Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-01-09 Flashcards Preview

Tillämpad ekonomi och handel > Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-01-09 > Flashcards

Flashcards in Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-01-09 Deck (19):
1

I samband med att frihandelsavtal ingås kan handelsomfördelning uppstå. Vad menas med begreppet handelsomfördelning?
A. Rikare länder tjänar mer än fattiga länder på avtalet.
B. Tidigare import från länder utanför avtalet konkurreras ut av import från länder som är med i avtalet.
C. Både export och import ökar pga effektivare resursanvändning.
D. Inhemsk produktion konkurreras ut av importvaror.

B. Tidigare import från länder utanför avtalet konkurreras ut av import från länder som är med i avtalet.

2

Enligt gravitationsmodellen handlar länder mer med varandra
A. Om de har olika relativ tillgång på produktionsfaktorer.
B. Om de har låga transportkostnader.
C. Om produktiviteten i länderna skiljer sig åt.
D. Om köpkraftsparitet gäller.

B. Om de har låga transportkostnader.

3

Utgå från Heckscher-Ohlin-modellen. Anta att det finns två produktionsfaktorer, kapital och jord. Mali är relativt rikt på jord och Niger är relativt rikt på kapital. Vilka kommer att stödja frihandel mellan Mali och Niger.
A. Kapitalägare i Mali och jordägare i Niger.
B. Jordägare i Mali och kapitalägare i Niger.
C. Kapitalägare i båda länderna.
D. Jordägare i båda länderna.

B. Jordägare i Mali och kapitalägare i Niger.

4

Figuren (TENTA 17-01-09 fråga 4) visar effekten av att ett litet land inför produktionssubvention. Hur påverkas konsumentöverskottet?
A. Den minskar med arean a.
B. Det minskar med areorna a och b.
C. Det minskar med areorna a, b och c.
D. Det är oförändrat.

D. Det är oförändrat.

5

Utgå från figuren (tenta 17-01-09, fråga 4). Hur påverkas producentöverskottet?
A. Det ökar med arean a.
B. Det ökar med areorna a och b.
C. Det ökar med areorna a, b och c.
D. Det är oförändrat.

B. Det ökar med areorna a och b.

6

Utgå från figuren (tenta 17-01-09, fråga 4). Hur mycket kommer produktionssubventionen att kosta staten?
A. Arean a.
B. Arean b.
C. Areorna a, b och c.
D. Areorna a och b.

C. Areorna a, b och c.

7

Anta att företaget Sahara från Niger bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Mali, eftersom lönerna är lägre där. Hur kommer lönerna att påverkas i länderna?
A. Relativlönerna för högutbildade minskar i båda länderna.
B. Relativlönerna för högutbildade ökar i Mali och sjunker i Niger.
C. Relativlönerna för högutbildade minskar i Mali och ökar i Niger.
D. Relativlönerna för högutbildade ökar i båda länderna.

D. Relativlönerna för högutbildade ökar i båda länderna.

8

Mali och Niger producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna kapital och arbetskraft. Mali är relativt rikt på kapital och Niger är relativt rikt på arbetskraft. Vad händer med faktorinkomsterna i Niger, när landet öppnar upp för handel med Mali? Använd Heckscher-Ohlin-modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
A. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna ökar.
B. Realinkomsten för arbetskraft ökar och realinkomsten för kapitalägare minskar.
C. Realinkomsten för arbetskraft minskar och realinkomsten för kapitalägare ökar.
D. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna minskar.

B. Realinkomsten för arbetskraft ökar och realinkomsten för kapitalägare minskar.

9

Nigers befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Niger öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Mali till Niger ökar. Enligt Heckscher-Ohlin-modellen kommer detta inte att påverka lönerna i Mali på lång sikt. Varför?
A. Modellen bygger på avtagande avkastning.
B. Faktortillgången ändras inte.
C. Ekonomin kommer att omstruktureras efter migration.
D. Antalet företag ökar och därmed blir konkurrensen högre.

C. Ekonomin kommer att omstruktureras efter migration.

10

Anta att Niger genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Mali. Hur påverkas avkastningen på kapital i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A. Avkastningen stiger i båda länderna.
B. Avkastningen stiger i Mali och sjunker i Niger.
C. Avkastningen stiger i Niger och sjunker i Mali.
D. Avkastningen ändras inte.

