Grammar Phrases Flashcards Preview

Japanese > Grammar Phrases > Flashcards

Flashcards in Grammar Phrases Deck (95):
1

I have time.

じかんが あります Jikan ga arimasu.

2

Kaori has money.

かおりはお金が あります Kaori wa okane ga arimasu.

3

I love cats.

Neko ga daisuki desu.

4

Sarah dislikes snow.

Sarah wa yuki ga kirai desu.

5

There is a house over there.

Asoko ni ie ga arimasu.

6

There is Masato.

Masato ga imasu.

7

I don't have a younger sister

いもうとが いません Imōto ga imasen.

8

Sushi is delicious.

すしはおいしいです。 Sushiwa oishii desu.

9

Summers in Japan are hot, aren't they?

日本のなつは、むしあついですね。 Nihon no natsu wa, mushiatsui desu ne.

10

Are summers in Japan hot too?

日本のなつも暑いですか。 Nihon no natsu mo atsui desu ka?

11

I go to school

彼は学校に行きます。 Watashi wa gakkō ni ikimasu

12

He goes to school

彼は学校に行きます。 Kare wa gakko ni ikimasu

13

I will go to school tomorrow

Ashita gakko ni ikimasu

14

I drank water.

Mizu ga nomimashita (のみました)

15

I did not drink water.

Mizu ga nomimasen deshita (のみませんでした)

16

I don't drink water.

Mizu ga nomimasen (のみません)

17

How is your [foot]?

[Ashi] wa dō desu ka? (はどうですか。)

18

Let's go to Japan

Nihon ni ikimashō

19

Let's eat sushi

Sushi o tabemashō

20

Won't you eat sushi?

Sushi o tabemasen ka?

21

What time is it?
It's one-thirty.

Ima nan-ji desu ka?
Ichi-ji han desu.

22

Where are the taxis?

Takushī wa doko desu ka?

23

When is the next train?
Eight-thirty.

Tsugi no densha wa nan-ji desu ka?
(Tsugi no basu wa) Ni-ji han desu.

24

the next ___

Tsugi no ___

25

Do you have two yen?

Ni-en (ga), arimasu ka?

26

Do you have sushi?

Sushi (ga), arimasu ka?

27

Does [person] have [thing]?
Do you have [thing]?

[person] wa [thing] ga, arimasu ka?
[thing] (ga), arimasu ka?

28

Do you like this?
No, I dislike it.

Kore, suki desu ka?
Iie, Kirai desu.

29

No, I don't (have [thing])

Iie, arimasen

30

Do you have a car?
No, I don't.

Karuma (ga) arimasu ka?
Iie, arimasen.

31

[Person] has [thing]

[Person] wa [thing] (ga) arimasen

32

[Perons] doesn't have [thing]

([Person] wa [thing] (ga)) arimasen

33

Where are we? [lit, where is here?]

Koko wa doko desu ka?

34

Masato is in Tokyo.

Masato-san wa Tōkyō ni imasu.

35

Masato is going to Tokyo

Masato-san wa Tōkyō ni ikimasu.

36

Where are you now?

Ima, doko ni imasu ka?

37

I am at [place].

(Watashi wa) [place] ni imasu.

38

Where is [thing]?
It is at [place].

[Thing] wa doko ni arimasu ka?
OR
[Thing] wa doko desu ka?
[Thing] wa [place] ni arimasu.

39

It's right here.

Koko ni arimasu.

40

Huh? What's this?

Are? Kore nani?

41

Welcome to Japan!

Nihon e yōkoso!

42

It's not here.

Koko ni arimesen.

43

The cat is not here.

Neko wa koko ni imasen.

44

My school is not here.

Watashi no gakkō wa koko ni imasen.

45

This is my home.

Kore wa watashi no uchi desu.

46

What do you like?

Nani ga suki desu ka?

47

I go home on foot.

Aruki de uchi ni ikimasu.

48

[Person] goes to [place] by [means of transportation]

[Person] wa [means of transportation] de [place] ni ikimasu.

49

How does [person] get to [place]?

