Greek NT very rare pt 1 (appears 1-4 times) Flashcards Preview

Greek > Greek NT very rare pt 1 (appears 1-4 times) > Flashcards

Flashcards in Greek NT very rare pt 1 (appears 1-4 times) Deck (500):
1

εἰσκαλέομαι

to invite in

2

ἐπιπορεύομαι

to come, come upon, travel

3

διθάλασσος

between the seas

4

φιλόνεικος

argumentative

5

χλιαρός

lukewarm

6

πανοῦργος

crafty

7

κριτικός

discerner

8

ἰσάγγελος

like or equal to an angel

9

στρατολογέω

to enlist soldiers, enlist as a soldier

10

ἀναμάρτητος

without sin

11

συνοικέω

to live with

12

εὐρύχωρος

wide, broad

13

τρίστεγον

third floor

14

Ἑλληνικός

Greek

15

λόγιος

eloquent

16

συναναπαύομαι

to have a time of rest with

17

καταγράφω

to write down, engrave

18

ἑκατονταετής

a hundred years old

19

χρονοτριβέω

to spend time

20

συνυποκρίνομαι

to act insincerely with

21

καταστρώννυμι

to set a table, scatter, overthrow

22

συστοιχέω

to correspond to

23

σθενόω

to strengthen

24

ἀναπείθω

to persuade, dissuade

25

καταγωνίζομαι

to defeat

26

συνήδομαι

to delight in

27

παρενοχλέω

to trouble, annoy, add extra trouble

28

κεφαλιόω

to beat over the head

29

ἀγρεύω

to catch

30

ὀχλέω

to harass

31

ὀλιγόψυχος

discouraged

32

δυσφημέω

to slander

33

ἐκπληρόω

to fulfill, carry out

34

καταδιώκω

to follow after, pursue

35

ἀσύνθετος

covenant breaker

36

ἐκλαλέω

to tell

37

κουφίζω

to lighten

38

πιστόω

to establish, to be faithful, firmly believe

39

ἀπάγχω

to hang oneself

40

παραρρέω

to drift away

41

κατοικίζω

to settle, establish, place, put

42

πήγνυμι

to put up, fasten

43

εὐνοέω

to agree, be favorable

44

συναπόλλυμι

to perish with

45

τροποφορέω

to put up with

46

εἴκω

to permit, allow, withdraw

47

τρυφάω

to live in self-indulgence, to revel

48

ὑπεραυξάνω

to grow abundantly

49

ὑπερβαίνω

to cross over, to exceed, to sin against

50

ἐκστρέφω

to pervert, corrupt

51

ἐκπηδάω

to rush out, escape

52

ἐξαίρω

to lift up, remove, carry away

53

προσοφείλω

to owe, owe besides

54

μυρίζω

to pour ointment on

55

ἀντιβάλλω

to exchange

56

στυγητός

hated, hateful

57

ἐκπτύω

to reject

58

μετριοπαθέω

to have compassion on

59

διαπραγματεύομαι

to make a profit

60

ἀντιμετρέω

to measure again

61

ἐκνήφω

to sober up, come to the senses

62

ἀντιπίπτω

to fall upon, resist

63

παρατείνω

to extend, continue

64

ἀναμένω

to wait for, remain

65

ἀντιλοιδορέω

to revile back

66

φίλανδρος

loving one’s husband

67

τήκω

to melt

68

ἐπισπάω

to draw in

69

ἀπομάσσω

to make an impression, to wipe something

70

περισπάω

to be worried

71

προσδέομαι

to need

72

συνωδίνω

to suffer pain together

73

ἐλαττονέω

to receive less, be in need

74

κατακληρονομέω

to divide by lot

75

ἐκχωρέω

to depart

76

ἱερουργέω

to serve as priest

77

αἰσθάνομαι

to perceive

78

ἀπελαύνω

to drive away, expel

79

δουλαγωγέω

to bring under control

80

ἀποθλίβω

to press

81

ἀποβλέπω

to give attention to, look upon

82

ἀποτίνω

to repay

83

ἀπονέμω

to show

84

ἐνυβρίζω

to insult

85

ἀποπίπτω

to fall

86

ἐγκρατής

possessing power

87

ὀλιγωρέω

to think lightly of, despise

88

ἐξισχύω

to be able

89

ἐνορκίζω

to put under an oath

90

περικυκλόω

to surround

91

ἐκταράσσω

to throw into confusion, stir up trouble

