Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-11-20 Flashcards Preview

Tillämpad ekonomi och handel > Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-11-20 > Flashcards

Flashcards in Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-11-20 Deck (20):
1

Anta att EU inför en hög tull på skor producerade i Bangladesh. På vilket sätt påverkar tullen arbetarna i Bangladesh?
A. Företag i Bangladesh blir mindre lönsamma och kan inte höja arbetarnas löner.
B. Företag i Bangladesh blir mer lönsamma och kan därför betala ut högre löner.
C. Arbetarna i Bangladesh påverkas inte.
D. EU:s import minskar, vilket innebär att migrationen ökar.

A. Företag i Bangladesh blir mindre lönsamma och kan inte höja arbetarnas löner.

2

En tullunion kan leda till välfärdsförluster för landet Floristan om
A. Ett land inom unionen är världens mest effektiva producent.
B. Ett land utanför unionen är världens mest effektiva producent.
C. Alla länder i världen är lika effektiva.
D. Alla länder inom unionen är lika effektiva.

B. Ett land utanför unionen är världens mest effektiva producent.

3

Ett regionalt handelsavtal leder till ökad välfärd om
A. Handelsomfördelningen (trade diversion) är positiv.
B. Handelsalstringen (trade creation) är positiv.
C. Handelsalstringen är större än handelsomfördelningen.
D. Handelsomfördelningen är större än handelsalstringen.

C. Handelsalstringen är större än handelsomfördelningen.

4

Anta att Norge inför en importkvot på kläder från Kina. Hur kommer konsumtionen av kinesiska kläder i Norge att påverkas?
A. Konsumtionen minskar för att priset ökar.
B. Konsumtionen minskar för att kvalitén försämras.
C. Konsumtionen ökar för att priset sjunker.
D. Konsumtionen ökar för att kvalitén förbättras.

A. Konsumtionen minskar för att priset ökar.

5

När USA införde en importkvot på småbilar från Japan på 1990-talet fick japanska dotterföretag i USA rätten att importera dessa bilar till USA. Vilket är den mest troliga orsaken till att importrätten gick till japanska företag?
A. USA:s konsumenter tjänade på ett lägre pris.
B. Staten fick tullintäkter.
C. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan.
D. USA:s bilproducenter tjänade på det trots allt.

C. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan.

6

En importkvot kan ge upphov till statsintäkter om
A. Rätten att importera ges till utländska företag.
B. Rätten att importera ges till "bra" inhemska företag.
C. Rätten att importera auktioneras ut.
D. Rätten att importera ges till "dåliga" inhemska företag.

C. Rätten att importera auktioneras ut.

7

Vilket av följande är en "reverse-vertical" utländsk direktinvestering?
A. Ford Motor Company (USA) köper engelska Jaguar.
B. Det kinesiska företaget Lenova köper IBM:s dotterföretag som gör persondatorer.
C. Det italienska företaget går samman med Christer Corporation och bildar Fiat-Chrystler Corporation.
D. General Motors Company (USA) bygger en fabrik i Kina för att förse den kinesiska marknaden med bilen Buick.

B. Det kinesiska företaget Lenova köper IBM:s dotterföretag som gör persondatorer.

8

Vilken modell förklarar bäst inombranschhandel?
A. Heckscher-Ohlin modell.
B. Specifika faktormodellen.
C. Monopolistiska modellen.
D. Ricardos modell.

C. Monopolistiska modellen.

9

Använd den monopolistiska modellen. Landet Floristan öppnar upp för handel. På lång sikt kommer landets företag att
A. Producera mer och göra monopolvinster.
B. Producera mindre och göra monopolvinster.
C. Producera mer och minska genomsnittskostnaden.
D. Producera mindre och minska genomsnittskostnaden.

C. Producera mer och minska genomsnittskostnaden.

10

Figuren (TENTA 17-11-20 fråga 10) visar hur produktion och konsumtion förändras i landet Floristan, när landet går från en situation utan handel till att aktivt delta i den internationella handeln. Vi använder Heckscher-Ohlin-modellen.
Företagen i Floristan kommer att ___ produktionen av ___ med ___ enheter.
A. Öka; skor; 75.
B. Minska; skor; 275.
C. Öka; datorer; 100.
D. Öka; datorer; 25.

