Greek NT very rare pt 4 (appears 1-4 times) Flashcards Preview

Greek > Greek NT very rare pt 4 (appears 1-4 times) > Flashcards

Flashcards in Greek NT very rare pt 4 (appears 1-4 times) Deck (500):
1

ἀπαύγασμα

brightness, radiance

2

ὀνάριον

young donkey

3

αἴνιγμα

obscurely

4

καθάπτω

to fasten on

5

ὑπόλειμμα

remnant

6

ἡμιθανής

half dead

7

προαύλιον

front courtyard

8

θεοσεβής

God-fearing

9

ἀλίσγημα

pollution

10

ἐπικάλυμμα

covering, pretext

11

νοσσίον

young bird

12

ἀμφίβληστρον

net

13

βλέμμα

what is seen

14

κλινάριον

a cot, small bed

15

διάταγμα

commandment

16

διάστημα

interval

17

νησίον

island

18

τόξον

(archery) bow

19

θεοστυγής

hating God

20

διαφεύγω

to escape

21

συγκάμπτω

to bend, cause to bend

22

λιθόστρωτος

pavement

23

οἴκημα

room, chamber, cell

24

θορυβάζω

to trouble, bother

25

διαυγάζω

to dawn

26

σκέπασμα

clothing

27

δάνειον

loan, debt

28

νυχθήμερον

a night and a day

29

Μύρα

Myra

30

διαχωρίζω

to depart, separate

31

Ἰλλυρικόν

Illyricum

32

τεκμήριον

sign, proof

33

ἐκκαίω

to burn, burn out, inflame

34

βέλος

arrow

35

κύμινον

(Heb.) cummin

36

σκωληκόβρωτος

eaten by worms

37

φραγέλλιον

whip

38

σφάγιον

sacrificial victim

39

κατάθεμα

a divinely cursed thing

40

ἀπόκριμα

sentence

41

σύντριμμα

fracture, wound, destruction

42

κεράτιον

pod

43

σύσσημον

signal

44

κόπριον

manure, dung

45

πήγανον

rue

46

ἔμφυτος

implanted

47

σφυδρόν

ankle

48

συναλίζω

to eat with, assemble

49

περίψημα

ransom, scum

50

πολίτευμα

place of citizenship, group of citizens

51

παραμύθιον

comfort

52

αἰσθητήριον

senses

53

πραγματεύομαι

to trade, tend to business

54

ἀσθένημα

weakness

55

ἐπερώτημα

promise, answer

56

σκύβαλον

garbage

57

νέφος

cloud

58

ῥᾳδιούργημα

wrongdoing

59

Ἁρμαγεδών

Armageddon

60

ἐξέραμα

vomit

61

μοσχοποιέω

to make a calf

62

μίλιον

mile (Roman)