92

διαφυλάσσω

to keep, guard carefully

93

ὀρθρίζω

to rise, come in early morning

94

ἐννεύω

to give signalling motions

95

ὀρθοποδέω

to walk consistently

96

ἐπιδύω

to set, go down

97

θεομάχος

opposing God

98

ἀμύνομαι

to defend, take revenge

99

ἐξαιτέω

to desire

100

συντέμνω

to cut short, shorten

101

ἐνωτίζομαι

to pay close attention to

102

ὄζω

to stink

103

ἐπιδιορθόω

to set in order

104

ἐπικαθίζω

to set upon, to sit upon

105

παραθεωρέω

to neglect

106

ἐκφοβέω

to terrify

107

παρεισάγω

to bring in secretly

108

ἐπιδιατάσσομαι

to add to

109

παρομοιάζω

to be like

110

ἐπιλείχω

to lick

111

ἐπιλείπω

to fail

112

στρεβλόω

to twist

113

ἐπικρίνω

to pass sentence, inflict

114

ἐπικέλλω

to run aground

115

δυσερμήνευτος

hard to explain

116

οἰκονομέω

to manage, administer

117

ἀντοφθαλμέω

to look in the face, head into, face

118

ὑπερυψόω

to highly exalt

119

κολυμβάω

to swim

120

μετακινέω

to move away, shift

121

οἰκοδεσποτέω

to run a household

122

συναυξάνω

to grow together

123

ἐπιγαμβρεύω

to become related by marriage, to marry

124

ῥιπτέω

to throw, let down

125

πελεκίζω

to behead

126

σύμψυχος

united, as one

127

ἐξάλλομαι

to leap, leap out, leap up

128

ἄραφος

seamless

129

μεμψίμοιρος

complaining

130

ἐπιμαρτυρέω

to testify

131

προσηλόω

to fasten, to nail to

132

μεταβάλλω

to turn, change one’s mind

133

ἀδιάκριτος

without partiality

134

ἰσότιμος

equally precious

135

ἀπορφανίζω

to separate from

136

δευτεραῖος

on the second day

137

συνοδεύω

to travel with

138

κνήθω

to feel an itching

139

Βεροιαῖος

Berean

140

διανεύω

to beckon, make signs

141

ἐπιπόθητος

longed for

142

ἄκων

unwillingly

143

εὔσημος

easy to understand, conspicuous

144

ἐπίλοιπος

remaining

145

προσαγορεύω

to designate, to call

146

καταμένω

to stay, live

147

εἰρηνοποιέω

to make peace

148

εὐπειθής

open to reason

149

ἀναζώννυμι

to gird up

150

εὐχάριστος

thankful, kind hearted, agreeable

151

διανυκτερεύω

to spend the night

152

ἀνάξιος

unworthy

153

ἀπορίπτω

to cast out, jump out

154

ἀνταγωνίζομαι

to struggle against

155

προσαπειλέω

to threaten further

156

ἤπιος

gentle

157

ἄφαντος

vanish out of sight

158

εὐμετάδοτος

liberal, generous

159

περιούσιος

special

160

βραδυπλοέω

to sail slowly

161

συνδέω

to fasten together, to be in prison with

162

τεταρταῖος

on the fourth day

163

παρεισφέρω

to exert

164

ἐπιστήμων

understanding

165

κλυδωνίζομαι

to be tossed by the sea, thrown into confusion

166

ἀπόδημος

on a journey

167

ἀναβιβάζω

to bring up, draw, drag

168

ὁμόφρων

of one mind

169

σύμφυτος

deeply implanted, thickly wooded, united with

170

ταλαντιαῖος

weighing a talent

171

θανατηφόρος

deadly, fatal

172

γραώδης

foolish, silly

173

δολόω

to distort, deceive

174

ἀνήμερος

fierce

175

βδελυκτός

detestable, abominable

176

ὀκταήμερος

on the eighth day

177

Ἰταλικός

Italian

178

προηγέομαι

to lead the way

179

συλαγωγέω

to make a captive

180

σκληροτράχηλος

hard-necked, stubborn

181

ἐπάρατος

under a divine curse

182

ἄπταιστος

free from stumbling

183

ταπεινόφρων

humility

184

Γαδαρηνός

Gadarene

185

καυστηριάζω

to brand, sear with a hot iron

186

εὐθύς

straight (adj), immediately (adv)

