Greek NT very rare pt 3 (appears 1-4 times) Flashcards Preview

Greek > Greek NT very rare pt 3 (appears 1-4 times) > Flashcards

Flashcards in Greek NT very rare pt 3 (appears 1-4 times) Deck (500):
1

ῥυτίς

wrinkle

2

ῥιπή

blinking

3

ἀναβοάω

to cry

4

νεωτερικός

youthful

5

ῥέδη

carriage, wagon

6

προστάτις

helper

7

Ῥούθ

Ruth

8

παραμυθία

comfort

9

Σαμοθρᾴκη

Samothrace

10

Ῥόδος

Rhodes

11

πρόσχυσις

sprinkling

12

ἀσιτία

lack of appetite

13

ἱκετηρία

request

14

πρόσκλισις

favoritism

15

στιγμή

moment

16

ἐπαφρίζω

to foam up

17

κατατομή

mutilation

18

εἰδέα

appearance

19

Ἀντιπατρίς

Antipatris

20

προσκαρτέρησις

perseverance

21

γενετή

birth

22

ἀλεκτοροφωνία

before dawn, cockcrow

23

ἰουδαΐζω

to live like a Jew

24

προσκλίνω

to join

25

τροπή

turning

26

κραιπάλη

drunken excess

27

Χλόη

Chloe

28

προσεργάζομαι

to make more

29

ἐγκοπή

hindrance

30

διαλύω

to scatter, break up, dissolve

31

Τραχωνῖτις

Trachonitis

32

δέσμη

bundle

33

Τρυφῶσα

Tryphosa

34

προθεσμία

set time

35

διαμάχομαι

to contend, protest violently

36

ἀγαθοποιός

doing good

37

μάρμαρος

marble

38

Λίνος

Linus

39

Κλωπᾶς

Clopas

40

ἁγνισμός

purification

41

σκοπός

watchman, mark, target

42

κυλισμός

wallowing

43

ὄλυνθος

late fig

44

Λαοδικεύς

Laodicean

45

Ἰανναί

Jannai

46

προμελετάω

to prepare ahead of time

47

Χαλδαῖος

Chaldean

48

λίψ

south, west, southwest wind

49

Λιβερτῖνος

Freedman

50

λῆρος

empty talk

51

ψιθυρισμός

whistle, gossip

52

λάρυγξ

throat

53

Κλεοπᾶς

Cleopas

54

χειραγωγός

one who leads by the hand

55

ψιθυριστής

gossiper

56

Χουζᾶς

Chuza

57

χορός

dance, dancing, dancer

58

Κίς

Kish

59

Ἐνώς

Enosh

60

χαλκηδών

chalcedony

61

Φίλητος

Philetus

62

Γεδεών

Gideon

63

πρόδρομος

forerunner

64

χάραξ

barricade

65

Ἀντιοχεύς

Antiochian

66

χάρτης

sheet of papyrus for writing

67

Ναούμ

Nahum, Nehum

68

ἄρκος

a bear

69

μακροχρόνιος

long-lived

70

παροργισμός

wrath, provocation

71

ψευδαπόστολος

false apostle

72

ψευδολόγος

liar

73

ψευδοδιδάσκαλος

false teacher

74

Ὀλυμπᾶς

Olympas

75

προσπορεύομαι

to come toward, to approach

76

Ὡσηέ

Hosea

77

ἀμπελουργός

dresser of vineyard, vineyard-worker

78

καταφρονητής

despiser

79

παρακαλύπτω

to hide

80

ἀνδροφόνος

murderer

81

χρηματισμός

oracle, divine reply

82

κερματιστής

money changer

83

κηπουρός

gardener

84

προσποιέω

to add on, to act as if

85

ἐνεός

speechless

86

Κεδρών

Kidron, Kitron

87

προσορμίζω

to moor

88

χρυσόλιθος

chrysolite

89

Φιλήμων

Philemon

90

Φανουήλ

Phanuel

91

ῥύπος

filth, dirt

92

προμεριμνάω

to worry ahead of time

93

Φλέγων

Phlegon

94

κτήτωρ

possessor, creator

95

διακωλύω

to forbid

96

γνώστης

one who knows, medium

97

συμπαθής

sympathetic, sharing feeling with

98

κτίστης

creator, Creator

99

φαιλόνης

cloak

100