63

κέρμα

money

64

ἔδαφος

ground, floor

65

κῆτος

sea monster, large sea creature

66

ἄπειρος

unskillful, inexperienced

67

ἀπείραστος

untemptable

68

τραῦμα

wound

69

ἑδραίωμα

support, foundation

70

Πάταρα

Patara

71

μίγμα

mixture

72

περικάθαρμα

ransom, refuse

73

τρύπημα

hole

74

ξενοδοχέω

to show hospitality

75

ἐμπόριον

market

76

καταθεματίζω

to curse, to put oneself under a curse

77

δυσεντέριον

dysentery

78

ὀχύρωμα

fortress

79

κλέος

honor

80

στρατόπεδον

camp, encamped army

81

πλέγμα

elaborate hairstyle

82

δωδεκάφυλον

twelve tribes

83

χόρτασμα

feed, food

84

γυναικάριον

idle woman

85

ἐκλανθάνομαι

to forget

86

στίγμα

mark

87

δέος

awe, fear

88

θεοδίδακτος

taught by God

89

ἱππικός

cavalry, horsemen

90

ἔνδειγμα

evidence, proof

91

κιννάμωμον

cinnamon

92

πλάσμα

what is formed

93

χαλκίον

copper vessel

94

δεῖγμα

example

95

ἄμωμον

spice

96

προπάσχω

to suffer beforehand

97

ἔκτρωμα

abnormal birth

98

στερέωμα

firmness, steadfastness, firmament

99

ὑπερεντυγχάνω

to intercede

100

προσκεφάλαιον

cushion, pillow

101

σιτίον

grain, food

102

μυέω

to be initiated, learn the secret of

103

ἀποσκίασμα

shadow

104

ἐγκαίνια

Festival of Renewal, Dedication, Hanukkah

105

ἀμάρτυρος

without witness

106

στρῆνος

insolence, sensuality

107

ἄγγος

container

108

τρίζω

to scream

109

πανδοχεῖον

inn

110

ἀγγεῖον

vessel

111

βάϊον

branch

112

ἔκγονος

born of, offspring, grandchild

113

ἐρίζω

to strive, challenge

114

αἰτίωμα

accusation

115

διανύω

to arrive, to finish

116

προσφάγιον

fish

117

ἀντίλυτρον

ransom

118

ἄμφοδον

street

119

ἐνάλιος

sea creature

120

Γαββαθᾶ

Gabbatha

121

χάσμα

gulf, chasm

122

γεώργιον

farming, field

123

εὐπορέω

to prosper, have financial ability

124

ἄσοφος

fool

125

εὐπροσωπέω

to make a good showing

126

ἄνηθον

dill

127

ἑλκόω

to cover with sores

128

κέλευσμα

command, shout

129

μεσότοιχον

dividing wall

130

λακάω

to burst apart

131

Σάρεπτα

Zarephath

132

μίασμα

defilement, pollution

133

μίσθωμα

rented quarters, price for hire

134

φόβητρον

terror, dreadful sight

135

φρύγανον

stick

136

ὄνειδος

object of reproach, disgrace

137

ψεῦσμα

untruthfulness

138

μετεωρίζομαι

to worry

139

μορφόω

to form

140

ἀνάθημα

gift, accursed thing

141

τάγμα

proper order, group

142

πτύσμα

spit

143

ὑπολήνιον

winepress trough

144

εὐφορέω

to produce good crops

145

τεκνογονέω

to have children

146

λεῖμμα

remnant

147

ἀκροατήριον

place of hearing

148

ἀκροθίνιον

spoils

149

πτηνός

winged

150

μέγεθος

greatness

151

Ἰουδαϊκός

Jewish

152

μαγεύω

to practice magic

153

θεμέλιον

foundation

154

μάκελλον

meat market

155

θανάσιμος

deadly poison

156

θρῆσκος

religious

157

θαυμάσιος

wonderful

158

θάρσος

courage

159

Ἁκελδαμάχ

Akeldama

160

φυλακτήριον

phylactery

161

ἀγνόημα

error

162

γλεῦκος

new wine

163

Ῥήγιον

Rhegium

164

γῆρας

old age

165

Χερούβ

cherub

166

χειρόγραφον

handwriting

167

παραπλέω

to sail by

168

θυμιατήριον

altar of incense, censer

169

νόμισμα

money, coin

170

κατάστημα

behavior

171

ἡμιώριον

half-hour

172

ῥῆγμα

torn piece, ruin, destruction

173

συλλυπέω

to sympathize, grieve with

174

ἦθος

character, habit, morals

175

δέρμα

skin, hide

176

ὑπόδικος

guilty

177

πινακίδιον

writing tablet

178

τετράδιον

squad of four

179

διανόημα

thought

180

ἐρίφιον

goat-kid

181

πρόκριμα

prejudice

182

ἄγκιστρον

hook

183

ἀποκλείω

to close, enclose, confine

184

φάρμακον

medicine, poison, magic potion, sorcery, witchcraft

185

σιτομέτριον

food allotment

186

σίκερα

strong drink

187

ἔπος

word

188

ἐπιστομίζω

to silence

189

παιδάριον

boy, servant

190

ἐπισυντρέχω

to gather rapidly

191

ἐπισκηνόω

to rest

192

ἀφομοιόω

to make like, liken

193

σιμικίνθιον

apron

194

ἄροτρον

plow

195

κῶλον

limb, corpse

196

σκῦλον

plunder

197

εἰδωλεῖον

idol’s temple

198

θρέμμα

cattle

199

ὀκνέω

to delay

200

ἐπιορκέω

to swear falsely, break an oath

201

νή

by

202

ῥακά

(Aram.) empty-head

203

μενοῦν

rather, on the contrary

204

εὐεργετέω

to do good, serve as benefactor

205

κορβᾶν

Corban (Aram. empty head)

206

ὡσπερεί

as, as though

207

θά

(Aram.) come!

