Glosor 1 Flashcards Preview

Kinesiska > Glosor 1 > Flashcards

Flashcards in Glosor 1 Deck (406):
1

Wo3
Me

2

He2
And

3

Ta1
He

4

Chi1
To eat

5

高兴

Gaoxing
Ga1oxi4ng
Happy

6

You
Yo3u
To have

7

Le

Something which has happened

8

妈妈

Mama
Ma1ma
Mom

9

Xiao
Cia3o
Small

10

哥哥

Gege
Ge1ge
Elder brother

11

Ren
Re2n
Human

12

Jiu
Jiu3
Wine/liquor

13

Mei
Me2i
Not

14

爸爸

Baba
Ba4ba
Father

15

Wei
We4i
Polite measure word for people

16

He
He1
Drink

17

Jin
Ji1n
Measure word 500g

18

Bai
Ba3i
Hundred

19

女子

Hao
Ha4o
Good

20

Ye
Ye3
Also

21

什么

Shenme
She2nme
What

22

一点儿

Yidianr
Yi4dia3nr
A little bit

23

Hui
Hui2
Return

24

Dian
Dia3n
O'clock

25

Hai
Ha2i
Still

26

穿

Chuan
Chua1n
To wear

27

Dao
Da4o
To arrive

28

Leng
Le3ng
Cold

29

可以

Keyi
Ke3yi3
May

30

Mai
Ma3i
To buy

31

Ke
Ke4
Quarter

32

Shuo
Shuo1
To speak

33

Guo
Guo2
Country

34

咖啡

Kafei
Ka1fe1i

35

Zai
Za4i
To be

36

Hui
Hui4
To know how to

37

Jiao
Jia4o
Name

38

Ge
Ge4
Measure word

39

Shu
Shu1
Book

40

Qian
Qia2n
Money

41

Ma
?

42

Tai
Ta4i
Too, extremely

43

Shang
Sha1ng
Trade

44

中国

Zhongguo
Zho1ngguo2
China

45

Kou
Ko3u
A measure word for people

46

Ta
Ta1
He

47

Tou
To2u
Head

48

朋友

Pengyou
Pe2ngyou
Friend

49

Fen
Fe1n
Money (1/100)

