Greek Vocab New to ~Sem 4 (appears 10-19 times in the Greek NT) Flashcards Preview

Greek > Greek Vocab New to ~Sem 4 (appears 10-19 times in the Greek NT) > Flashcards

Flashcards in Greek Vocab New to ~Sem 4 (appears 10-19 times in the Greek NT) Deck (479):
1

ἀπολύτρωσις

redemption, release

2

χρηστότης

kindness

3

πλάνη

error

4

θλίβω

to crush, compress, oppress, trouble

5

δικαίωμα

ordinance, requirement, righteousness

6

μέλει

it is of concern, it is a care

7

Ἀπολλῶς

Apollos

8

ἐκκόπτω

to cut off, cut down, destroy

9

σφάζω

to slay

10

ἅμα

(+dat) together, at once, at the same time

11

κοινωνός

partaker, partner

12

δάκρυον

tear

13

προσκαρτερέω

to be close at hand, to persevere in

14

ἐμφανίζω

to make manifest

15

ἐκπίπτω

to fall

16

χρυσός

gold

17

κοσμέω

to adorn, set in order, arrange

18

κλητός

called

19

ἐξομολογέω

to confess, admit

20

ὅρκος

oath

21

ἀφαιρέω

to seize, to take away

22

πατάσσω

to strike

23

ἀφορίζω

to separate, divide

24

χωρίον

place, field

25

ἁγιασμός

holiness

26

πλεονεξία

greediness

27

ὀνομάζω

to name

28

παντοκράτωρ

all mighty, Almighty

29

σύνδουλος

fellow slave

30

ἐπειδή

since, because, for

31

τέταρτος

fourth, 4th

32

στρατηγός

captain, commander, chief magistrate

33

παράγω

to bring, to pass by

34

σιωπάω

to be silent

35

ἀσπασμός

greeting

36

μακροθυμέω

to be patient

37

συζητέω

to argue, question

38

πύλη

gate

39

ποικίλος

many colored, various kinds

40

ἐπιτάσσω

to command, order

41

διωγμός

persecution

42

ξενίζω

to entertain as a guest

43

ἐντεῦθεν

from here, on this side. . . on that side

44

κομίζω

to bring, receive

45

μακράν

far, far off, far away

46

δεσπότης

master, lord, slaveowner

47

ὅδε

this, here, he, she, it

48

ἔνατος

ninth, 9th

49

ἐγκαταλείπω

to leave behind, desert, forsake

50

ἔνοχος

liable, guilty

51

ἀναφέρω

to bring up, back raise up, bear, pay, add to, offer up

52

ᾅδης

hades, hell

53

ἀπολογέομαι

to defend oneself

54

ψεῦδος

lie

55

παραλυτικός

paralytic

56

ὄντως

really, indeed

57

ἀκαθαρσία

uncleanness

58

ἀσέλγεια

sensuality

59

σιγάω

to be silent

60

ἀδύνατος

impossible

61

Ἰόππη

Joppa

62

πενθέω

to mourn

63

χωρέω

to hold, to receive, to penetrate

64

φείδομαι

to spare

65

στήκω

to stand, stand firm

66

Ἀχαΐα

Achaia

67

ψεύστης

liar

68

παρεμβολή

barracks, encampment

69

ἐπιτελέω

to complete, perform

70

ἰσχύς

strength, might

71

σέβω

to worship

72

περιστερά

dove, pigeon

73

ὑπαντάω

to meet

74

ἀπολαμβάνω

to receive

75

ὑπόδημα

sandal, shoe

76

οἰκονόμος

manager, steward

77

πόρνος

a sexually immoral man, prostitute chaser

78

Τύρος

Tyre

79

ἀρχαῖος

old

80

καίω

to burn, kindle, light

81

γέμω

to be full

82

ἔλαιον

olive oil

83

ἀγαλλιάω

to exult, rejoice

84

καύχημα

object of boasting, pride

85

ἀνατολή

east, sunrise, Branch

86

ἐάω

to permit

87

πραΰτης

gentleness

88

χείρων

worse

89

καύχησις

boasting, pride

90

εἴδωλον

idol

91

καταβολή

foundation, building, structure

92

ἀντιλέγω

to speak in response, speak against

93

κλῆσις

calling

94

ἀγορά

market

95

κέρας

horn

96

διαμερίζω

to divide

97

ὑμέτερος

your (pl.)