187

ὁλοτελής

wholly

188

εὐλαβέομαι

to act reverently, be cautious

189

καπηλεύω

to sell for profit

190

ἀνέκλειπτος

unfailing

191

ἄσιτος

without food

192

ἐπιθανάτιος

sentenced to death

193

ἀποθησαυρίζω

to store up

194

θεόπνευστος

God-breathed

195

ἀμετακίνητος

unmovable

196

θραύω

to break, hit, break down, oppress

197

ἔκθαμβος

greatly alarmed, terrible

198

μογιλάλος

mute, with speech impediment

199

ἀνεύθετος

unsuitable

200

συμμορφίζω

to share the same form

201

ἀνασκευάζω

to subvert

202

Στοϊκός

Stoic

203

ἄρτιος

fully qualified

204

καρποφόρος

fruitful

205

αὐχμηρός

dark

206

ἰσόψυχος

like-minded, equal, peer

207

ἀλάλητος

unutterable

208

παρείσακτος

brought in secretly

209

ἑπτακισχίλιοι

seven thousand, 7000

210

ἀνασταυρόω

to crucify again

211

προμαρτύρομαι

to foretell

212

ὑποπνέω

to blow gently

213

ἄθεος

without God

214

εὔθυμος

encouraged, cheerful

215

σωτήριος

bringing salvation

216

ἐντόπιος

local

217

ἀνεμίζω

driven with the wind

218

πτύρω

to frighten

219

ἄλυπος

relieved of anxiety

220

αὐτοκατάκριτος

condemned

221

ἑτερόγλωσσος

speaking a foreign language

222

δωδέκατος

twelfth

223

ἀμαράντινος

unfading

224

διερωτάω

to learn by inquiry

225

κοινωνικός

generous

226

ἀκατάπαυστος

unceasing

227

ἀντιδιατίθημι

to oppose

228

προτρέπω

to encourage

229

αἱρετικός

factious

230

εὐπερίστατος

easily distracting

231

εἰρηνοποιός

peacemakers

232

ἀβαρής

not burdensome

233

ἀφιλάγαθος

not a friend of the good

234

ἔκδοτος

given over

235

ἄγνωστος

unknown

236

ἀπογίνομαι

to have no part in

237

ἀνεκδιήγητος

unspeakable

238

ἀνεξίκακος

patient

239

περιοικέω

to live near

240

πεδινός

level (ground), plain

241

συμπάρειμι

to be present also, to stand by (sum)

