H2: Financiële Sector Sensu Stricto Flashcards Preview

Bank & Verzekering: Actief > H2: Financiële Sector Sensu Stricto > Flashcards

Flashcards in H2: Financiële Sector Sensu Stricto Deck (31):
1

Intermediatiefunctie

banken die op eigen risico als tussenpersoon of financiële bemiddelaar optreden tussen enerzijds economische actoren met een teveel aan financiële middelen en anderzijds die met een tekort

2

KI

tussenpersonen die de aangetrokken middelen transformeren qua looptijd, bedrag, risico en plaats

3

Marktmodel

het spaargeld wordt meer en meer rechtstreeks geplaatst in effecten die ondernemingen emitteerden op de kapitaalmarkten in plaats van een lening aan te gaan

4

Fee business

provisiegevonden activiteiten

5

Geld verhandelen

vanken ontvangegn deposito's van de spaarders of gaan zelf lenen en zetten dit om in kredieten aan bedrijven, particulieren, de overheid of beleggen het op de kapitaalmarkt

6

Inverse rentecurve

LT-rente is lager dan KT-rente

7

Reservecoëfficiënt

Voldoende overhouden om te voldoen aan de geldopvragingen van hun cliënten

8

Transformatie

deposito's worden opgezet voordat ze kredieten worden

9

Schaalomzetting

de kleine deposito's te groeperen om grote kredieten aan te bieden

10

Termijnomzetting

kredieten op LT of MLT te financieren met deposito's op KT

11

Balanstotaal

de som van alle activa

12

Passiefzijde / Kredietbronnen

de middelen van banken

13

Leverage / Hefboom

EV / Balanstotaal

14

Kapitaal

het bedrag dat peramnent door de eigenaars of aandeelhouders aan de bank wordt toevertrouwd

15

Reserves

wettelijke - facultatieve

16

Intradaykredietfaciliteit

financiering, tijdens de dag, van debetposities op de rekening in euro die op de naam van de KI in haar boeken is geopend

17

Euribor

European Interbank Offered Rate: de interbancaire referentierente voor de eurozone waartegen banken geld van elkaar lenen

18

Rentesprong

het wantrouwen van de bankiers stijgt om aan elkaar geld te lenen, waardoor een kredietcrisis kan ontstaan

19

Libor

London Interbank Offered Rate: de Lonense interbankenrente

20

Hold to maturity

de LT-leningen moeten aan de aankoopwaarde in de boeken blijven staan tot de eindvervaldag

21

Rentemarge

het verschil tussen de LT-rente inkomsten uit het krediet en de KT-rentekosten op deposito's

22

Effecten

aandelen of obligaties

23

Branchevervaging

een financiële instellingen verlaat haar oorspronkelijke specialiteit en gaat op zoek naar inkomsten uit aanverwante sectoren

24

Bankverzekeren / Bancassurance

verzekeringsproducten worden via een banknetwerk verkocht

25

Vrezekeringsbankieren / Assurfinance

bankproducten worden via een verzekerings netverkocht

26

Onestopshopping

zowel bancaire als verzekeringstransacties afsluiten bij dezelfde financiële tussenpersoon

27

Bankverzekeren

een bank treedt op als makelaar voor producten van bestaande verzekeraars

28

Financiële innovaties

een constante gold van nieuwe financiële producten die geëmitteerd en verhandeld worden

29

Buiten balans

vereisen geen vooraf aantrekken van middelen

30

Rechstreekse participaties

de Belgische bank bezit zelf een gedeelte van het kapitaal van een buitenlandse bank of van de consortiumbank

31

Onrechtstreekse participaties

de Belgische bank heeft een participatie in een bank of financiële groep die op zijn beurt meerderheis-, of meestal, minderheidsaandeelhouder is van andere buitenlandse banken