H7 Flashcards Preview

Recht > H7 > Flashcards

Flashcards in H7 Deck (19)
Loading flashcards...
1

Soorten arbeid

1. Overeenkomst voor stoffelijk werk
(bouwen huis, aanleg tuin)
2. Overeenkomst opdracht
(accountant, jurist)
3. Aangaan arbeidsovereenkomst
4. Inhuren uitzendkracht
(geen arbeidsovereenkomst!)

2

vereisten arbeidsovereenkomst

1. in dienst van (gezagsverhouding twee partijen)
2. arbeid (wordt persoonlijk verricht)
3. loon

3

Verplichtingen werkgever

1. Functieomschrijving
2. omvang (aantal uren werk)
3. Loon
4. datum
5. opzegtermijn
6. proeftijd
7. vakantiedagen
8. concurrentiebeding

4

Contract bepaalde tijd

- einddatum afgesproken

5

contract onbepaalde tijd

niet vast, kan tot pensioen duren

6

startdatum

datum recht op salaris ontstaat

7

opzegtermijn

dienstverband korten dan 5 jaar - 1 maand
dienstverband 5 - 10 jaar - 2 maanden
dienstverband 10 - 15 jaar - 3 maanden
dienstverband langer dan 15 jaar - 4 maanden

8

aanzegverplichting

bij contract met minimaal zes maanden moet één maand van tevoren ontslag meegedeeld worden. Voor contract bepaalde tijd niet nodig

9

Waarom is er na drie bepaalde tijd contracten het vierde contract voor onbepaalde tijd

Anders loop er steeds geen ontslagprocedure en is er ook geen opzegtermijn. Hierdoor kom je snel van personeel af

10

Proeftijd

één maand

11

vakantiedagen

Bij fulltime is dit 20 dagen.
0-uren contract en oproepkracht hebben hier ook recht op

12

Goed werkgever

- arbeid binnen contractuele verplichtingen
- op verzoek getuigschrift verstrekken
- waarborgen veiligheid
- geven vakantie
- vervangend arbeid ongeschikten

13

goed werknemer

- redelijke instructies opvolgen
- goed gedrag
- verrichten arbeid

14

concurrentiebeding

verbod om voor de concurrent te werken voor een bepaalde tijd. Om gegevens te beschermen

15

aansprakelijkheid werkgever

1. fout werknemers (schade, causaal verband)
2. Ondergeschiktheid (vergrote kans door ongedragen taak te verrichten, rechtstreeks verband werkgever en onrechtmatige daad werknemer)

16

Wanneer is werknemer aansprakelijk?

Bij opzet of roekeloze bewustheid

17

Beëindiging arbeidsovereenkomst

1. wederzijds goedvinden
2. van rechtswege
3. procedure via het UWV (ziekte)
4. procedure kantonrechter (persoonlijke gronden)
5. ontslag op staande voet (belediging, valse diploma's, diefstal, dronkenschap)

18

Ontslag

- Wederzijds goedvinden
- Van rechtswege (overlijden werknemer, contract bepaalde tijd)
- Procedure UWV (bedrijfseconomische redenen, ziekte)
- Procedure via kantonrechter (ontslag op persoonlijke gronden)
- Ontslag op staande voet (dronkenschap, belediging)

19

Opzegverboden

- ziek (opzegverbod vervalt indien een werknemer langer dan twee jaar ziek is)
- zwanger of met zwangerschapsverlof is
- dienstplicht vervult
- lid is van een medezeggenschapsorgaan in het bedrijf