Hjärt- och kärlsjukdomar Flashcards Preview

Medicine > Hjärt- och kärlsjukdomar > Flashcards

Flashcards in Hjärt- och kärlsjukdomar Deck (39)
Loading flashcards...
1

Vad är karakteriserar ett paroxysmalt förmaksflimmer?

Duration mellan 0 och 7 dagar, är självlimiterande och återkommande.

2

Vad karakteriserar ett persisterande förmaksflimmer?

Slår ej om till sinusrytm spontant utan måste konverteras farmakologiskt eller elektriskt.

3

Vad innebär ett permanent förmaksflimmer?

Ett persisterande flimmer som ej går att konvertera, alternativt då det ej är medicinskt indicerad med ytterligare konverteringar.

4

När kan man akut konvertera ett förmaksflimmer utan föregående antikoagulatiabehandling?

Vid pågående attack som ej varat i mer än 48 h

5

Om ett förmaksflimmer pågått i mer än 48h och patienten inte står på antikoagulatia, hur går vi tillväga då inför konvertering?

Minst 3 veckor med warfarin eller dabigatran innan konvertering. Alternativt utesluter intrakardielltromb med TEE.

6

Varför är nyisnsättning av antiarytmisk behandling en specialistangelägenhet?

Med hänsyn till risken för proarytmi.

7

Vilket preparat används som recidivprofylax vid förmaksflimmer?

Betablockerare, metoprolol

8

Blodtrycksbehandling är effektivast för att förebygga vilken komplikation?

Stroke

9

Vad används SCORE.systemet till?

Hjälp med riskbedömning och ställningstagande inför behandling av högt blodtryck.

10

Vad är målblodtrycket för en medelålders patient med hypertoni?

140/90 eller lägre

11

Är monoterapi eller kombinationsterapi oftast mest effektivt för behandling av hypertoni?

Kombinationsterapi ger oftast bättre blodtryckssänkning och färre biverkningar än monoterapi i hög dos.

12

Vad är det rekommenderade målet för blodtrycket hos typ 2 diabetiker?

130-139/80-85

13

Vilka icke-farmakologiska behandlingar är bra vid hypertoni?

Viktnedgång vid övervikt, BMI 20-25
Mer frukt och grönt i kosten
Begränsat saltintag < 100 mmol Na per dag
Fysiska aktivitet, helst minst 30 min dag
Måttlig alkoholkonsumtion

14

Tiaziddiuretika har en väldokumeterad god effekt vid hypertonibehandling men vad bör tas i beaktande?

Den diuretiska effekten avtar redan vid måttligt nedsatt njurfunktion.

15

Vad är den vanligaste biverkningen av ACE-hämmare som leder till preparatbyte?

Hosta

16

ACE-hämmare har en skyddande effekt mot hjärtinfarkt och stroke, vilka två ACE-hämmare rekommenderas vid hypertonibehandling?

Enalapril och ramipril

17

Varför skall P-krea följas efter insättning av ACE-hämmare?

Kan stiga efter insättning men först om P-krea överstiger 30% av ursprungsvärdet är det motiverat att byta behandling.

18

Vilken kalciumantagonist rekommenderas vid hypertonibehandling?

Amlodipin, det är den mest dokumenterade kalciumantagonisten och rekommenderas som tillägg till vald RAAS-blockad

19

Vad innehåller Enalapril Comp?

Kombination av ACE-hämmare och tiaziddiuretika

20

Vilken substans väljs vid hypertoni och måttligt nedsatt njurfunkton då behov av diuretika finns?

Furosemid, finns dock sparsamt med evidens för furosemid som blodtrycksänkande medel.

21

Vad utgör basbehandlingen vid kronisk hjärtsvikt?

RAAs-blockad med i förstahand ACE-hämmare och betablockad

22

Varför kan P-krea öka vid behandling med ACE-hämmare?

Till följd av minskat GFR p.g.a minskad tonus i den efferenta arteriolen i glomeruli.

23

Vid måttligt-svår hjärtsvikt bör man kombinera sin basbehandling av ACE-hämmare och betablockad med vadå?

Spironolakton eller ARB

24

Vid utredning av hjärtsvikt kan man göra en undersökning och ta ett prov för att hjälpa en avgöra om man bör skicka remiss för UKG, vilken undersökning och vilket prov?

EKG och Pro-BNP. Om båda är normala är hjärtsvikt osannolikt.

25

Spironolakton har som tillägg till ACE-hämmare visat sig ha effekt på mortaliteten vid måttlig till svår hjärtsvikt men har en tråkig bieffekt för patienten, vilken?

Kan hos män ge ömmande gynekomasti och nedsatt libido.
Hos kvinnor ge ömmande bröstvävnad.

26

Spironolakaton är en aldosteronantagonist och kan påverka elektrolyterna, hur?

Kan orsaka hyperkalemi.

27

Ange tre betablockerare som har hjärtsvikt som indikation.

Bisoprolol, Metoprolol och karvediol.

28

Vilken plats har furosemid i hjärtsviktsbehandling?

Symptomlindring, det finns ingen dokumentation på effekt avseende morbiditet eller mortalitet. Skall användas flexibelt efter behov av symptomlindring.

29

När är behandling med ASA (Trombyl) indicerad?

Vid koronarsjukdom, stabil eller instabil angina samt efter AMI.
Efter Stroke som sekundärprofylax

30

När är behandling med warfarin indicerad?

Vid förmaksflimmer
Efter DVT eller lungemboli
Vid klaffproteser, livslångt för metallklaff och i 3 månader för biologisk klaff.

31

Patienter med claudicatio intermittens skall sluta röka och börja gångträna men de bör också erbjudas farmakologisk behandling mot sin grundsjukdom, vilken?

Grundsjukdomen är arteroskleros med hög cardiovaskulär risk.
ASA, Trombyl 75mg
Lipidsänkning, Simvastatin i förstahand 40mg
Blodtrycksbehandling, mål < 130-139/80 mmHg

32

Vissa patienter med claudicatio intermittens kan erbjudas behandling med Cilostazol(Pletal), vad gör den medicinen och vilka skall få den?

Cilostazol medför vasodilatation samt minskad trombocytaggregation i perfifera kärl. Det förlänger maximal och smärtfri gångtsträcka.
Ges till patienter där 6 månaders gångträning och rökstopp ej haft tillräcklig effekt.

33

Vid stabil angina ska patienten ha profylax mot anfall, vilka alternativ finns?

Långverkande nitrater
Betablockerare
Kalciumantagonister

34

Vilken kalciumanatgonist rekommenderas vid stabil angina och till vilka patienter?

Amlodipin. Till patienter med kontraindikationer mot betablockerare eller med inslag av spasmangina.

35

Vilka betablockerare har visats minska risken för död och reinfarkt efter AMI?

Metoprolol, timolol och propranolol. Metoprolol står på Skånelistan.

36

Vad är definitionen av hjärtsvikt?

Oförmåga att upprätthålla adekavata hjärtminutvolymer vid normala fyllnadstryck och med normala neuroendokrina nivåer.

37

Vanliga symtom vid hjärtsvikt?

Andfåddhet, trötthet, benödem, hosta, ortopne, nykturi, nedsatt aptit

38

På vilka tre sätt kan man öka kardiell output?

1. Ökad puls
2. Ökad preload
3. Inotropa metoder

39

Behandlingsmöjligheter vid akut svikt?

Syrgas/CPAP: Behandla ev. lungödem
Nitroglycering po/iv: Minska afterload
Loopdiuretika: Minska volym
Morfin iv: Minska ångest
Inotropa droger: Öka Cardiac output