Geriatrik - Kognition och urinretention Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Geriatrik - Kognition och urinretention > Flashcards

Flashcards in Geriatrik - Kognition och urinretention Deck (29)
1

Vad krävs för att man skall kunna sätta diagnosen konfustion?

* Medvetandestörning - minskad medvetenhet om omgivningen, svårigheter med uppmärksamhet
* Intelektuell försämring - med nedsatt minne, desorientering, försämrat tal eller nedsatt perception
* Förloppet är snabbt och växlande
* Orsak är fysiologisk följd av ett somatiskt tillstånd

2

Nämn fem olika principiella orsaker till konfusion:

* Läkemedel: psykofarmka, sedativa, hypnotika, neuroleptika, anti-kolinerga
* Infektioner: Pneumoni, UVI, sepsis
* Metabola sjukdomar: Hypoglykemi, elektrolytrubbningar, dehydrering
* Kardiovaskulära sjukdomar: Hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier
* CNS: Skalltrauma, stroke, epilepsi
* Övrigt: Sömnbrist, förstoppning, urinretention, miljöförändringar

3

Hur behandlar du en konfusion?

* Identifiera och eliminera bakomliggande orsak
* Omvårdnad, undvik förflyttningar, lugnt rum, medverkan av anhöriga,
* Få läkemedel, undvik psykofarmaka, motverka hypotoni - Effortil

4

Hur defineras urininkontinens?

Ofrivilligt läckage av urin som är ett socialt och/eller hygieniskt problem

5

Vilka typer av urininkontinens förekommer hos äldre?

* Tränings. Ofrivillig urinavgång med träningar
* Stress/ansträngning. Bristande funktion i uretrasfinktern samt ökat buktryck
* Blandinkontinens
* Överfyllnad. Övertänjning av blåsan
* Funktionell. Försämring av fysisk eller kognitiv funktion
* Omedveten eller reflex. Neurologisk skada

6

Vad bör ingå i anamnesen/utredning vid urininkontinens?

* Miktionslista
* Kognitiv svikt - MMT
* Förekomst av urinvägsinfektioner
* Prostataproblem hos män eller förstoppning - PR
* Senil artrofi/cancer - Gynekologisk us.
* Bedömning av ADL
* Residualurin - framförallt hos män
* Urinsticka och urinodling
* Elstatus, B-glukos och Krea

7

Vilka undersökningar kan man gå vidare med i utredning av inkontinens efter den initiala anamnestiska screeningen?

* Cystometri (blåstryck)
* Urinflödesmätning (miktogram)
* Tryckflödesmätning
* Elektromyografi
* Cystoskopi (Cancer, sten, fistel, hematuri)

8

Vad finns det för icke-farmakologiska behandlingalternativ för urininkontinens?

* Miljöfaktorer: kläder, avstånd, belysning
* Fysiska handikapp: syn, finmotorik
* Personalfaktorer: kunskap, tillgång
* Blåsträning vid trängning: Uppmärksamhet, Vaneträning, samt schemaläggning
* Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens
*RIK vid överfyllnadsinkontinens

9

Vad finns det för farmakologiska behandlingalternativ vid trängningsinkontinens?

Blockering av muscarinreceptorn med anti-kolinerga läkemedel. Generellt begränsad kunskap hos äldre, risk för förvirring. Börja alltid med blåsträning
* Antimuskarina: Tolterodin, solfenacin, motverkar det parasympatiska nervsystemet.
* Beta-3-adrenerga aktiverare: Mirabegron- relaxerar den glatta muskulaturen i urinblåsan, stöttar det sympatiska nervsystemet.

10

Vad är indiktationen för kvarkateter?

Sällan indikerad som permanent omvårdnadsåtgärd.
* Svår urinretention
* Icke operabel/annan kontraindikation avflödeshinder
* Trycksår/liggsår vid inkontinens
* Svår inkontinens som inte går att behandla på annat sätt som leder till hudproblem

11

Var ligger gränsvärdena för PSA för män upp till 60 år då man skall skicka remiss till urolog?

* Män < 50 år: PSA > 2.0 ug/l
* Män 50-60 år: PSA > 3.0 ug/l

12

Hur ser handläggningen ut för PSA-värden hos män över 60 år?

* < 3.0 ug/l: ingen vidare utredning
* > 3.0 ug/l + prostatcx hos far/bror: - remiss urolog
* 3.0 - 10.0 ug/l + F/T-kvot < 0.18 : remiss urolog ul + biopsier
* 3.0 - 10.0 ug/l + F/T-kvot > 0.18 : upprepa prov om 6 mån. Ändras kvot eller ökar PSA mer än 0.75/år - remiss urolog
* > 10.0: remiss urolog för ul + biopsier

13

Är läkare skyldiga att anmäla medicinsk olämplighet för körtkortsinnehav?

