High Class Consonants Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > High Class Consonants > Flashcards

Flashcards in High Class Consonants Deck (10):
1

khõ

khaì

2

chõ

chìng

3

thõ

thãn

4

thõ

thûum

5pùng

6fãa

7sã laa

8rusēe

9

so

Suua

10heèb