κοιτών

bedroom

101

φανός

torch, lantern

102

Κωσάμ

Cosam

103

Κυρήνιος

Quirinius

104

βραβεύω

to arbitrate, to act like a judge

105

κώνωψ

gnat

106

προκαταρτίζω

to prepare ahead of time

107

Ἰωνάμ

Jonam

108

κόρος

(Heb.) cor, measure, prosperity

109

γναφεύς

a bleacher of cloth

110

Κούαρτος

Quartus

111

κοσμοκράτωρ

world ruler

112

κορβανᾶς

temple treasury

113

κοπετός

mourning

114

Κόρε

Korah

115

δότης

giver

116

Φοῖνιξ

Phoenix (city)

117

προσαναβαίνω

to go up

118

Φορτουνᾶτος

Fortunatus

119

ἀπάτωρ

without father

120

Κρήσκης

Crescens

121

Σαμψών

Samson

122

Φύγελος

Phygellus

123

ὄμβρος

rainshower

124

ἀλλογενής

stranger, foreigner, alien

125

Σύρος

Syrian, Aramean

126

Ῥησά

Rhesa

127

συγκαλύπτω

to cover up

128

Νικάνωρ

Nicanor

129

ἄχρηστος

useless, unprofitable, worthless

130

Ἀβαδδών

Abaddon

131

ὀλοθρευτής

destroyer (angel)

132

ὑπογραμμός

example, outline

133

προσωπολήμπτης

one who shows favoritism

134

πύθων

Python

135

ἀρχιτελώνης

head tax-collector

136

Πρόχορος

Prochorus

137

καταρτισμός

training, equipping

138

συνδοξάζω

to share in glory

139

Ῥαιφάν

Rephan

140

χαλκεύς

coppersmith

141

ἀνδραποδιστής

kidnapper

142

σπεκουλάτωρ

executioner

143

προσδαπανάω

to spend further

144

Πύρρος

Pyrrhus

145

Σήθ

Seth

146

νοσσός

young

147

διανέμω

to spread

148

Σέργιος

Sergius

149

Σεμεΐν

Semein

150

Σεκοῦνδος

Secundus

151

πύρινος

fiery red

152

σαββατισμός

sabbath rest

153

Νικόλαος

Nicolas

154

σάλος

seawave, restlessness, trial

155

νιπτήρ

washbasin

156

πτωχεύω

to become poor

157

οἰκοδόμος

builder

158

σαλπιστής

trumpeter

159

νῶτος

back, slope

160

ξέστης

pitcher, pot

161

ὄγκος

impediment

162

Σερούχ

Serug

163

Ῥουβήν

Reuben

164

Σώπατρος

Sopater

165

πλανήτης

wanderer

166

ὑψηλοφρονέω

to be arrogant

167

ποδήρης

foot-length, foot-length robe

168

Νηρεύς

Nereus

169

γέρων

old man

170

δειλιάω

to be afraid

171

Δερβαῖος

Derbean

172

κατάσκοπος

spy

173

ἐξορκιστής

exorcist

174

πενθερός

father-in-law

175

πατρολῴας

a father-murderer

176

Πατροβᾶς

Patrobas

177

πένης

poor

178

ναύκληρος

ship-owner

179

μισθαποδότης

rewarder

180

ἄνθραξ

coals of fire

181

Ἔβερ

Heber

182

ἐπιφανής

notable, manifest, Epiphanes

183

ὄψιμος

late, late rain

184

προσκυνητής

worshiper

185

ἀποφορτίζομαι

to unload

186

Οὐρβανός

Urbanus

187

πρόϊμος

early rain

188

Πόρκιος

Porcius

189

Ἀβιαθάρ

Abiathar

190

διακαθαίρω

to clean ουτ

191

Πούδης

Pudens

192

πότος

drinking party

193

Ποτίολοι

Puteoli

194

σικάριος

terrorist

195

καλοδιδάσκαλος

teaching the good, teacher of good

196

καταναλίσκω

to consume

197

Μεννά

Menna

198

προπάτωρ

forefather

199

διαυγής

transparent

200

Τέρτιος

Tertius

201

στασιαστής

rebel

202

κέραμος

potter’s clay, tile

203

μετρητής

measure (liquid)