Ja. Man skall dock först meddela patienten och kan man göra ett muntligt avtal räcker detta. Misstänker man att patienten inte tänker följa detta skall man anmäla till transportstyrelsen.

14

Är det någon skillnad i handläggningen/reglerna för privatpersoner respektive taxiförare gällande körkort?

Nej, man är skyldig att informera på samma sätt och det räcker att sluta muntligt avtal.

15

Vad skall bedömas i de medicinska krav som gäller för innehav av körkort?

* Syn och Hörsel
* Rörelseförmåga
* Psykiska störningar
* Alkohol och droger
* Läkemedel
* Andra sjukdomar (hjärtsjukdomar, stroke, diabetes, yrsel, EP, njursjukdomar)

16

Utgör kognitiv störning och demens hinder för körkortsinnehav?

Ja, allvarlig kognitiv störning och demens hindrar körkort. Däremot kan vissa undantag ges för A, B och traktorkort vid lindring kognitiv störning.

17

Vilka cerebrala funktioner ingår i begreppet kognition?

* Tänkande
* Minne
* Perception
* Språk
* Uppmärksamhet
* Exekutiv kontroll

18

Vad använder du för att skatta kognition (vid en demensutredning) hos en patient?

* MMT (MMSE)
* Klocktest
* Cognistat (specialistvård) - ett mer detaljerat neuropsykologisk hjälpmedel

19

Vilka principiella delar ingår i ett MMT (MMSE)?

* Orientering till tid och plats
* Återgivning av tre ord, direkt och fördröjd
* Uppmärksamhet och huvudräkning
* Benämning, Repetition, Förståelse
* Läsning och skrivförmåga

20

Hur bedömer man ett MMT (MMSE)?

MMSE är inte ett diagnostiskt test utan en del i utredning av framför allt demenssjukdomar. Man kan få totalt 30 poäng. Har man under 24 indikerar på kognitiv svikt. MMSE är speciellt bra på att fånga upp demens av Alzheimertyp.
Resultaten skall ställas i relation till:
* Kvalitativ bedömning av testet (tidsåtgång, samarbete, beteende)
* Bakgrundsinfo (ålder, utbildning, modersmål, läkemedel)

21

Nämn fem sätt för att bedöma neglekt?

* Klocktest (låg sensitivitet)
* Kopiera figur (låg sensitivitet)
* Placera ut "mitten" på ett horisontellt sträck (går att kvantifiera nedsättning)
* Ringa in en viss typ av figur på ett papper med många olika figurer (cancellation)
* Be patienten namnge 10 saker i rummet och peka på dessa
* Be patienten visa hur han/hon kammar/tvättar sig (personlig neglekt)

22

Vilka synkrav gäller för högre respektive lägre behörighet för körkort?

* Lägre behörighet för personbil: 0.5 D på ett öga
* Högre behörighete: 0.8 D samt lägst 0.1 D på sämsta ögat. Högsta tillåtna korrektion + 8 D

23

Vad gäller för återfående av körkort efter återkallelse?

* Ansökan om körkortstillstånd krävs alltid efter återkallelse
* Läkarintyg skall ingå i ansökan
* Om mindre än 14 månader förlöpt efter återkallelse krävs inget förarprov

24

Är läkare skyldiga att anmäla olämplighet för skjutvapen? Till vilken myndighet?

Ja. Det skall anmälas till polismyndigheten om man vet att patienten har skjutvapen

25

Vad innebär olämplighet att inneha skjutvapen?

1. Riskerar att skada sig själv eller någon annan genom sin vapenhantering eller
2. Inte förmår iakta de regler som gäller för förvaring av vapen

26

Ge fyra exempel på medicinska tillstånd som innebär olämplighet att inneha skjutvapen:

* Psykisk störning
* Synrubbning
* Missbruk
* Neurologisk sjukdom
* Hjärnskada

27

Vad måste man som läkare göra, vid anmälan om olämplighet för skjutvapen, om det finns möjlighet att återfå medicinsk lämplighet?

Ange i ett intyg till polismyndigheten att detta är möjligt och föreslå förnyad bedömning om 6-12 månader beroende på diagnos. Annars riskerar vapnet att tvångsförsäljas.

28

Vad är indikationen för antimuskarina läkemedel vid inkontinens? (Tolterodin, solfenacin)

Tolterodin är indicerat för symptomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad miktionsfrekvens och trängningar, som kan uppträda hos patienter med överaktiv blåsa.

29

Vad är indikationen för beta-3-adrenerga aktiverare vid inkontinens? (Mirabegron)

Symptomatisk behandling av trängningsinkontinens, ökad urineringsfrekvens och/eller trängningar, som kan förekomma hos vuxna patienter med syndromet överaktiv blåsa (OAB).