C. Avkastningen stiger i Niger och sjunker i Mali.

11

I den monopolistiska modellen med stordriftsfördelar kommer handel att
A. Öka antalet företag och höja marknadspriset på varorna.
B. Minska antalet företag och höja marknadspriset på varorna.
C. Öka antalet företag och sänka marknadspriset på varorna.
D. Minska antalet företag och sänka marknadspriset på varorna.

C. Öka antalet företag och sänka marknadspriset på varorna.

12

Nigers befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Niger öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Mali till Niger ökar. Hur påverkas lönerna i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A. Lönerna stiger i båda länderna.
B. Lönerna stiger i Mali och sjunker i Niger.
C. Lönerna stiger i Niger och sjunker i Mali.
D. Lönerna ändras inte.

B. Lönerna stiger i Mali och sjunker i Niger.

13

Anta att länderna Mali och Niger börjar handla med varandra. Mali har en komparativ fördel i produktionen av skog och Niger har en komparativ fördel i produktionen av olja. Vilket av följande påstående beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
A. Arbetare inom skogssektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Niger får lägre löner.
B. Arbetare inom oljesektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Niger får lägre löner.
C. Arbetare inom skogssektorn i Niger får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Mali får lägre löner.
D. Alla arbetare får högre löner.

D. Alla arbetare får högre löner.

14

Anta att det råder frihandel och perfekt konkurrens. Niger exporterar boskap till världsmarknadspriset 500 USD. Företagen i landet producerar 100 enheter och av dessa konsumeras 50 enheter i landet, resten exporteras. Vad händer med det inhemska priset om regeringen bestämmer sig för att ge en subvention på 100 CFA Franc per exporterad enhet?
A. Priset stiger med 100 CFA Franc.
B. Priset sjunker med 100 CFA Franc.
C. Priset ökar, men med mindre än 100 CFA Franc.
D. Priset ändras inte.

A. Priset stiger med 100 CFA Franc.

15

Niger producerar både mat och skor. Enligt den Ricardianska modellen är produktionsmöjlighetskurvan linjär för att
A. Arbetskraftens marginalprodukt (MPL) minskar i skoproduktionen.
B. Arbetskraftens marginalprodukt (MPL) är konstant för båda varorna.
C. Arbetskraftens marginalprodukt (MPL) ökar i skoproduktionen.
D. Arbetskraftens marginalprodukt (MPL) minskar med båda varorna.

B. Arbetskraftens marginalprodukt (MPL) är konstant för båda varorna.

16

Den moderna handelsteorin bygger på följande antaganden.
A. Perfekt konkurrens och heterogena preferenser.
B. Imperfekt konkurrens och tilltagande skalavkastning.
C. Perfekt konkurrens och konstant skalavkastning.
D. Tilltagande skalavkastning och homogena preferenser.

B. Imperfekt konkurrens och tilltagande skalavkastning.

17

Figuren (TENTA 17-01-09 fråga 18) visar effekten av införandet av en tull. Världsmarknadspriset är Pw och det inhemska priset efter införandet av tullen är Pw+t. Konsumentöverskottet minskar med
A. Arean a.
B. Areorna b och d.
C. Areorna a, b, c och d.
D. Areorna b, c och d.

C. Areorna a, b, c och d.

18

Utgå från figuren (TENTA 17-01-09 fråga 18). Producentöverskottet ökar med
A. Arean a.
B. Arean c.
C. Areorna a, b, c och d.
D. Areorna b, c och d.

A. Arean a.

19

Länder bedriver ofta en strategisk handelspolitik för att attrahera företag med positiva externa effekter. Vad menas med att företag har positiva externa effekter?
A. Stora multinationella företag flyttar mer och mer produktion till länder med lägre löner och denna process bör stödjas av mottagarländerna.
B. Nybildade företag är inte konkurrenskraftiga på världsmarknaden och behöver ett tillfälligt skydd av tullar.
C. Företag påverkar andra företag och/eller hela industrier positivt.
D. Nybildade företag behöver ett långsiktigt skydd från konkurrens.

C. Företag påverkar andra företag och/eller hela industrier positivt.