50

Shi
Shi4
Right, is, yes

51

Yao
Ya4o
To wait

52

Gui
Gui4
Expensive

53

Zhu
Zhu4
To wish

54

你们

Nimen
Ni3men
You

55

Mei
Me3i
Every, each

56

Ban
Ba4n
To do

57

我们

Women
Wo3men

58

Hen
He3n
Very

59

今天

Jintian
Ji1ntia1n
Today

60

Tian
Tia1n
Day

61

Qu
Qu4
To go

62

Liang
Lia3ng
Two

63

Ke
Ke4
Class

64

光盘

Guangpan
Gua1ngpa2n
CD

65

Nan
Na2n
Male

66

Lai
La2i
To come

67

可是

Keshi
Ke3shi4
But

68

商场

Shangchang
Sha1ngcha3ng
Market

69

Zuo
Zuo4
To sit

70

Mang
Ma2ng
Busy

71

Nin
Ni2n
Formal you

72

Mang
Ma2ng
Busy

73

A
A4
Oh, ah

74

Che
Che1
Car

75

知道

Zhidao
Zhi1dao
Know, be aware of

76

明天

Mingtian
Mi2ngtia1n
Tomorrow

77

Na
Na4
That

78

Zhe
Zhe4
This

79

Zai
Za4i
Again

80

他们

Tamen
Ta1men
They

81

Xia
Xia4
Below, next

82

Shang
Sha4ng
Above, last

83

Jie
Jie2
Festival

84

下午

Xiawu
Xia4wu3
Afternoon

85

Rang
Ra4ng
To allow

86

Shei
She2i
Who

87

上午

Shangwu
Sha4ngwu3
Morning

88

Jian
Jia1n
MW for house or room

89

哪儿

Nar
Na3r
Where

90

中学

Zhongxue
Zho1ngxue2
Middle school

91

春节

Chun Jie
Chu1n Jie2
Spring Festival

92

Lou
Lo2u
Building

93

Fan
Fa1n
Meal

94

Nian
Nia4n
To read

95

电视

Dianshi
Dia4nshi4
TV

96

Guo
Guo4
To spend time, to celebrate

97

You
Yo2u
To post

98

Ci
Ci2
Word

99

日记

Riji
Ri4ji4
Diary

100

Deng
De3ng
To wait

101

Dui
Dui4
Right, correct

102

打工

Dagong
Da3go1ng
To have a part time job

103

Xi
Xi3
To wash

104

元旦

Yuandan
Yua2nda4n
New Year's Day

105

Ji
Ji4
To past

106

Zhao
Zha3o
To look for

107

打扫

Dasao
Da3sa3o
To clean

108

欧洲

Ouzhou
O1uzho1u
Europe

109

南方

Nanfang
Na2nfa1ng
South

110

卧室

Woshi
Wo4shi4
Bedroom

111

Ju
Ju2
Office

112

房子

Fangzi
Fa2ngzi
House

113

客厅

Keting
Ke4ti1ng
Living room

114

上海

Shanghai
Sha4ngha3i

115

语法

Yufa
Yu3fa3
Grammar

116

复习

Fuxi
Fu4xi2
To review

117

Qing
Qi2ng
Sunny

118

方便

Fangbian
Fa1ngbia4n
Convenient

119

不好意思

Bu haoyisi
Bu4 ha3oyisi
To feel embarrassed

120

昨天

Zuotian
Zuo2tia1n
Yesterday

121

热心

Rexin
Re4xi1n
Enthusiastic

122

书房

Shufang
Shu1fa2ng
A study room

123

Ying
Yi3ng
Shadow

124

电影

Dianying
Dia1nyi3ng
Movie

125

事儿

Shir
Shi4r
Matter / thing

126

Dian
Dia4n
Electricity

127

可能

Keneng
Ke3ne2ng
Maybe

128

经理

Jingli
Ji1ngli3
Manager

129

中午

Zhongwu
Zho1ngwu3
Noon

130

Zhu
Zhu4
To live / to stay

131

生词

Shengci

132

Luan
Lua4n
