Green belt Flashcards Preview

shotokan > Green belt > Flashcards

Flashcards in Green belt Deck (16):
1

midori
me-door-re

green

2

age uke
ah-gay oo-kay

rising block

3

arigato gozimasu
air-re-got-toe go-zie-maus

thank you very much

4

ju-ichi - ni ju
jew itch - knee-jew

counting 11-20

5

do
doe

the way

6

hara
har-rah

energy field in abdomen

7

kokotsu dachi
koe-koo-tsu dah-chee

back stance

8

enkei
N-key

cartwheel

9

mawashi geri
mah-wah-she gary

roundhouse kick

10

mokuso
moh-koo-soh

focus

11

nage
naw-gay

throw

12

Otagai
oh-ta-guy

face each other show respect

13

shomen
show-men

front of the room

14

uchi
eww-chee

strike

15

zenkutsu dachi
zen-koo-tsue

front stance

16

shizen tai
shih-zen-tie

focus / ready position