98

λίμνη

lake

99

ἐκχύννω

to pour out

100

ἐλευθερία

freedom

101

ἄφρων

fool

102

βρῶσις

food, eating, rust

103

ἐπισκέπτομαι

to visit, care for

104

πηγή

spring

105

σάλπιγξ

trumpet

106

ἀπαρνέομαι

to deny, renounce

107

κράβαττος

bed, cot

108

χίλιοι

thousand

109

ἐξουθενέω

to despise

110

κλάδος

branch

111

κατασκευάζω

to prepare, construct, build, create

112

νόσος

disease

113

μετρέω

to measure

114

Ἀγρίππας

Agrippa

115

τελευτάω

to die

116

πρᾶγμα

thing, deed

117

ἐπιπίπτω

to fall, fall upon, attack

118

ὁμοθυμαδόν

of one accord

119

Θωμᾶς

Thomas

120

φωτίζω

to give light

121

νεανίσκος

young man

122

σφόδρα

very much

123

δόλος

deceit

124

κλῆρος

lot, portion

125

ἅλυσις

chain

126

πρότερος

former, formerly

127

εἰσάγω

to bring in

128

φυτεύω

to plant

129

Ζαχαρίας

Zechariah

130

ψευδοπροφήτης

false prophet

131

Βαραββᾶς

Barabbas

132

ὑψηλός

high, proud

133

Ἁνανίας

Ananias, Hananiah, Hanani, Hanan

134

ἐνδείκνυμι

to show forth, exhibit

135

Γαλιλαῖος

Galilean

136

χιτών

tunic, shirt

137

τριάκοντα

thirty

138

θανατόω

to put to death

139

Ἰσκαριώθ

Iscariot

140

ἀπιστία

unbelief

141

θάπτω

to bury

142

ὑγιής

whole, healthy

143

δωρεά

gift

144

συγγενής

relative, kin

145

ζῳοποιέω

to make alive, keep alive

146

χράομαι

to use, to warn, declare

147

ζηλόω

to be zealous, to be jealous

148

σπλάγχνον

entrails, heart, affection

149

Σαμάρεια

Samaria

150

σχίζω

to split

151

εἴκοσι

twenty

152

κακία

evil, trouble

153

ποιμαίνω

to shepherd, feed

154

ὑποκάτω

(+gen) under, beneath

155

σπουδάζω

to do one’s best, to hasten

156

βουλή

counsel

157

πιάζω

to seize

158

πυνθάνομαι

to inquire

159

ἄδικος

unjust

160

βοάω

to cry out

161

πλουτέω

to be rich

162

πληθύνω

to multiply

163

προσλαμβάνω

to increase, to receive, accept

164

ἐμβλέπω

to gaze at the face, to consider

165

ἐξάγω

to lead away, bring out

166

παραιτέομαι

to ask, to refuse

167

μεταβαίνω

to turn, enter, depart

168

Ῥωμαῖος

Roman

169

τυγχάνω

to obtain, to happen, to hit upon

170

συνέχω

to surround, control, constrain

171

ὕστερος

latter, last

172

κατάκειμαι

to lie down

173

φονεύω

to murder

174

ἀναπίπτω

to fall down, recline, sit down

175

ὑγιαίνω

to be healthy, be sound

176

ψεύδομαι

to lie

177

ἀναπαύω

to stop, give rest, rest, refresh

178

βασανίζω

to torment, torture

179

σαλπίζω

to sound the trumpet

180

σπλαγχνίζομαι

to have compassion

181

μωρός

foolish

182

κολλάω

to glue, to join to

183

κατακαίω

to burn up, consume

184

περισσοτέρως

even more so

185

ὅραμα

sight, vision

186

χρυσίον

gold, golden

187

γόνυ

knee

188

δίκτυον

net, lattice

189

ἔσωθεν

within, inside, from within

190

κράτος

power, might

191

ἔθος

custom, habit

192

ὅριον

border, coast, domain

193

πρωΐ

in the morning

194

τρίς

three times

195

λίαν

exceedingly

196

κάλαμος

reed

197

βαπτιστής

washer, baptizer, Baptist

198

ἀλέκτωρ

rooster, cock

199

λιμός

famine

200

μάλιστα

especially, exceedingly

201

Ζεβεδαῖος

Zebedee

202

Σολομών

Solomon

203

πῶλος

colt

204

ὀδούς

tooth

205

οἰκοδεσπότης

householder

206

Σιλᾶς

Silas

207

ἀσκός

wineskin, leather bag

208

χοῖρος

pig

209

πρόθεσις

setting forth, offering, purpose

210

ῥάβδος

stick, staff, scepter

211

πόρνη

prostitute

212

φιάλη

bowl

213

δεῦτε

come! come, now!