C. Öka; datorer; 100.

11

Anta att länderna Mali och Niger börjar handla med varandra. Mali har en komparativ fördel i produktionen av cement och Niger har en komparativ fördel i produktionen av majs. Vilket av följande påstående beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
A. Arbetare inom majssektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Niger får lägre löner.
B. Alla arbetare får högre lön.
C. Arbetare inom cementsektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Niger får lägre löner.
D. Arbetare inom majssektorn i Niger får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Mali får lägre löner.

B. Alla arbetare får högre lön.

12

Figuren (TENTA 17-11-20 fråga 12) visar effekten av att ett litet land inför en produktionssubvention.
Hur påverkas konsumentöverskottet?
A. Det minskar med areorna a, b och c.
B. Det är oförändrat.
C. Det minskar med arean a.
D. Det minskar med areorna a och b.

B. Det är oförändrat.

13

Figuren (TENTA 17-11-20 fråga 12) visar effekten av att ett litet land inför en produktionssubvention.
Hur påverkas producentöverskottet?
A. Det ökar med areorna a, b och c.
B. Det är oförändrat.
C. Det ökar med arean a.
D. Det ökar med areorna a och b.

C. Det ökar med arean a.

14

Figuren (TENTA 17-11-20 fråga 12) visar effekten av att ett litet land inför en produktionssubvention.
Hur mycket kommer produktionssubventionen att kosta staten?
A. Areorna a, b och c.
B. Areorna a och b.
C. Arean a.
D. Arean b.

A. Areorna a, b och c.

15

De traditionella handelsteorierna bygger på följande antaganden:
A. Imperfekt konkurrens, tilltagande skalavkastning och heterogena preferenser.
B. Perfekt konkurrens, konstant skalavkastning och heterogena preferenser.
C. Perfekt konkurrens, konstant skalavkastning och homogena preferenser.
D. Perfekt konkurrens, tilltagande skalavkastning och homogena preferenser.

C. Perfekt konkurrens, konstans skalavkastning och homogena preferenser.

16

Enligt Ricardomodellen innebär handel en ökad specialisering för att länder är olika i fråga om
A. Utbildningsnivå.
B. Teknologi.
C. Tillgång på produktionsfaktorer.
D. Skattepolitik.

B. Teknologi.

17

Burundi och Rwanda producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna kapital och arbetskraft. Burundi är relativt rikt på kapital och Rwanda är relativt rikt på arbetskraft. Vad händer med faktorinkomsterna i Burundi, när landet öppnar upp för handel med Rwanda? Använd Heckscher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
A. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna minskar.
B. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna ökar.
C. Realinkomsten för arbetskraft ökar och realinkomsten för kapitalägare minskar.
D. Realinkomsterna för arbetskraften minskar och realinkomsten för kapitalägare ökar.

D. Realinkomsterna för arbetskraften minskar och realinkomsten för kapitalägare ökar.

18

Utgå från att det råder frihandel och perfekt konkurrens. EU exporterar socker till världsmarknadspriset Pw. Nu inför EU en exportsubvention på socker. Vilket omfördelningseffekt får vi inom EU?
A. Både konsumentöverskottet och producentöverskottet ökar.
B. Producentöverskottet ökar och konsumentöverskottet ändras inte.
C. Konsumentöverskottet minskar och producentöverskottet ökar.
D. Konsumentöverskottet ökar och producentöverskottet minskar.

C. Konsumentöverskottet minskar och producentöverskottet ökar.

19

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Sverige på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A. Avkastningen ändras inte.
B. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.
C. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
D. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

B. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.

20

Anta att migrationen från Sverige till Norge ökar. Hur påverkas avkastningen på kapital i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A. Avkastningen ändras inte.
B. Avkastningen stiger i båda länderna.
C. Avkastningen stiger i Sverige och sjunker i Norge.
D. Avkastningen stiger i Norge och sjunker i Sverige.

D. Avkastningen stiger i Norge och sjunker i Sverige.