204

Τύραννος

tyrant, sovereign, prince, Tyrannus

205

πρωτοστάτης

primary person, ringleader

206

σύντροφος

close friend

207

συνηλικιώτης

a contemporary

208

κατάλαλος

slanderer

209

Ἑρμᾶς

Hermas

210

βάτραχος

frog

211

προσψαύω

to touch upon, touch

212

ἀργυροκόπος

silversmith

213

ῥήτωρ

lawyer, orator

214

Ῥαγαύ

Reu, Ragau

215

ἐκδαπανάω

to spend

216

Μαγώγ

Magog

217

Μαθουσαλά

Methuselah

218

προτείνω

to stretch forth, to tie up

219

Τύριος

Tyrian

220

Λυσανίας

Lysanias

221

λυτρωτής

redeemer, ransomer

222

τροχός

wheel, cycle

223

Ἀδδί

Addi

224

Τιμαῖος

Timaeus

225

Τιβέριος

Tiberius

226

Θευδᾶς

Theudas

227

προσωπολημπτέω

to show favoritism

228

ἀσύμφωνος

disagreement

229

ματαιολόγος

empty talker

230

δημηγορέω

to make a speech in public

231

τολμητής

a daring person

232

Τίτιος

Titius

233

Μάλχος

Malchus

234

τοῖχος

wall

235

Ναθάμ

Nathan

236

Ναγγαί

Naggai

237

Νάρκισσος

Narcissus

238

Ναιμάν

Naaman

239

σπερμολόγος

idea-picker

240

μώλωψ

wound

241

Σαρών

Sharon

242

στατήρ

stater (coin)