In disorder

133

课文

Kewen
Ke4we2n
Text

134

Zang
Za1ng
Dirty

135

Tao
Ta4
Cover / suite

136

Qiao
Qia3o
Coincidental

137

合适

Heshi
He2shi4
Suitable

138

厕所

Cesuo
Ce4suo3
Toilet

139

口语

Kouyu
Ko3uyu3
Spoken language

140

Lan
La2n
Orchid

141

Yu
Yu4
Jade

142

玉兰

Yulan
Yu4la2n
Magnolia

143

邮局

Youju
Yo2uju2
Post office

144

刚才

Gangcai
Ga1ngca2i
Just now

145

礼物

Liwu
Li3wu4
Gift

146

整理

Zhengli
Zhe3ngli3
To put in order

147

复活节

Fuhuojie
Fùhuójié
Easter

148

Bu
Bu4
Step, walk

149

帮助

Bangzhu
Ba1ngzhu4
To help

150

Jian
Jia4n
MW: a piece

151

厨房

Chufang
Chu2fa2ng
Kitchen

152

公司

Gongsi
Go1ngsi1
Company

153

Wei
We4i
Hello

154

圣诞

Shengdan
She4ngda4n
Christmas

155

留学生

Liuxuesheng
Liu2xue2she1ng
International student

156

练习

Lianxi
Lia4nxi2
To practice

157

惊喜

Jingxi
Ji1ngxi3
Pleasant surprise

158

告诉

Gaosu
Ga4osu
To tell

159

打电话

Dadianhua
Da3dia4nhua4
To make a phone call

160

Ting
Ti1ng
To listen

161

散步

Sanbu
Sa4nbu4
To take a walk

162

宿舍

Sushe
Su4she4
Dormitory

163

听说

Tingshuo
Ti1ngshuo1
To be told

164

水电费

Shuidianfei
Shui3dia4nfe4i
Utility

165

Hao
Ha4o
Number / day of month

166


Nü3
Female

167

奶奶

Nainai
Na3inai
Grandmother on father side

168

拘歉

Baoqian
Ba4oqia4n
To feel sorry

169

对不起

Duibuqi
Dui4buqi4
I'm sorry

170

物理

Wuli
Wu4li3
Physics

171

Wan
Wa3n
Late

172

Dan
Da4n
Egg

173

那儿

Nar
Na4r
There

174

Ya
Ya1
Duck

175

多大

Duo da
Duo1 da4
How old

176

喜欢

Xihuan
Xi3huan
To like / to prefer

177

Zhang
Zha1ng
MW: flat objects

178

教授

Jiaoshou
Jia4osho4u
Professor

179

Dou
Do1u
All

180

Ceng
Ce2ng
Story

181

外婆

Waipo
Wa4ipo2
Grandmother on mothers side

182

认识

Renshi
Re4nshi
To know

183

汉语

Hanyu
Ha4nyu3
Chinese language

184

化学

Huaxue
Hua4xue2
Chemistry

185

教育

Jiaoyu
Jia4oyu4
Education

186

游泳

Youyong
Yo2uyo3ng
To swim

187

多少

Duoshao
Duo1shao
How many

188

律师

Lüshi
Lü4shi1
Lawyer

189

Na
Na3
Which

190

弟弟

Didi
Di4di
Younger brother

191

小妞

Xiaojie
Xia3ojie3
Miss

192

记者

Jizhe
Ji4zhe3
Reporter

193

姐姐

Jiejie
Jie3jie
Elder sister

194

可乐

Kele
Ke3le4
Coke

195

生日

Shengri
She1ngri
Birthday

196

电脑

Diannao
Dia4nna3o
Computer

197

工程师

Gongchengshi
Go1ngche2ngshi1
Engineer

198

星期

Xingqi
Xi1ngqi1
Week

199

Sui
Sui4
Year of age

200

今年

Jinnian
Ji1nnia2n
This year

201

怎么样

Zenmeyang
Ze3nmeya2ng
How is..