214

αὐλή

courtyard, court

215

βροντή

thunder

216

γέεννα

hell, Gehenna

217

Βαβυλών

Babylon

218

σπουδή

haste, speed, zeal, pursuit

219

λυχνία

lampstand, candlestick

220

Μαγδαληνή

Magdalene

221

διάνοια

mind, thought, intention

222

Ναζαρά

Nazareth

223

Βηθανία

Bethany

224

Τίτος

Titus

225

ἀναλαμβάνω

to take up, raise, undertake

226

Μάρθα

Martha

227

Φῆστος

Festus

228

ζύμη

yeast, leaven

229

διαφέρω

to be better, to differ, spread, carry over

230

τύπτω

to strike, beat

231

τίμιος

precious

232

ἕξ

six, 6

233

καταρτίζω

to mend, restore, create, strengthen

234

Ἀνδρέας

Andrew

235

ταχύς

swift, quickly, soon

236

ἐξαποστέλλω

to send away, send forth, destroy

237

συνεργός

helping, fellow worker

238

δράκων

dragon

239

ἀναστροφή

way of life, lifestyle

240

θερισμός

harvest

241

χωρίζω

to remove, to depart

242

καταισχύνω

to shame, dishonor, be ashamed

243

ἄνωθεν

from above, again

244

στηρίζω

to support, make firm, strengthen

245

ἐκπλήσσω

to be amazed

246

ἀνά

up, upon, on, (adv.) thereupon

247

πρίν

before, formerly

248

τρόπος

way, manner

249

κλέπτω

to steal

250

Ναζωραῖος

Nazarene

251

παράδοσις

deliverance, tradition

252

ὕψιστος

highest, most high, Most High

253

καταντάω

to come, arrive

254

παιδεύω

to instruct, discipline

255

δαιμονίζομαι

to be demon possessed, demonized

256

καπνός

smoke

257

ἐμπαίζω

to mock

258

καθάπερ

as, just as, like

259

ἐπιζητέω

to seek after

260

ἐλεημοσύνη

pity, alms

261

παιδίσκη

young woman, slave-girl

262

κοινός

common

263

λύχνος

lamp

264

ἀλλότριος

strange, foreign, stranger, belonging to another

265

μακροθυμία

patience, endurance

266

μερίζω

to divide, distribute

267

διαλογισμός

thought, opinion, discussion

268

ἀφίστημι

to withdraw, remove, depart, leave

269

κωφός

speechless, deaf

270

ὄφις

snake

271

θύω

to sacrifice, murder

272

προσδέχομαι

to receive, to wait for

273

οἷος

such as, as

274

σεισμός

shake, earthquake

275

κατεσθίω

to devour

276

ταπεινόω

to humble, humiliate

277

ἁρπάζω

to snatch away

278

εὐφραίνω

to cheer, to rejoice

279

φρόνιμος

wise

280

ἀμφότεροι

both

281

χωλός

crippled

282

ἄκανθα

thorns

283

ἐλάχιστος

least

284

κληρονομία

inheritance

285

κατανοέω

to understand, consider

286

σῖτος

grain

287

ἀπειθέω

to disbelieve, disobey

288

νοέω

to understand

289

ἐπίσταμαι

to know

290

ξένος

stranger, strange

291

Σαδδουκαῖος

Zadokite, Sadducee

292

ἐνιαυτός

year

293

γράμμα

letter (of the alphabet)

294

πετεινόν

bird

295

ἕκτος

sixth, 6th

296

μέτρον

measure

297

τάλαντον

talent

298

μύρον

ointment

299

ἅπαξ

once, once for all

300

φύσις

nature

301

ἀνάκειμαι

to sit at table, recline at table

302

αὔριον

tomorrow

303

ἀναχωρέω

to go back

304

ἀτενίζω

to look steadfastly

305

κοινόω

to defile

306

ἀναγγέλλω

to report, announce, recount

307

κλάω

to break

308

μακρόθεν

far off, from afar

309

ἀνθίστημι

to resist, oppose

310

τύπος

image, pattern, example

311

πώς

somehow

312

σφραγίζω

to seal

313

σαλεύω

to shake

314

καταλαμβάνω

to take, overtake, reach

315

ἀνέχομαι

to endure

316

νομίζω

to think, suppose

317

θρίξ

hair, thread

318

ἀπάγω

to lead away

319

εἶτα

then, next

320

συμφέρω

to be better, bring together

321

Ἰορδάνης

Jordan

322

θεμέλιος

foundation

323

παύω

to cease, stop

324

ἀνομία

lawlessness

325

ἐλαία

olive, olive tree

326

ὁμοιόω

to make like

327

χόρτος

grass

328

προλέγω

to say ahead of time, foretell

329

οἰκουμένη

world

330

διαμαρτύρομαι

to testify, declare solemnly

331

πέτρα

rock

332

εὐσέβεια

godliness, piety

333

ταχέως

quickly, soon

334

ποτίζω

to give a drink

335

λῃστής

thief

336

μοιχεύω

to commit adultery

337

κτίζω

to create, build, found

338

κληρονόμος

heir

339

σκάνδαλον

offense, cause of sin

340

τράπεζα

table

341

ὑπακοή

obedience

342

γυμνός

naked

343

Λάζαρος

Lazarus

344

ῥαββί

Rabbi (Heb. my teacher)