208

κοῦμ

koum (Aram. arise!)

209

καταβαρύνω

to be very heavy, weigh down on

210

μήν

indeed, surely

211

ταλιθά

talitha (Aram. little girl)

212

ἐφφαθά

ephphatha (Aram. be opened)

213

μαράνα

Marana (Aram. Our Lord!)

214

ἤτοι

or, either

215

ἤπερ

than

216

ἐπιράπτω

to sew

217

νηπιάζω

to be a child

218

ἐπινεύω

to consent

219

τοιόσδε

of such a kind

220

ἐμβατεύω

to step in, enter into, to claim special powers (?)

221

ἐμπεριπατέω

to walk around in, wait among, live among

222

κατασύρω

to drag

223

ὠνέομαι

to buy

224

συμπαρακαλέω

to be encouraged together

225

ἀνεπαίσχυντος

with no need for shame

226

μυκάομαι

to roar

227

ἀσκέω

to do one’s best at, practice

228

ἐρεύγομαι

to declare, tell

229

συλάω

to rob

230

ἄτακτος

lazy, idle, disorderly

231

ἐπονομάζω

to name, call

232

συμπίνω

to drink with

233

ἐξεραυνάω

to search out, search diligently

234

πρηνής

head first

235

λογομαχέω

to fight about words

236

εἰσδέχομαι

to receive

237

ἐπισωρεύω

to collect

238

αὐγάζω

to shine

239

ἐπεισέρχομαι

to rush upon, come upon

240

τεκνοτροφέω

to bring up children

241

κυκλεύω

to surround

242

ἀσεβέω

to live ungodly

243

ψύχω

to grow cold

244

δολιόω

to deceive

245

δεισιδαίμων

religious

246

συμπίπτω

to collapse, fall together

247

ὀνίνημι

to benefit, have joy

248

πεζεύω

to travel by foot

249

ἀστατέω

to be homeless

250

ἐπιπλήσσω

to rebuke

251

συμψηφίζω

to count

252

σύμφημι

to agree with

253

καταβραβεύω

to cheat

254

ῥήγνυμι

to break, tear, attack, burst out

255

καρτερέω

to endure, be patient, wait

256

λυσιτελέω

to be better, to profit from

257

κληρόω

to receive by lot, choose

258

γυμνιτεύω

to be naked

259

συλλογίζομαι

to calculate, consider, discuss

260

ἐξορκίζω

to swear, put under a curse

261

σινιάζω

to sift

262

συνοικοδομέω

to build together

263

συμμερίζω

to share with

264

βασκαίνω

to bewitch, to begrudge

265

ἐκπετάννυμι

to stretch out

266

ῥέω

to flow

267

διακούω

to hear out, have a hearing

268

ἀποτολμάω

to be bold

269

ἐπισπείρω

to sow more

270

κίχρημι

to lend

271

δάκνω

to bite

272

τυμπανίζω

to pound like a drum, to torture

273

διαβάλλω

to accuse

274

ἐπιφαύσκω

to give light

275

ἐξολεθρεύω

to destroy completely

276

ἀφυπνόω

to fall asleep

277

βαθύνω

to dig deep

278

θυμιάω

to burn incense

279

σεβάζομαι

to worship

280

θυμόω

to be angry

281

συνέπομαι

to accompany

282

θηριομαχέω

to fight wild animals

283

ἀχρειόω

to become unprofitable, worthless

284

λυμαίνω

to mistreat, harass, ruin

285

βρύω

to pour out

286

βρύχω

to grind, gnash

287

ῥώννυμι

to fare well

288

ἀναλογίζομαι

to consider

289

συγκακουχέομαι

to suffer with

290

συγκομίζω

to collect, to bury

291

σήπω

to rot, decay

292

συγκαταψηφίζομαι

to choose along with

293

λακτίζω

to kick

294

ἐγκαυχάομαι

to pride oneself in, glory in, boast, exult

295

περιτρέπω

to overturn, to drive insane

296

αὐθεντέω

to domineer, have authority over

297

συγχράομαι

to associate with

298

καταβαρέω

to burden

299

μετατρέπω

to turn, change

300

ἐξουδενέω

to treat with contempt, scorn, despise

301

ζηλεύω

to be zealous, to be jealous