243

στάδιος

standing firm, firm, strong

244

σκόλοψ

thorn

245

νεφρός

kidney, heart, mind

246

σκηνοποιός

tentmaker

247

νεωκόρος

temple keeper

248

Ἡρῳδίων

Herodian

249

Νηρί

Neri

250

Σκευᾶς

Sceva

251

Ναχώρ

Nahor

252

σκώληξ

worm

253

βρόχος

snare, restriction

254

Σκύθης

Scythian

255

Ἐλμαδάμ

Elmadam

256

γνόφος

darkness

257

συμμιμητής

to join in imitating

258

Ἄππιος

Appius

259

συμπολίτης

fellow citizen

260

μηρός

thigh

261

σύμβουλος

adviser, counselor

262

μιασμός

defilement, uncleanness

263

συμμαθητής

fellow disciple

264

Ἰουνιᾶς

Junias

265

χῶρος

plot of ground

266

σμάραγδος

emerald

267

Μῆδος

Mede

268

στόμαχος

stomach

269

μολυσμός

defilement

270

Ματταθά

Mattatha

271

στηριγμός

firmness

272

ἀρχιτέκτων

expert builder

273

συζητητής

argument

274

ἀφικνέομαι

to arrive at, reach

275

σύζυγος

fellow-worker

276

ἀπαρασκεύαστος

unprepared

277

Μνάσων

Mnason

278

ἐθνάρχης

governor, ethnarch

279

καθοράω

to look down upon, observe

280

τελειωτής

completeness

281

Ἐμμανουήλ

Emmanuel

282

ὑπερνικάω

to be completely victorious

283

Φιλόλογος

Philologus

284

Βοανηργές

Boanerges

285

ἔγγυος

guarantee, guarantor

286

Ἑμμώρ

Hamor

287

ἐμπαιγμός

mocking

288

ἐλαιών

olive grove, Olivet

289

Ἐλύμας

Elymas

290

μεριστής

divider

291

χείμαρρος

brook

292

μῶμος

blemish

293

τυφωνικός

like a whirlwind

294

Ἐλισαῖος

Elisha

295

Ἑσλί

Esli

296

Οὐρίας

Uriah

297

ἐλεγμός

refuting of error

298

Ἐλιέζερ

Eliezer

299

δημιουργός

builder, maker, creator

300

δανιστής

moneylender

301

Φιλιππήσιος

Philippian

302

συντυγχάνω

to reach, to meet

303

δακτύλιος

ring

304

βαθμός

degree, step

305

ἐκνεύω

to turn, leave without being noticed

306

Λάμεχ

Lamech

307

δεξιολάβος

infantryman

308

ὑακίνθινος

hyacinth-colored

309

γόης

imposter

310

γέλως

laughter

311

Πάτμος

Patmos

312

Ἀδμίν

Admin

313

φρεναπάτης

deceiver

314

ΔEpai÷netoß

Epaenetus

315

δαίμων

demon

316

δογματίζω

to ordain, to obey regulations

317

ἐνδεής

lack

318

Διόσκουροι

Twins (Castor & Pollux)

319

διερμηνευτής

interpreter

320

νομοθέτης

lawgiver

321

διχάζω

to turn against

322

τύφω

to smoke

323

Δανιήλ

Daniel

324

Ἠλί

Eli, Heli (proper n.)

325

Ἐφραίμ

Ephraim

326

εὐρακύλων

northeast wind

327

ὑάκινθος

hyacinth, cloth of hyacinth color

328

χρυσόπρασος

chrysoprase

329

θρόμβος

drop

330

Φάλεκ

Peleg

331

χρώς

skin, body surface

332

ἐπισιτισμός

food, provisions

333

τραχηλίζω

to lay bare (the neck)