345

ὀψία

evening

346

εὐχαριστία

thanksgiving, thankfulness

347

γνωστός

known, friend

348

γεύομαι

to taste, experience

349

Δαμασκός

Damascus

350

ξηραίνω

to dry up

351

νήπιος

child

352

περισσός

more, remaining, excessive, to the full

353

Σαῦλος

Saul

354

παρθένος

virgin

355

ὠφελέω

to gain, to benefit

356

ἐντέλλω

to command

357

δέρω

to beat, skin, flay

358

ὅθεν

therefore, where, from where

359

παρέχω

to provide, cause, grant, present

360

ἐκτείνω

to stretch out

361

ἐργάτης

worker, workman

362

συνίστημι

to associate with, to recommend, to unite, to collect

363

ἔπειτα

then

364

σκοτία

darkness

365

οὐδέποτε

never

366

συλλαμβάνω

to seize

367

προσδοκάω

to wait for, expect

368

λύπη

grief, pain

369

ἀνακρίνω

to examine

370

διαλογίζομαι

to reason, discuss, consider

371

δέσμιος

bound, prisoner

372

κλέπτης

thief

373

ὑστερέω

to lack, be late, postpone

374

πλήρης

full

375

νυμφίος

bridegroom

376

δηνάριον

denarius

377

κατέρχομαι

to come down, go down, return

378

τολμάω

to dare

379

τροφή

food

380

διψάω

to thirst

381

γάμος

marriage

382

ἐπιμένω

to remain, stay, continue

383

δεῖπνον

dinner, supper

384

ἐκχέω

to pour out, bring forth, come forth

385

ζῆλος

zeal, jealousy

386

συκῆ

fig tree

387

κλείω

to close, shut

388

διατάσσω

to assign, arrange, command

389

κακῶς

badly, severely, wrong, fierce

390

Ἔφεσος

Ephesus

391

ἐμβαίνω

to embark, to enter

392

εὐλογία

blessing

393

Καφαρναούμ

Capernaum

394

ἀθετέω

to despise

395

ἐπιθυμέω

to desire

396

χορτάζω

to feed, to fill

397

πάθημα

suffering

398

τέρας

wonder, marvel

399

σφραγίς

seal

400

βρῶμα

food

401

καταλύω

to destroy, lodge

402

περιτέμνω

to circumcise

403

ἀρέσκω

to please

404

ῥίζα

root, origin

405

ἄφεσις

forgiveness, release, remission

406

ὑποκριτής

hypocrite

407

μέχρι

(+gen) up to (prep.), until (conj.)

408

ἵππος

horse

409

θησαυρός

treasure, treasury

410

νίπτω

to wash

411

ἐξίστημι

