Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-05-29 Flashcards Preview

Tillämpad ekonomi och handel > Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-05-29 > Flashcards

Flashcards in Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-05-29 Deck (20):
1

Figuren (TENTA 17-05-29 fråga 1) visar hur produktion och konsumtion förändras i landet Floristan, när landet går från en situation utan handel till att aktivt delta i den internationella handeln. Vi använder Heckscher-Ohlin-modellen.
Hur många skor och datorer kommer hushållen i Floristan att konsumera efter det att landet öppnat upp för handel?
A. 500 skor och 175 datorer.
B. 225 skor och 175 datorer.
C. 225 skor och 200 datorer.
D. 150 skor och 300 datorer.

A. 500 skor och 175 datorer (punkt A).

2

Sverige och Bangladesh producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna kapital och arbetskraft. Bangladesh är relativt rikt på arbetskraft och Sverige är relativt rikt på kapital. Vad händer med faktorinkomsterna i Bangladesh, när landet öppnar upp för handel med Sverige? Använd Heckscher-Ohlin-modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
A. Både lön och avkastning på kapital ökar.
B. Lönen ökar och avkastning på kapital minskar.
C. Lönen minskar och avkastning på kapital ökar.
D. Både lön och avkastning på kapital minskar.

B. Lönen ökar och avkastning på kapital minskar.

3

Anta att länderna Sverige och Bangladesh börjar handla med varandra. Sverige har en komparativ fördel i produktionen av bilar och Bangladesh har en komparativ fördel i produktionen av kläder. Vilket av följande påstående beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
A. Arbetare som producerar bilar i Sverige får högre löner, men arbetare som producerar kläder i Bangladesh får lägre löner.
B. Alla arbetare får högre lön.
C. Arbetare som producerar bilar i Bangladesh får högre löner, men arbetare som producerar kläder i Sverige får lägre löner.
D. Alla arbetare i Sverige får lägre lön.

B. Alla arbetare får högre lön.

4

Sveriges befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Sverige öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Bangladesh till Sverige ökar. I Bangladesh kommer lönerna att ___ för att arbetarnas marginalproduktivitet ___ enligt modellen för specifika faktorer?
A. Öka, sjunker.
B. Sjunka, sjunker.
C. Sjunka, ökar.
D. Öka, ökar.

D. Öka, ökar.

5

Sveriges befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Sverige öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Bangladesh till Sverige ökar. vilken är den mest troliga effekten på produktionen i Bangladesh på lång sikt?
A. Produktionen minskar i båda sektorerna, men mer i den arbetskraftsintensiva industrin.
B. Produktionen minskar i båda sektorerna, men mer i den kapitalintensiva industrin.
C. Produktionen ökar i den arbetskraftsintensiva industrin, men sjunker i den kapitalintensiva industrin.
D. Produktionen sjunker i den arbetskraftsintensiva industrin, men ökar i den kapitalintensiva industrin.

D. Produktionen sjunker i den arbetskraftsintensiva industrin, men ökar i den kapitalintensiva industrin.

6

Anta att Sverige genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Bangladesh. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Bangladesh på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A. Avkastningen ändras inte.
B. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.
C. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
D. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

B. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.

7

Anta att Sverige genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Bangladesh. Hur påverkas produktionen i Bangladesh på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer inom industrin.
B. Produktionen ökar i både sektorerna, men mer inom jordbruket.
C. Produktionen ökar inom jordbruket, men industriproduktionen minskar.
D. Produktionen minskar inom jordbruket, men industriproduktionen ökar.

A. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer inom industrin.

8

Anta att det svenska företaget ICAJA bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Bangladesh. Vilken av följande aktiviteter i värdekedjan är mest trolig att bli flyttad?
A. Sammansättning (assembly).
B. Produktion av komponenter.
C. Forskning och utveckling.
D. Försäljning.

A. Sammansättning (assembly).

9

Anta att Norge först importerar pappersmassaprodukter från Canada. Nu går Norge med i EU och byter importör från Canada till Sverige (som också är med i EU). Detta leder till:
A. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Sverige.
B. Handelsalstring som ökar välfärden i Norge och Sverige.
C. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Norge.
D. Handelsalstring som minskar välfärden i Canada.

C. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Norge.

10

I den monopolistiska modellen med stordriftsfördelar kommer handel att leda till en marknad med
A. Fler företag och höjda konsumentpriser.
B. Färre företag och höjda konsumentpriser.
C. Fler företag och sänkta konsumentpriser.
D. Färre företag och sänkta konsumentpriser.

C. Fler företag och sänkta konsumentpriser.

11

Enligt gravitationsmodellen handlar länder mer med varandra
A. Om de har olika relativ tillgång på produktionsfaktorer.
B. Om produktiviteten i länderna skiljer sig åt.
C. Om de är grannländer.
D. Om köpkraftsparitet gäller.

C. Om de är grannländer.

12

Figuren nedan (TENTA 17-05-29 fråga 12) visar effekten av en exportsubvention i ett stort land. Landets välfärdsförlust motsvaras av
A. Areorna a, b, c, d och e.
B. Areorna a, b, c och d.
C. Areorna b, d och e.
D. Areorna b och d.

C. Areorna b, d och e.

13

Använd figuren (TENTA 17-05-29 fråga 12). Exportsubventionen betalas av staten och motsvaras av
A. Areorna b, c, d och e.
B. Areorna b, c och d.
C. Areorna b, d och e.
D. Areorna a, b, c och d.

A. Areorna b, c, d och e.

14

Använd figuren (TENTA 17-05-29 fråga 12). En typ av välfärdsförlust uppstår när vissa konsumenter slutar konsumera varan. Denna förlust motsvaras av
A. Arean b.
B. Arean c.
C. Arean d.
D. Arean e.

A. Arean b.

15

Använd figuren (TENTA 17-05-29 fråga 12). Konsumentöverskottet kommer att
A. Minska med areorna a, b och c.
B. Öka med areorna a, b och c.
C. Minska med areorna a och b.
D. Öka med areorna a och b.

C. Minska med areorna a och b.

16

Ibland skyddar länder företag som har positiva externa effekter. Vad menas med att ett företag har positiva externa effekter?
A. En sänkning av antalet anställda i företaget innebär en sänkning av arbetskostnaderna i andra företag.
B. En ökning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.
C. En minskning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.
D. En ökning av företagets kostnader innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.

B. En ökning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.

17

Tabellen visar hur många enheter av mat och skor en arbetare kan producera i månaden i Sverige och Bangladesh.

Land Mat Skor
Sverige 100 50
Bangladesh 8 2

Vilket av följande påstående beskriver situationen bäst inom ramen för Smiths och Ricardos modeller?

A. Sverige har både absolut och komparativ fördel i produktion av både mat och skor.
B. Sverige har komparativ fördel i produktionen av skor.
C. Bangladesh har komparativ fördel i produktionen av skor.
D. Bangladesh har absolut fördel i produktionen av mat.

B. Sverige har komparativ fördel i produktionen av skor.

18

Anta att Bangladesh inför en importkvot på socker. Vilket av följande påstående beskriver bäst vilken effekt kvoten får?
A. Det inhemska priset kommer att sjunka.
B. Den inhemska konsumtionen kommer att minska.
C. Den inhemska produktionen kommer att minska.
D. Både den inhemska produktionen och konsumtionen kommer att minska.

B. Den inhemska konsumtionen kommer att minska.

19

Bangladesh kan få statsintäkter från införandet av importkvoten på socker om
A. Rätten att importera auktioneras ut.
B. Rätten att importera ges till "dåliga" företag.
C. Rätten att importera ges till utländska företag.
D. Rätten att importera ges till "bra" inhemska företag.

A. Rätten att importera auktioneras ut.

20

Figuren (TENTA 17-05-29 fråga 20) visar effekten av att ett land inför en importkvot. Arean d visar storleken på...
A. Samhällets välfärdsförlust av minskad konsumtion.
B. Samhällets välfärdsförlust av minskad produktion.
C. Samhällets välfärdsförlust av ökad ineffektiv produktion.
D. Statens intäkt.

A. Samhällets välfärdsförlust av minskad konsumtion.