302

μηκύνω

to grow, to linger

303

σημειόω

to note, to manifest

304

ἐκλάμπω

to shine forth

305

γεωργέω

to cultivate

306

νεόφυτος

newly converted

307

συστενάζω

to groan together

308

σαίνω

to disturb

309

ἀνατάσσομαι

to compile, write

310

εὐψυχέω

to be encouraged

311

γαμίσκω

to give in marriage

312

καθαίρω

to clean, prune

313

πυκτεύω

to box

314

ἀντικαλέω

to bid against

315

ἀνδρίζομαι

to act like men, be brave

316

κατευλογέω

to bless

317

ἀναψύχω

to refresh

318

ὑποστρωννύω

to spread under, spread out

319

ἀναφωνέω

to speak out

320

αὐχέω

to boast

321

μαστίζω

to whip, beat with a whip

322

ὑπείκω

to submit to

323

ἀνελεήμων

unmerciful

324

κατακρημνίζω

to throw down a cliff

325

ἐγκομβόομαι

to put on

326

ἀνταναπληρόω

to fill up

327

ἀνανεόω

to renew

328

ἀνανήφω

to regain senses

329

ματαιόω

to be given to futility

330

κατιόω

to rust, make rusty

331

ὑπερφρονέω

to despise, to hold too high a self-opinion

332

ὑπολείπω

to leave

333

καταλιθάζω

to stone

334

ἀπασπάζομαι

to say farewell, take leave of

335

ἐπισφαλής

dangerous

336

ἑσσόομαι

to be treated worse

337

ὑποβάλλω

to subject, submit, substitute

338

καταδέω

to bind up

339

ὑπερπλεονάζω

to overflow, abound greatly

340

ἐγχρίω

to anoint

341

καταλέγω

to tell, recount, enroll, accuse

342

κυλίω

to roll, wallow, throw down

343

κατεφίσταμαι

to attack

344

ἀπεῖπον

to forbid, renounce

345

ἱεροσυλέω

to commit sacrilege, rob a temple

346

ἀνθομολογέομαι

to confess openly, confess sin, sing praise, give thanks

347

ἐμβάλλω

to throw in, lay in, set

348

ἀναζωπυρέω

to stir up, to rekindle

349

μασάομαι

to gnaw, chew

350

ἀκμάζω

to flourish

351

κατασκοπέω

to spy out

352

ἀναβάλλω

to lay on, throw on, to defer

353

ἀπονίπτω

to wash off

354

χρηστεύομαι

to be kind

355

προέχω

to be better off

356

δακρύω

to weep

357

περιμένω

to await

358

συναγωνίζομαι

to help, join

359

ἀθυμέω

to be discouraged

360

ἀργέω

to linger

361

αἱρετίζω

to choose

362

παραπικραίνω

to provoke

363

νύσσω

to stab, prick

364

συνεπιτίθημι

to join in an attack

365

παγιδεύω

to entangle, trap

366

ἐκκολυμβάω

to swim out

367

ἐπικαλύπτω

to cover

368

ἀκαιρέομαι

to lack opportunity

369

ἐμβιβάζω

to set on, to put aboard

370

συναλλάσσω

to reconcile, make peace

371

αἰχμαλωτεύω

to lead captive

372

ἐμέω

to spit out, vomit

373

καταμανθάνω

to consider, observe, examine

374

ἐκθαυμάζω

to be totally amazed

375

ἀμφιέζω

to clothe

376

φρίσσω

to tremble, shudder

377

συγκινέω

to stir up

378

ἀνακαινίζω

to renew

379

φράζω

to explain

380

φρεναπατάω

to deceive

381

φροντίζω

to consider, to be careful

382

ἀναθάλλω

to flourish, sprout anew

383

φρυάσσω

to be furious

384

κατασφάζω

to slay

385

κατανεύω

to signal to

386

κατανύσσομαι

to stab

387

χολάω

to be angry

388

καταστρηνιάω

to be drawn away by impulse

389

ἁλιεύω

to fish

390

χλευάζω

to mock

391

σμαράγδινος

made of emerald

392

ἱστορέω

to get to know, to record

393

ἱερατεύω

to serve as priest

394

ἐμφυσάω

to breath in, upon

395

καταψύχω

to cool, cool off

396

κατατρέχω

to run down, pursue

397

σωφρονίζω

to train