242

ἀναρίθμητος

innumerable

243

μουσικός

music, musical, musician

244

πειθός

persuasive

245

φθονέω

to envy

246

ἀκριβής

strict, precise, exact

247

χρυσοδακτύλιος

with a gold ring

248

σμυρνίζω

to mix with myrrh

249

κατασφραγίζω

to seal

250

συμπαραγίνομαι

to assemble

251

κενόδοξος

conceited

252

ἀπαίδευτος

uneducated

253

ἑτεροζυγέω

to be mismated

254

περίοικος

neighbor

255

στίλβω

to shine

256

ἄκρατος

without mixture, unmixed

257

φιλάγαθος

loving the good

258

περικρατής

in control of

259

φλυαρέω

to slander

260

μύλινος

millstone

261

τεφρόω

to turn into ashes

262

διϊκνέομαι

to go through, to pass through, penetrate

263

μυλικός

of a mill

264

καταχθόνιος

under the earth

265

παραφρονέω

to be out of one’s mind

266

ἀκρατής

lacking self-control

267

Δαμασκηνός

of Damascus

268

διετής

two years old

269

πλαστός

made-up

270

ταρταρόω

to cast into Tartarus

271

ἀκλινής

without wavering

272

Ποντικός

Pontian

273

δίλογος

two-faced

274

ἐμπνέω

to breathe, breathe out, to be alive

275

ἀκατάλυτος

endless

276

συμπρεσβύτερος

fellow-elder

277

ἐντρέφω

to live on, feed on

278

φίλαυτος

selfish, self-centered

279

φιλόστοργος

devoted, loving

280

ἄσπονδος

irreconcilable

281

ὀπτός

broiled, roasted

282

φιλάδελφος

love of one’s brother

283

πολύσπλαγχνος

very compassionate

284

ἀγενεαλόγητος

without genealogy

285

κρυσταλλίζω

to be clear as crystal

286

φιλόθεος

loving God

287

φιλήδονος

lover of pleasure

288

ἤρεμος

quiet

289

ἀγράμματος

unlearned, illiterate

290

ἐμμαίνομαι

to be enraged

291

περιάπτω

to kindle

292

δισχίλιοι

two thousand, 2000

293

νόθος

illegitimate, illegitimate child

294

ἀμαθής

unlearned

295

δόλιος

deceitful

296

ἀψευδής

who never lies

297

φωσφόρος

morning star

298

ἱλαρός

cheerful

299

ἀμώμητος

blameless

300

ὑποκρίνομαι

to pretend

301

κατακόπτω

to cut, cut down, cut in pieces

302

μυωπάζω

to be nearsighted

303

ἀλλόφυλος

foreign, Philistine

304

κατάλοιπος

rest, remaining, remnant

305

ἀκατάγνωστος

cannot be condemned

306

παθητός

subject to suffering

307

ὑφαντός

woven

308

προκαλέω

to call out, provoke

309

ἀναπηδάω

to jump up, bound, leap back

310

σιτιστός

fattened

311

ἀσχήμων

unpresentable, shameful, unworthy

312

αἴγειος

goatskin

313

ἀρχιερατικός

high priestly

314

ὑγρός

moist, running, fluid, supple

315

χρήσιμος

profitable, useful

316

ἀνένδεκτος

impossible

317

ἀμετανόητος

impenitent

318

ἀγενής

insignificant, inferior

319

βλητέος

must be put

320

κατώτερος

lower

321

φθινοπωρινός

in late autumn

322

σητόβρωτος

moth-eaten

323

ἀναπτύσσω

to unfold, unroll, open

324

ἄρρητος

unspeakable

325

ἀνεξεραύνητος

unsearchable

326

σύσσωμος

part of the same body, co-body member

327

προβλέπω

to foresee, to provide

328

σιρικός

silk

329

εὔφημος

worthy of praise

330

ἀμάραντος

unfading

331

πεντεκαιδέκατος

fifteenth, 15th

332

ὑπολιμπάνω

to leave behind

333

ἀρτιγέννητος

newborn

334

προσάββατον

day before sabbath

335

ἔγκυος

pregnant

336

λειτουργικός

ministering

337

ἁλυκός

salt

338

αὐτόφωρος

in the act

339

μύριοι

ten thousand, innumerable

340

νοσέω

to be sick, to have unhealthy desire

341

ἀλυσιτελής

unprofitable

342

δύσκολος

difficult, troublesome

343

δυσνόητος

hard to understand

344

γυναικεῖος

female

345

παράσημος

insignia, figurehead

346

γραπτός

written

347

κεραμικός

made of clay

348

βρώσιμος

edible, food

349

βαρύτιμος

very expensive

350

ἄψυχος

inanimate

351

παράδοξος

unusual

352

ὁρατός

visible

353

τρίμηνος

three months

354

χαλκοῦς

made of bronze

355

ἐλεφάντινος

ivory

356

διοπετής

fallen from heaven

357

ἱερόθυτος

offered in sacrifice

358

ἀπόβλητος

rejected

359

λαξευτός

cut out in rock

360

κατάδηλος

evident

361

ὁμότεχνος

having the same trade

362

εὐπάρεδρος

devoted, dedicated

363

ἄναλος

lose saltiness

364

θύϊνος

citron tree, citron wood

365

ἀδάπανος

without charge

366

ἐπιτήδειος

useful, necessary

367

ἄδολος

sincere

368

ἀναντίρρητος

undeniable

369

ἄτομος

indivisible, moment, flash

370

Ἀδραμυττηνός

Adramyttium

371

ἀνωτερικός

upper

372

περιεργάζομαι

to meddle

373

πολλαπλασίων

more, many times more

374

ἀπρόσιτος

unapproachable

375

περιρήγνυμι

to tear off

376

ἔκθετος

abandoned, exposed

377

παρόμοιος

similar, like

378

προσφιλής

lovely, beloved, cheerful

379

ἑκούσιος

willing

380

τυπικῶς

by way of example, warning

381

ἀναδίδωμι

to deliver, to give over

382

βελτίων

better, well, very well (irreg. compv.)

