Helsejuss Flashcards Preview

MED4500 > Helsejuss > Flashcards

Flashcards in Helsejuss Deck (27):
1

Hard law vs soft law

Hard law = faktiske lover, med bindende effekt. Soft law er resolusjon, retningslinjer, prosedyrer osv.

2

Legalitetsprinsippet

Et hvert inngripp i en person, organisasjon (kommunes) liv må ha hjemmel i lovverket. "Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha hjemmel i lov"

3

Materielle vs prosessuelle rettigheter

Prosessuelle: rettsvern, rettigheter, plikter osv. Mye av dette i pasient og brukervernloven.
Materielle: krav om behandling feks.

4

Medisinsk vs juridisk tenkemåte

Virkelighet vs normativ verden
Formålsrasjonalitet vs normrasjonalitet
Intuitiv vs avveiende
holistisk vs redusjonistisk
individuell tilnærming vs rettsregel

5

Pbrl §3-2: rett til info

Pasienten skal ha nødvendig info for å få innsikt i helsetilstand og innhold i helsehjelpen. Info om mulig risikoer og bivirkninger.

6

Når kan informasjon unndras?

- pasienten sier nei
- hindre fare for liv
- av hensyn til pårørende

7

Pbrl §4-1: Samtykke

Helsehjelp kan bare his med samtykke. Må ellers ha hjemmel i lov. Ma ha gyldig samtykke
Kan trekkes tilbake. Skal da ha info om følger.

8

Hva er gyldig samtykke?

Pasienten må ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innhold i helsehjelpen.

9

Informasjon til pårørende

- Med pasientens samtykke
- over 16 år og ikke kan ivareta egne interesser pga: fysisk eller psykisk sykdom, demens eller psykisk utviklingshemming: både pasient og pårørende har rett til info.

10

Informasjon ved død

Stort sett, så lenge taushetsplikten ikke er til hinder for dette.

11

Informasjon til mindreårige

Under 16 år: både pasient og forelder.
12-16 år: ikke gis info til pårørende når pas selv ikke ønsker dette, av respekterbare grunner.
Info nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret: under 18 år.

12

Pbrl §3-5: informasjonens form

Tilpasset mottakerens nivå: alder, erfaring, bakgrunn. Sikre seg at det er forstått. Skal beskrives i journal hva som er gitt.

13

Pbrl §3-1 Rett til medvirkning

Rett til valg mellom tilgjengelige undersøkelser og behandlingsalternativ. Pårørende ved manglende samtykkekompetanse.

14

HPL §23 Begrensninger i taushetsplikt

tungtveiende private eller offentlige interesser.

15

Pbrl §4-2 samtykkes form

Uttrykkelig eller stilltiende: dersom det ut fra pasientens handlemåter eller omstendigheter er sannsynlig at pas godtar helsehjelpen

16

Pbrl §4-3 Hvem har samtykkekompetanse

- pas over 18 år
- pas over 16 år

17

Hvem avgjør om pasienten har samtykkekompetanse?

Den som yter helsehjelpen. Skal begrunnes skriftlig.

18

Samtykke på vegne av barn:

Foreldrene eller de med foreldreansvar. Tilstrekkelig med én forelder når vedkommede har daglig omsorg og helsepersonell mener helsehjelp er nødvendig.
Barnvern der de har tatt over omsorg.

19

HPL §7 Nødvendig helsehjelp

Skal gi helsehjelp når det antas å være nødvendig. Begrensning i pbrl§4-9 (sultestreik, blodoverføring).
Kan gis når pasienten ikke er i stand til å gi samtykke eller mtosetter seg helsehjelp.

20

Pbrl Kapittel 4A

Gir adgang til å gi nødvendig helsehjelp til pasient som ikke er samtykkekompetent og motsetter seg helsehjelp.

21

Hpl §21 Taushetsplik

Regulerer taushetsplikt.
Samtykke gir mulighet for å gi opplysninger.
Tungtveiende private eller offentlige interesser.
Opplysninger til samarbeidende personell, med mindre pas motsetter seg det.

22

Hpl §31 Opplysning til nødetataer

Kan varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

23

Hpl §33: opplysninger til barnevern

Når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet eller det foreligger alvorlig omsorgssvikt.

24

Hvilke lover regulerer samtykke?

Pasient og brukerrettigetsloven

25

Hvilke lover regulerer taushetsplikte?

Helsepersonelloven
Strafferettsloven?

26

Taushetsplikt og opplsyningsrett

- ved samtykke
- til samarbeidende helsepersonell
- som sakkyndig

27

Taushetsplikt og opplysningsplikt

- barneverntjenesten
- sosialtjenesten: rus og graviditet
- til nødetater