334

Ἤρ

Er

335

Εὔτυχος

Eutychus

336

Θάρα

Terah

337

Βαραχίας

Berekiah

338

ἀντικαθίστημι

to resist, set in opposition to, confront

339

Ἰωήλ

Joel

340

Στάχυς

Stachys

341

ἁρμός

joint

342

ἐπενδύτης

outer garment

343

τραπεζίτης

banker

344

μητρολῴας

a mother-murderer

345

θεράπων

servant, healer

346

ἐπόπτης

overseer, watcher, eyewitness

347

Νίγερ

Niger

348

Εὔβουλος

Eubulus

349

εὐεργέτης

benefactor

350

Ἑρμογένης

Hermogenes

351

Μαναήν

Manaen

352

μυελός

marrow

353

Μόλοχ

Molech

354

σωφρονισμός

self-control

355

διαμερισμός

division

356

προγίνομαι

to happen previously

357

Μαλελεήλ

Maleleel

358

Ἀντιπᾶς

Antipas

359

Ἀνδρόνικος

Andronicus

360

ἐξηχέω

to sound out

361

Βλάστος

Blastus

362

ἀνεψιός

nephew, cousin

363

Ἰώβ

Job

364

ἐφευρετής

inventor

365

Σωσίπατρος

Sosipater

366

Ἀρεοπαγίτης

Areopagite

367

Μαδιάμ

Midian

368

Ζηνᾶς

Zenas

369

ἀπελεγμός

a bad reputation

370

Ἀπελλῆς

Apelles

371

ἀπαρτισμός

finish

372

συμφυλέτης

fellow countryman

373

Ἀπολλύων

Apollyon

374

ἐπίορκος

false swearing, a perjurer

375

τίνω

to experience

376

ἔλεγχος

reproof, conviction

377

Ζάρα

Zerah

378

φιλόσοφος

philosopher

379

ἀπελεύθερος

freeman

380

μυκτηρίζω

to mock, sneer

381

διώκτης

persecutor

382

ὀργίλος

quick to anger, quick-tempered

383

παραβάλλω

to throw aside, to be attentive, to arrive

384

αἰχμάλωτος

captive

385

Ἀμπλιᾶτος

Ampliatus

386

ἀλλοτριεπίσκοπος

busybody

387

πιέζω

to press, press down

388

Κλήμης

Clement

389

αὐτόχειρ

with one’s own hands

390

ἀμήτωρ

without mother

391

Μάαθ

Mahath, Maath

392

Ἐπικούρειος

Epicurean

393

ἀπερίτμητος

uncircumcised

394

βασανιστής

tormentor

395

Ἀδρίας

Adriatic Sea

396

κόραξ

raven

397

διπλόω

to double

398

Βελιάρ

Belial

399

θειώδης

yellow as sulfer

400

Βαράκ

Barak

401

Βάαλ

Baal

402

Βαλάκ

Balak

403

Βαρτιμαῖος

Bartimaeus

404

Βαριησοῦς

Bar-Jesus

405

Βαριωνᾶ

Bar-jona

406

βυθός

deep sea

407

βωμός

altar

408

Γαλάτης

Galatians

409

Ἀριστόβουλος

Aristobulus

410

Γάδ

Gad

411

Βόος

Boaz

412

βόρβορος

mire, mud

413

βοηθός

helper

414

Πάρθοι

Parthian

415

Μελεά

Melea

416

Βοσόρ

Bosor, Bezer, Besor

417

βότρυς

bunch of grapes

418

Ἀρφαξάδ

Arphaxad

419

Ἀρχέλαος

Archelaus

420

ἀρτέμων

mainsail

421

Σήμ

Shem

422

ἀφανισμός

disappearing, destruction, extermination, vanishing

423

ἀρχιποίμην

lead shepherd

424

ῥυπαίνω

to be filthy, impure

425

χαρακτήρ

mark, character, express image

426

Ἁρέτας

Aretas

427

ἀρήν

lamb

428

ἁρπαγμός

something to be grasped

429

Ἀρτεμᾶς

Artemas

430

Διονύσιος

Dionysius

431

Ἀρνί

Arni

432

πλήσσω

to strike

433

αὐτάρκης

content, sufficient

434

αὐτόπτης

eyewitness

435

Παρμενᾶς

Parmenas

436

Ἀχαϊκός

Achaicus

437

σίδηρος

iron

438

ἀφρός

foam

439

πανδοχεύς

inn-keeper

440

Ἀσιανός

Asian

441

Ἀσιάρχης

Asiarch

442

Τίμων

Timon

443

αὐλός

flute

444

κατήγωρ

accuser

445

Ἀσύγκριτος

Asyncritus

446

Αὔγουστος

Augustus

447

ἱερόσυλος

sacrilegious person, temple-robber

448

δεῖνα

such a one

449

Ἰεφθάε

Jephthah

450

προακούω

to hear before

451

προαιτιάομαι

to accuse beforehand

452

Ἄραψ

Arabian, Arab

453

Ἰάρετ

Jared

454

ἐπιθυμητής

one who desires

455

Ἰαμβρῆς

Jambres

456

Ἰάννης

Jannes

457

ἐγκάθετος

spy

458

προαιρέω

to bring out, prefer

459

ἱδρώς

sweat

460

Διοτρέφης

Diotrephes

461

διαταράσσω

to trouble

462

γογγυστής

grumbler

463

Ἰσσαχάρ

Issachar

464

καταγγελεύς

a proclaimer

465

πρίζω

to cut with a saw, torture

466

Ἰωανάν

Joanan, Joanna

467

Ἰωδά

Joda

468

Ἰωσήχ

Josech

469

Γώγ

Gog

470

Κάρπος

Carpus

471

Ἰωρίμ

Jorim

472

διατελέω

to continue

473

θυρεός

shield

474

Ἐλαμίτης

Elamite

475

τομός

sharp, cutting

476

κλέμμα

theft, stolen object

477

μεγαλεῖος

mighty, majestic, mighty act

478

φόρον

forum

479

προευαγγελίζομαι

to evangelize earlier

480

ὅρμημα

assault, attack, violence

481

διόρθωμα

improvement

482

ἰῶτα

iota, smallest letter

483

προφθάνω

to outrun, come before

484

διασείω

to shake, to extort

485

κύμβαλον

cymbal

486

στέμμα

garland

487

προδίδωμι

to give first

488

τρίχινος

made of hair

489

ἄντλημα

bucket

490

τρῆμα

eye of needle

491

σύμφωνος

harmonious, mutual consent

492

ᾠόν

egg

493

Σαλείμ

Salim

494

τοπάζιον

topaz

495

λιπαρός

luxurious

496

κολλούριον

eyesalve

497

ἀτακτέω

to be lazy, idle

498

πρωτοτόκια

birthright

499

ἐνύπνιον

dream

500

δίψος

thirst