta

16

Varför krävs det mer energi att ta upp syrgas i vattnet, än i luften?

Eftersom där finns mindre syrgas löst i vattnet, än vad det finns syrgas (21%) i luften.

17

Vad innebär motströmsprincipen hos fiskar?

Blodet rinner i motsatt håll som vattenströmmen, vilket gör att syreupptaget kan ske längs hela gälens lamell. Syreupptaget blir då effektivare!

18

Vilka djur andas med trakéer, samt vad är det?

Insekter, det är luftrör genom kroppen som har mynningar på kroppsytan. Luft pumpas runt av luftsäckar, men även med hjälp av insekternas rörelse.

19

Vad innebär hudandning?

Att syrgas tas upp igenom huden, och går då direkt till cellerna därifrån via diffusion

20

På vilket vis är fåglarnas andningssystem mer avancerat än vårt?

De har två luftsäckar, vilket gör att luften bara passerar lungorna i en riktning, vilket maximerar syreupptaget.

21

Vad måste ”hända” med luften på väg ner till lungorna?

Den måste värmas, fuktas och renas

22

Vilken funktion har cilierna i luftrören?

De viftar upp skräp/smuts som följer med luften

23

Varför är det bättre att andas in genom näsan än munnen?

Eftersom då har luften en längre väg ner till lungorna, och hinner fuktas, renas & värmas

24

Vilken funktion har residualvolymen?

Det är en viss mängd luft som alltid finns kvar i lungorna, som gör att de inte kollapsar

25

Vilken funktion har diafragmamuskeln hos andningen?

Den drar lungorna neråt, vilket gör att luft sugs in i lungorna

26

Vad innebär termen vitalkapacitet?

Mängden luft som kan andas ut efter maximal inandning

27

Vad innebär lungsjukdomen KOL?

Andningsvägarnas elasticitet har minskar, alveoler har kollapsat, och man får svårare att andas, och man får hosta

28

Vad innebär dammlunga?

Man har fått "sår" i lungorna efter att ha andats in mycket partiklar

29

Vad innebär dykreflexen?

Att luftvägar stängs automatiskt, pulsen går ner och blodtrycket ökar (då blodkärl i armar och ben dras ihop)

30

Vad innebär dykarsjuka?

Gaser lösta i blodet bildar bubblor om de inte ventileras ut

31

Varför höghöjdstränar vissa idrottare?

För att vid hög höjd finns det mindre syrgas i luften. Kroppen kompenserar detta genom att bilda fler röda blodkroppar som kan transportera syre. På normalhöjd får man då bättre syreupptagningsförmåga!