202

哲学

Zhexue
Zhe2xue2
Philosophy

203

Wen
We4n
To ask

204

进来

Jinlai
Ji4nlai
To come in

205

Zuo
Zuo4
To do / to make

206

妹妹

Meimei
Me4imei
Younger sister

207

老师

Laoshi
La3oshi
Teacher

208

西餐

Xican
Xi1ca1n
Western food

209

可爱

Ke'ai
Ke3'a4i
Lovely

210

有意思

You yisi
Yo3u yi4si
Interesting

211

这儿

Zher
Zhe4r
Here

212

Hai
Ha2i
In addition

213

文化

Wenhua
We2nhua4
Culture

214

文学

Wenxue
We2nxue2
Literature

215

出生

Chusheng
Chu1she1ng
To be born

216

美国

Meiguo
Me3iguo2
USA

217

Da
Da3
To play

218

时候

Shihou
Shi2hou
Time

219

时间

Shijian
Shi2jia1n
Time

220

Shu
Shu3
To be born in the year of

221

有名

Youming
Yo3umi2ng
Famous

222

Mian
Mia4n
Noodles

223

贵姓

Guixing
Gui4xi4ng
Honorable surname

224

Zhen
Zhe1n
Real, really

225

当然

Dangran
Da1ngra2n
As it should be

226

不用

Buyong
Bu2yo4ng
Need not

227

学习

Xuexi
Xue2xi2
To study

228

历史

Lishi
Li4shi3
History

229

热狗

Regou
Re4go3u
Hotdog

230

北京

Beijing
Be3iji1ng

231

中餐

Zhongcan
Zho1ngca1n
Chinese food

232

参加

Canjia
Ca1njia1
To participate

233

Ben
Be3n
MW: for books

234

书店

Shudian
Shu1dia4n
Book store

235

体育馆

Tiyuguan
Ti4yu4gua3n
Gym

236

Bei
Be1i
Cup of

237

Ji
Ji3
How many / how much

238

一下

Yixia
Yi2xia4
Used after Verb, indicates short action

239

Song
So4ng
To give as present

240

介绍

Jieshao
Jie4sha1o
To introduce

241

Jia
Jia1
Family, home

242

名字

Mingzi
Mi2ngzi
Name

243

英国

Yingguo
Yi1ngguo
UK

244

经济

Jingji
Ji1ngji4
Economy

245

数学

Shuxue
Shu4xue2
Mathematics

246

晚上

Wanshang
Wa3nshang
Evening

247

美术

Meishu
Me3ishu4
Fine arts

248

祝贺

Zhuhe
Zhu4he4
To congratulate

249

啤酒

Pijiu
Pi2jiu3
Beer

250

Ping
Pi2ng
Bottle

251

什么

Shenme
She2nme
What

252

爷爷

Yeye
Ye2ye
Grandmother on fathers side

253

词典

Cidian
Ci2dia3n
Dictionary

254

牛奶

Niunai
Niu2na3i
Milk

255

外公

Waigong
Wa4igo1ng
Grandmother on mothers side

256

学生

Xuesheng
Xue2sheng
Student

257

恐怕

Kongpa
Ko3ngpa4
To be afraid that / perhaps

258

Be

259

聚会

Juhui
Ju4hui4
Get together party

260

Xing
Xi2ng
To be ok

261

开学

Kaixue
Ka1ixue2
To start school

262

医生

Yisheng
Yi1she1ng
Doctor

263

米饭

Mifan
Mi3fa4n
Rice

264

外语

Waigu
Wa4igu3
Foreign language

265

汉堡

Hanbao
Ha4nba3o
Hamburger

266

请问

Qingwen
Qi3ngwe4n
May I ask

267

音乐

Yinyue
Yi1nyue4
Music

268

先生

Xiansheng
Xia1nsheng
Mr

269

没关系

Mei guanxi
Me2i gua1nxi
Never mind

270

京剧

Jingju
Ji1ngju4
Beijing opera

271

工作

Gongzuo
Go1ngzuo4
To work

272

Qing
Qi3ng
Please

273

Gou
Go3u
Dog

274

Zai
Za4i
Again

275

孩子

Haizi
Ha2izi
Child

276

助教

Zhujiao
Zhu4jia4o
Teaching assistant

277

照片

Zhaopian
Zha4opia4n
Picture

278

系主任

Xizhuren
Xi4zhu3re4n
Chairman of the department

279

现在

Xianzai
Xia4nza4i
Now

280

烤鸭

Kaoya
Ka3oua1
Roast duck

281

Jin
Ji4n
To enter

282

餐厅

Canting
Ca1nti1ng
Dining place

283

Bian
Bia4n
Number of times of action

284

Xi
Xi4
Faculty

285

再见

Zaijian
Za4ijia4n
Good-bye

286

学院

Xueyuan
Xue2yua4n
Institute

287

Kuai
Kua4i
Dollar

288

Gei
Ge3i
To give

289

Zhao
Zha3o
To give change

290

作家

Zuojia
Zuo4jia1
Writer

291

苹果

Pingyuo
Pi2ngyuo3
Apple

292

售货员

Shouhuoyuan
Sho4huo4yua2n
Shop assistant

293

蛋糕

Dangao
Da1nga1o
Cake

294

Gao
Ga1o
Cake

295

外国

Waiguo
Wai4guo2
Foreign country

296

香蕉

Xiangjiao
Xia1ngjia1o
Banana

297

葡萄

Putao
Pu2tao
Grape

298

容易

Rongyi
Ro2ngyi4
Easy

299

本子

Benzi
Be3nzi
Notebook

300

师傅

Shifu
Shi1fu
Master/worker

301

足艮

Gen
Ge1n
With

302

漂亮

Piaoliang
