Greek Vocab New to ~Sem 3 (appears 20-29 times in the Greek NT) Flashcards Preview

Greek > Greek Vocab New to ~Sem 3 (appears 20-29 times in the Greek NT) > Flashcards

Flashcards in Greek Vocab New to ~Sem 3 (appears 20-29 times in the Greek NT) Deck (172):
1

σκηνή

tent, Tabernacle, stage (theatrical)

2

omega, O (address), or Oh!, alas

3

προάγω

to go before

4

νηστεύω

to fast

5

ὑψόω

to lift up, to exalt

6

ὑπηρέτης

assistant

7

νυνί

now

8

ἑκατοντάρχης

commander of a hundred, centurion

9

αἰτία

cause

10

γένος

family, race, kind

11

σοφός

wise, skilled

12

ἐπίγνωσις

knowledge

13

γονεύς

parent

14

ἀργύριον

money

15

ἀκροβυστία

uncircumcision

16

ξύλον

wood, tree

17

τρέχω

to run

18

ἰχθύς

fish

19

τοσοῦτος

so much, so great

20

Ἰσαάκ

Isaac

21

ἡγεμών

governor, leader, chief

22

λατρεύω

to serve, worship

23

καθίστημι

to put down, bring to, put in charge, make

24

ὑπακούω

to obey, to hear, listen

25

ἐφίστημι

to set, set over, establish, to come upon

26

εὐδοκέω

to be well pleased, to consent, to enjoy

27

θερίζω

to reap

28

τιμάω

to honor

29

μνημονεύω

to call to mind, remember

30

αὐξάνω

grow, cause to grow

31

ἐνεργέω

to work

32

βασιλεύω

to reign

33

στρέφω

to turn

34

ὡσεί

like, as, about

35

πειρασμός

temptation, test

36

χιλίαρχος

commander of a thousand, tribune, chief officer

37

τελώνης

tax collector

38

διδασκαλία

teaching

39

κοιλία

stomach, womb

40

συνέδριον

council, sanhedrin

41

μηκέτι

no longer, no more

42

πληγή

plague, blow, wound

43

ἀγνοέω

to be ignorant

44

ἀντί

(+gen) for, in place of, instead of

45

ἐκλέγομαι

to choose

46

καθεύδω

to sleep

47

τεσσεράκοντα

forty

48

μετάνοια

repentance

49

Μακεδονία

Macedonia

50

κατεργάζομαι

to work, prepare, make, oppress, subdue

51

δοκιμάζω

to prove, approve, test

52

γρηγορέω

to be or become alert, awake

53

θεάομαι

to see

54

ἐκλεκτός

elect, chosen

55

δέομαι

to pray, ask, beg

56

πωλέω

to sell

57

Ἠσαΐας

Isaiah

58

πλοῦτος

riches

59

τελειόω

to finish, to make perfect

60

σκεῦος

object, vessel

61

κωλύω

to hinder

62

περιβάλλω

to put on, clothe

63

ἄπιστος

incredible, unbelievable, unbelieving

64

μιμνῄσκομαι

to remember

65

χιλιάς

group of a thousand

66

χαρίζομαι

to give, favor, forgive

67

πεινάω

to be hungry

68

διότι

because, for, therefore

69

ἐλεύθερος

free

70

κατηγορέω

to accuse

71

ζῷον

animal

72

θυσιαστήριον

altar

73

πέραν

(+gen) beyond, across

74

ἀμπελών

vineyard

75

κοπιάω

to toil, grow tired, be weary

76

εἰκών

image

77

νοῦς

mind, thought

78

ἕνεκα

(+gen) because of, for the sake of

79

ἐπιστολή

letter, epistle

80

κεῖμαι

to lie down

81

σωτήρ

savior, Savior

82

πίμπλημι

to fill, fulfill

83

ἀστήρ

star

84

Τιμόθεος

Timothy

85

ἀκοή

hearing, report

86

παῖς

child, slave

87

παρουσία

coming, presence

88

νέος

new, young

89

προσέχω

to pay attention to

90

καταλείπω

to leave, forsake

91

ἀναιρέω

to destroy, carry off, kill

92

ἀσθένεια

weakness

93

πάρειμι

to be present, available (sum)

94

οὗ

where, to where

95

μήποτε

lest, perhaps

96

φιλέω

to love, have affection for, kiss

97

γνωρίζω

to make known

98

Ἕλλην

Greek

99

δουλεύω

to serve as a slave

100

ἀναβλέπω

to receive sight

101

Αἴγυπτος

Egypt

102

μανθάνω

to learn

103

ἀδικία

unrighteousness

104

κελεύω

to command

105

δέκα

ten, 10

106

λευκός

white

107

νεφέλη

cloud

108

πορνεία

sexual immorality

109

δένδρον

tree

110

ἀσθενής

weak

111

ὁμολογέω

to confess, praise

112

ἀποκαλύπτω

to reveal

113

συνίημι

to understand, to think about

114

πνευματικός

spiritual

115

ἰάομαι

to heal

116

οὔπω

not yet

117

φρονέω

to be wise, to think

118

ἀληθής

true, honest, genuine

119

ὀμνύω

to swear

120

ἥκω

to have come

121

ἐπεί

since, because, when

122

γέ

yet, indeed, surely

123

λυπέω

to grieve, pain

124

χήρα

widow

125

στρατιώτης

soldier

126

ἀδελφή

sister

127

σός

your (sing.)

128

κώμη

village

129

Ἰακώβ

Jacob

130

καταργέω

to leave idle, occupy, make of no effect, nullify

131

βαστάζω

to bear

132

πόσος

how much, how many

133

Μαριάμ

Mary

134

Μαρία

Mary

135

ἔλεος

mercy

136

κρίμα

judgment, decree, decision

137

καθαρός

pure

138

σταυρός

cross

139

ἐνδύω

to wear, put on

140

τελέω

to finish

141

θυγάτηρ

daughter

142

προφητεύω

to prophesy

143

χώρα

place, land, country

144

ἀληθινός

true, genuine

145

ἁγιάζω

to sanctify

146

νικάω

to conquer

147

ἰσχύω

to be able, be strong

148

πλούσιος

rich

149

ἀδικέω

to harm

150

θυσία

sacrifice

151

ἐλεέω

to show mercy

152

Βαρναβᾶς

Barnabas

153

ἡγέομαι

to lead, consider, count, regard

154

γαμέω

to marry

155

μυστήριον

mystery, secret

156

γνῶσις

knowledge

157

μισθός

wages, reward

158

Ἠλίας

Elijah

159

ποτέ

at some time

160

πάσχα

Passover, passover lamb

161

πόθεν

from where?

162

ἐπιτιμάω

to rebuke

163

ἴδε

look! pay attention!

164

παράκλησις

encouragement

165

μάχαιρα

dagger, short-sword

166

παρέρχομαι

to pass by, pass away

167

ἰσχυρός

strong, mighty

168

προσκαλέω

to call, summon

169

φίλος

beloved, friend

170

φεύγω

to flee

171

Καῖσαρ

Caesar

172

σκανδαλίζω

to cause someone to sin