to amaze, confuse

412

ὡσαύτως

likewise

413

ἐλέγχω

to reprove, convict

414

κατέχω

to hold, withhold

415

ποταμός

river

416

ἐπαύριον

tomorrow

417

πλήρωμα

fullness

418

χάρισμα

gift

419

ὑπομένω

to endure, remain, wait upon

420

ἕτοιμος

ready

421

πλησίον

(+gen) near, neighbor

422

Καισάρεια

Caesarea

423

κερδαίνω

to gain

424

κρυπτός

hidden

425

ῥύομαι

to deliver

426

ταράσσω

to trouble

427

ἑκατόν

hundred

428

κόπος

labor, trouble

429

στέφανος

crown

430

μήτι

unless, neither, nor

431

ἀληθῶς

truly

432

οἰκοδομή

building, building up

433

φανερός

known, plain

434

πυλών

gate, porch

435

εἰσπορεύομαι

to enter, go in

436

πόλεμος

war

437

χρυσοῦς

golden

438

κενός

empty, foolish, worthless

439

κληρονομέω

to inherit

440

ἐπιβάλλω

to lay hands on, throw

441

κοιμάω

to sleep, to calm

442

ἀπώλεια

destruction, ruin

443

πολλάκις

often

444

δεσμός

bond, chain, imprisonment

445

παραχρῆμα

immediately

446

Ἀντιόχεια

Antioch

447

βλασφημία

irreverence, blasphemy

448

προστίθημι

to put, to add

449

ποιμήν

shepherd

450

ἀποκάλυψις

revelation, the Apocalypse

451

δέησις

entreaty, request, prayer

452

τίκτω

to bear children

453

μήν

month

454

κατακρίνω

to condemn

455

ἀριθμός

number

456

καταγγέλλω

to announce, declare, preach

457

Ἀσία

Asia

458

θυμός

anger, soul, spirit, sorrow, mind

459

ἐπιτρέπω

to entrust to, permit, allow

460

κρύπτω

to hide

461

προφητεία

prophecy

462

ἀπέχω

to receive, obtain, get, be far off

463

κρείττων

better

464

ἐπουράνιος

heavenly

465

τέλειος

complete, perfect

466

ἐπάνω

(+gen) over, above, upon, on

467

ἐπιλαμβάνομαι

to take hold of

468

παλαιός

old

469

πότε

when?

470

μαρτύριον

testimony

471

μεριμνάω

to be anxious for

472

παράπτωμα

trespass

473

κριτής

judge

474

γεωργός

farmer

475

δῶρον

gift

476

κοινωνία

fellowship, participation

477

παρατίθημι

to set before

478

βάπτισμα

washing, baptism

479

κτίσις

creation, creature