Pia4oli2ang
Pretty/beautiful

303

一共

Yiyong
Yi2yo4ng
Altogether

304

Bao
Ba4o
Newspaper

305

Gao
Ga1o
Tall

306

常常

Changchang
Cha2ngcha2ng
Often

307

Hong
Ho2ng
Red

308

寿面

Sho4umia4n
Birthday noodles

309

Mai
Ma4i
To sell

310

专业

Zhuanye
Zhua1nye4
Major

311

Kan
Ka4n
To watch

312

便宜

Pianyi
Pia2nyi
Cheap

313

星期日

Xingqiri
Xi1ngqi1ri4
Sunday

314

打球

Da qiu
Da3 qiu2
To play ball

315

快乐

Kuaile
Kua4ile4
Happy

316

名片

Mingpian
Mi2ngpia4n
Calling card

317

天气

Tianqi
Tia1nqi4
Weather

318

面包

Miambao
Mia4nba1o
Bread

319

Ai
Ai4
To love

320

Mao
Ma2o
Money 1/10

321

Zhi
Zhi1
MW: for stick like things

322

哪里

Nali
Na3li
No

323

Neng
Ne2ng
Can / be able

324

上课

Shangke
Sha4ngke4
To go to class

325

Zuo
Zuo4
To be / to make

326

拜拜

Baibai
Ba2iba2i
Bye bye

327

Yuan
Yua2n
Written for kuai

328

孙女儿

Sunnür
Su1nnür
Granddaughter on sons side

329

女儿

Nü'er
Nü'e2r
Daughter

330

孝女

Jiao
Jia1o
To teach

331

为什么

Weishenme
We4ushe2nme
Why

332

Wei
We4i
For - a prep

333

司机

Siji
Si1ji1
Driver

334

Fen
Fe4n
MW for publications

335

Bi
Bi3
Pen

336

岁数

Shu
Shu4
Number

337

Cha
Cha4
To be short of

338

起床

Qichuang
Qi3chua2ng
To get up

339

东西

Dongxi
Do1ngxi
Things

340

玩儿

Wanr
Wa2nr
To have fun

341

Ban
Ba4n
Half

342

昨天

Zuotian
Zuo2tia1n
Yesterday

343

Xie
Xie3
To write

344

Qi
Qi3
To get up / to rise

345

汉字

Hanzi
Ha4nzi4
Chinese character

346

睡觉

Shuijiao
Shui4jia4o
To sleep

347

应该

Yinggai
Yi1ngga1i
Should, ought to

348

打的

Dadi
Da3di1
To take a taxi

349

Chuang
Chua2ng
Bed

350

Ya
Ya2
Tooth

351

Gai
Ga1i
Should, ought to

352

愿意

Yuanyi
Yua4nyi4
To be willing to do something

353

西药

Xiyao
Xi1ya4o
Western medicine

354

回答

Huida
Hui2da2
To answer

355

Shui
Shui3
Water

356

中药

Zhongyao
Zho1ngya4o
Chinese medicine

357

全身

Quanshen
Qua2nshe1n
All over body

358

化验

Huayan
Hua4ua4n
To have a medical test

359

休息

Xiuxi
Xiu1xi
To take a rest

360

Xie
Xie3
Blood

361

小便

Xiaobian
Xia3obia4n
Urine

362

开刀

Kaidao
Ka1ida1o
To have an operation

363

房租

Fangzu
Fa2ngzu1
Trent

364

看病

Kanbing
Ka4nbi4ng
To see a doctor

365

Xin
Xi1n
New

366

De
De2
To have, to get

367

Zu
Zu1
To rent

368

姑娘

Guniang
Gu1niang
Girl

369

一起

Yiqi
Yi4qi3
Together

370

大便

Dabian
Da4bia4n
Poo

371

感冒

Ganmao
Ga3nma4o
To have a cold

372

挂号

Guahao
Gua4ha4o
To register

373

西

Xi
Xi1
West

374

Shen
She1n
Body

375

回信

Huixin
Hui2xi4n
Reply / to reply

376

Yao
Ya4o
Medicine

377

生活

Shenghuo
She1nghuo2
Life

378

开车

Kaiche
Ka1iche1
To drive a car

379

肚子

Duzi
Du4zi
Stomach

380

唱歌

Changge
Cha4ngge1
To sing

381

身体

Shenti
She1nti3
Body, health

382

Nan
Na2n
Difficult

383

嗓子

Sangzi
Sa3ngzi
Throat

384

Re
Re4
Hot

385

住院

Zhuyuan
Zhu1yua4n
To be in hospital

386

包括

Baokuo
Ba1okuo4
To include

387

舒服

Shufu
Shu1fu
Comfortable

388

锻炼

Duanlian
Dua1nlia1n
To do physical exercise

389

打针

Dazhen
Da3zhe1n
To have an injection

390

Bing
Bi1ng
Illness

391

发烧

Fashao
Fa1sha1o
To have a fever

392

衣服

Yifu
Yi1fu
Clothes

393

Xiang
Xia3ng
To think / to want to do something

394

吸烟

Xiyan
Xi1ya1n
To smoke

395

医院

Yiyuan
Yi1yua4n
Hospital

396

有点儿

Youdianr
Yo3udia3n
Somewhat

397

还是

Haishi
Ha2ishi
Or

398

Quan
Qua2n
Whole

399

发炎

Fashao
Fa1sha1o
To have fever

400

问题

Wenti
We4nti2
Question

401

Teng
Te2ng
Painful

402

凉快

Liangkuai
Lia2nkuai
Cool

403

Ba

404

跳舞

Taowu
Ta4owu3
To dance

405

Biao
Bia3o
Watch

406

礼物

Liwu
Li3wu3
Gift