HB104 wk 8 Dosage Flashcards Preview

HB104 Wk8 > HB104 wk 8 Dosage > Flashcards

Flashcards in HB104 wk 8 Dosage Deck (11):
1

He Zi (Fr Chebulae)

3-9 gr

2

Rou Dou Kou (Sm Myristicae) Nutmeg

3-9 gr

3

Chun Pi (Cortex Ailanthi)

6-9 gr

4

Chi Shi Zhi (Halloysitum rubrum)

9-18 gr

5

Lian Zi (Sm Nelumbinis) Lotus seed

6-15 gr

6

Qian Shi (Sm. Euryales)

9-15 gr

7

Jin Ying Zi (Fr Rosae Laevigatae) Cherokee rosehip

6-12 in decoction infused alone up to 30 gr

8

Fu Pen Zi (Fr Rubi) Chinese Raspberries

6-12 gr

9

Bai Guo (Sm Gingko) Gingko nuts

4.5 - 9 gr

10

Fu Xiao Mai (Fr Tritici) Light Wheat Grain

15- 30 gr

11

Hai Piao Xiao (Endoconchae Sepiae)

6-12 gr