383

πολυμερῶς

many times

384

προελπίζω

to trust first

385

μηδέπω

not yet

386

πάντῃ

in every way, on every side

387

νουνεχῶς

wisely

388

παραπλήσιος

resembling

389

προβατικός

relating to sheep

390

παμπληθεί

together

391

διαπλέω

to sail over

392

φιλοπρωτεύω

desire to be first

393

ἀποδιορίζω

to cause divisions

394

πανοικεί

with one’s entire household

395

ἀναξίως

unworthily

396

πανταχῇ

everywhere

397

ἔννυχος

in the night

398

περαιτέρω

further

399

σωφρόνως

wisely

400

ἀδήλως

uncertainly

401

ἐθνικῶς

like a Gentile

402

ὑπερβαλλόντως

more severely, exceedingly

403

ἑκάστοτε

always

404

πεντάκις

five times

405

ἐκπερισσῶς

emphatically

406

ἑβδομηκοντάκις

seventy times

407

φυλακίζω

to imprison

408

παραυτίκα

immediately, momentary

409

θεατρίζω

to make a show of, be open to public shame

410

πρωτεύω

to have first place, take preeminence

411

πέριξ

around

412

δαιμονιώδης

demonic

413

γνησίως

genuinely

414

ἱεροπρεπής

reverent

415

Ῥωμαϊστί

in the Latin language

416

ὀλίγως

barely

417

Ἰτουραῖος

Iturea

418

καλοποιέω

to do what is good

419

ἐξάπινα

suddenly

420

ὁμολογουμένως

confessedly, undeniably

421

κατασκιάζω

to shadow

422

ῥητῶς

expressly, clearly

423

σωματικῶς

in bodily form

424

ἐπιμελῶς

carefully, thoroughly

425

λαμπρῶς

splendidly

426

βλαβερός

harmful

427

οὐκοῦν

so, then

428

τετραπλοῦς

fourfold

429

ἀποστυγέω

to abhor

430

πτύσσω

to close

431

παραπίπτω

to fall away

432

προθύμως

willingly

433

κατακλύζω

to overflow

434

ὀλοθρεύω

to destroy

435

ἀσμένως

gladly

436

παρανομέω

to act contrary to the law

437

προσφάτως

recently

438

οὐδαμῶς

by no means

439

ὀλολύζω

to moan, wail

440

πρώτως

firstly, for the first time

441

συνθρύπτω

to break

442

ἁπλῶς

simply, sincerely, generously

443

μακροθύμως

patiently

444

ἐγκατοικέω

to dwell among

445

παραβολεύομαι

to risk

446

τολμηρός

bold, courageous, boldly

447

καθόλου

completely, entirely, at all

448

ἀφανής

that is not manifest, hidden, unseen

449

ὑποτρέχω

to run under shelter of

450

τακτός

appointed

451

μόγις

hardly, scarcely

452

ἀπροσωπολήμπτως

impartially

453

σφοδρῶς

greatly

454

μετέπειτα

afterwards

455

ἆσσον

close as possible

456

συστατικός

recommendation

457

προκηρύσσω

to preach beforehand

458

Λυκαονιστί

in the Lycaonian language

459

χειμάζω

to be storm-tossed

460

καθημερινός

daily

461

τηλαυγῶς

clearly

462

ἐπεκτείνομαι

to stretch toward

463

ἀδίκως

wrongfully

464

μεγάλως

greatly

465

τελείως

completely, perfectly

466

παιδιόθεν

from childhood

467

ἀπερισπάστως

without distraction

468

ὑποζώννυμι

to undergird

469

ἄλλως

otherwise

470

ἀκωλύτως

unhindered

471

ἀλλαχόθεν

from another place, some other way

472

συνομιλέω

to talk with

473

προσαιτέω

to beg

474

φιλοφρόνως

hospitably

475

ἁγνῶς

sincerely

476

ἠχέω

to sound, resound, ring, be noisy

477

ἀκαίρως

untimely

478

κατωτέρω

below

479

ὁσίως

in a holy manner

480

αἰσχροκερδῶς

greedily

481

ὠρύομαι

to roar

482

ὑπερπερισσῶς

completely

483

εὐθύμως

cheerfully

484

ἀκμήν

yet

485

κενῶς

in vain

486

φρονίμως

wisely

487

Ἰουδαϊκῶς

like a Jew

488

φιλανθρώπως

kindly, considerately

489

ὕπανδρος

married woman

490

ἀλλαχοῦ

elsewhere

491

κομψότερον

better, recover

492

ἀναντιρρήτως

without objection

493

φυσικῶς

naturally

494

καταριθμέω

to number, count

495

δήπου

of course

496

ἴσως

perhaps

497

κρυφῇ

secretly

498

ῥοιζηδόν

with a great noise

499

παραπλησίως

likewise

500

μηδέποτε

never