[Person] wa nani de [place] ni ikimasu ka?

50

I'm going by car too.

Watashi mo karuma de ikimasu.

51

I take off my shoes.

Kutsu o nugimasu.

52

There are my shoes over there.

Asoko ni watashi no kutsu ga arimasu.

53

[Person] [verbs] [thing]

[Person] wa [thing] o [verb-masu].

54

I eat meat.

(Watashi wa) niku o tabemasu.

55

I buy alcohol.

(Watashi wa) o-sake o kaimasu.

56

Does [person] [verb] [thing]?

[Person] wa [thing] o [verb-masu] ka?

57

Do you drink alcohol?

O-sake o nomimasu ka?

58

I don't eat fish.

Watashi wa sakana o tabemasen.

59

I don't really like vegetables. (lit: Vegetables are a little...)

Yasai wa chotto...

60

I will go to Mexico tomorrow.

Ahita, Mekishiko ni ikimasu.

61

I'm going to Tokyo in JUne.

Roku-gatsu, Tōkyō ni ikimasu.

62

Yesterday, i ate a banana.

Kinō, banana o tabemashita.

63

I will read your email today.

Kyō, mēruo yomimasu.

64

I bought shoes.

Kutsu o kaiashita.

65

[Person] [verbed] [thing/to place]

[Person] wa [thing/place] o/ni [verb-mashita]

66

I watched a movie yesterday.

Kinō, eiga o mimashita.

67

Did [person] [verb] [thing]?
Yes, they did.
No, they didn't.

[Person] wa [thing] o [verb-mashita] ka?
Hai, [verb-mashita].
Iie, [verb-masen] deshita.

68

Did [person] [come/go] to [place]?

[Person] wa [place] ni [kimashita/ikimashita] ka?

69

Did you eat sushi?
No, I didn't.

Sushi o tabemashita ka?
Iie, tabemasen deshita.

70

Did Masato drink alcohol?
Yes, he did.

Masato wa sake o nomimashita ka?
Hai, nomimashita.

71

I ate the fish, but didn't eat the meat.

Sakana o tabemashita ga, nikuo tabemasen deshita.

72

I will go to Mexico one more time this year.

Kotoshi, mō ichi-do Mekishiko ni ikimasu.

73

Once more, please.

Mō ichi-do, onegai shimasu.

74

Would you like to [verb] [thing]?

[Thing] o [verb-masen] ka?

75

Would you like to [come/go] to [place]?

[Place] ni [ikimasen/kimasen] ka?

76

Would you like to watch a movie tomorrow?

Ashita, eiga o mimasen ka?

77

Let's have a drink [lit: let's drink alcohol]

O-sake o nomimashō.

78

Let's [verb] [thing].

[Thing] o [verb-mashō].

79

Let's go to [place].

[Place] ni ikimashō.

80

I am a/an [occupation].

Watashi/Boku wa [occupation] desu.

81

I am [nationality]

Watashi/Boku wa [country-jin] desu.

82

I'm American.

Watashi wa Amerika-jin desu.

83

Are you cold?

Samui desu ka?

84

It's warm today, isn't it?

Kyō wa atatakai desu ne.

85

It's [adjective], isn't it?

Kyō wa, [adjective] desu ne.

86

How much is [thing]?

[Thing] wa ikura desu ka?

87

When are you coming to Japan?

Itsu Nihon ni kimasu ka?

88

When does/will [subject] go to [place]?

[Subject] wa ni ikimasu.

89

What is that?

Sore wa nan desu ka?

90

What is [thing]?

[Thing] wa nan desu ka?

91

My legs hurt.

Ashi ga itai desu.

92

My [body part] hurts.

(Watashi wa) [body part] ga itai desu.

93

How was [event/place/thing]?
It was [adjective]

[Event/place/thing] wa dō deshita ka?
[Adjective-i+katta] desu.

94

How was Tokyo?
It was hot.

Tōkyō wa dō deshita ka.
Atsukatta desu.

95

I'm really sorry

Hontō ni sumimasen.