Glandula thyroidea Flashcards Preview

Anatomija > Glandula thyroidea > Flashcards

Flashcards in Glandula thyroidea Deck (15):
0

Thyroidea
Isthmus navadno prekriva _______ hrustanec tracheae.

2. - 4.

1

Thyroidea
Lobus pyramidalis je ostanek ...

Žleznega izvodila v ontogenetskem razvoju DUCTUS THYROGLOSSUS

2

Thyroidea
Kje je potekal ductus thyroglossus?
Kam se je odpiral?

PRED podjezičnico
Odpiral se je s foramen cecum na jeziku.

3

Thyroidea
Vsak lobus ima vrh in bazo.
Vrh je obrnjen navzgor in navzad med mišicama:

M. sternothyroideus
M. constrictor pharyngis inferior

4

Thyroidea
Žlezo prekrivajo ______ mišice, razen _______.

Infrahioidne
M. thyrohioideus

5

Thyroidea
V žlebu med sapnikom in požiralnikom poteka nervus ________.

N. laryngeus reccurens

6

Thyroidea
Žlezo ovija ___________, iz katere potekJo v notranjost septa, ki razdelijo žlezni parenhim v manjše lobule _______________.

Capsula fibrosa
Lobuli glandulae thyroideae

7

Thyroidea
Parenhim formirajo različno veliki mehurčki ___________.

Folliculi glandulae thyroideae.
V mehurčkih je homogena snov - koloid (izločajo ga celice foliklove stene).

8

Thyroidea
Spredaj žlezo prekriva vezivo -

Lamina pretrachealis fasciae cervicalis

9

Thyroidea
Iz kje izhaja a. thyroidea sup.?

Je prva veja a. carotis externae

10

Thyroidea
A. thyroidea inf. je veja:

Truncus thyrocervicalis

11

Thyroidea
Iz katerega prepleta se formira v. thyroidea inf.?

Plexus thyroideus impar

12

Thyroidea
Mezgovnice

Nodi lymphatici cervicalis profundi
Nodi lymphatici tracheales

13

Thyroidea
Postganglionarno nitje za ščitnico

Ggl. cervicale medium
Ggl. cervicale inf.

14

Thyroidea
Parasimpatično nitje

N. Laringeus inf.