398

παίζω

to play, to dance

399

συναποστέλλω

to send with

400

ἁρμόζω

to adapt, suit, promise in marriage

401

πρόσπεινος

hungry

402

ὑδρωπικός

to have dropsy

403

ἀποτρέπω

to turn away

404

ὀρθοτομέω

to use correctly

405

τελεσφορέω

to bring to perfection, to produce mature fruit

406

ἐνδέχομαι

it is possible, imaginable

407

βατταλογέω

to babble

408

ἀποστεγάζω

to uncover

409

προσκληρόω

to join with

410

ἐκτενής

constant, earnest, strained

411

ἀποστοματίζω

to attack with questions

412

ἐνειλέω

to wrap in

413

μεσιτεύω

to confirm

414

θηρεύω

to hunt, catch

415

συνεφίστημι

to join in attack

416

ἀνατρέπω

to overthrow, throw down, overturn

417

ἄσβεστος

unquenchable

418

ἀσφάλεια

safety

419

πρόθυμος

willing, eager, ready

420

ἐντυλίσσω

to wrap in

421

Φρυγία

Phrygia

422

κοπάζω

to stop, cease, rest

423

Τιβεριάς

Tiberias

424

ζεστός

hot

425

ὀρέγω

to desire

426

πρεσβύτης

older, elderly man

427

διαβαίνω

to cross over, come over

428

καύσων

heat

429

διαβλέπω

to see clearly

430

σκάφη

bowl, ship’s boat

431

προτίθημι

to set forth, to purpose

432

εὔθετος

fit, well-fitting

433

συνακολουθέω

to accompany, follow

434

μοιχεία

adultery

435

Ζοροβαβέλ

Zerubbabel

436

ἀνάγνωσις

reading

437

δούλη

female slave

438

σκιρτάω

to stir, leap

439

ἰσότης

equality

440

κριτήριον

judgment-seat, court, case

441

ἀποκαταλλάσσω

to reconcile

442

τήρησις

keeping, custody

443

Βερνίκη

Bernice

444

οἴομαι

to suppose

445

μῆκος

length

446

κλίμα

region

447

ἄλαλος

speechless

448

ἁρπαγή

extortion, robbery, seizure

449

φοβερός

terrible, fearful, horrifying

450

εὐθυμέω

to take courage

451

δεσμοφύλαξ

jailer

452

εὐωδία

fragrant aroma, sweet smell

453

μνηστεύω

to become betrothed, engaged for marriage

454

διαίρεσις

diversity

455

ἀρχιτρίκλινος

head steward

456

ἀθανασία

immortality

457

φυσικός

natural

458

θεραπεία

house servants, healing, purification

459

λοιδορία

insult, cursing, reviling

460

σταφυλή

bunch of grapes

461

βάσανος

torment, torture

462

ἐρήμωσις

desolation

463

ἐξανίστημι

to raise up, rise up

464

ἀλώπηξ

fox

465

ἀσωτία

reckless living, debauchery

466

Ταρσός

Tarsus

467

Λύδδα

Lydda

468

σπουδαῖος

earnest, excellent

469

βούλημα

counsel, will, intent

470

μετάθεσις

change

471

δεσμεύω

to bind

472

ματαιότης

futility

473

συγγένεια

kindred, family

474

Φοινίκη

Phoenicia

475

ἐκψύχω

to faint, die

476

Ἀμιναδάβ

Aminadab

477

λύτρωσις

redemption, ransoming

478

σιτευτός

well-fed, fattened

479

φύω

to grow, come up

480

καταγελάω

to laugh at

481

Δέρβη

Derbe

482

ὑδρία

water jar, pitcher

483

Μανασσῆς

Manasseh

484

Ἀμώς

Amos

485

θάμβος

deep sleep, fear, amazement

486

πολυτελής

expensive

487

συγκρίνω

to interpret, to compare

488

ἀροτριάω

to plow

489

δίκη

punishment, justice, right

490

πεντηκοστή

Pentecost

491

ἀρτύω

to season

492

στενός

narrow

493

σφαγή

slaughter

494

δραχμή

drachma (weight or coin)

495

αἰχμαλωσία

captivity

496

πολύτιμος

expensive

497

συντάσσω

to appoint, draw up, instruct

498

λαλιά

speech

499

παρακούω

to refuse to listen

500

ἀπαίρω

to remove, lead away