Hypokalemi Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Hypokalemi > Flashcards

Flashcards in Hypokalemi Deck (11)
Loading flashcards...
1

hypokalemi?

p-k under 3,5 mmol/l

98% finns intracellulärt

2

insulin?

insulinet ökar aktiviteten i na/k-pumpen --> pumpar två natrium ut och en kalium in --> ökat kalium in i cellen = minskat plasma-kalium

hyperkalemi ökar insulin
hypokalemi hämmar insulin

3

katekolaminer?

ökar också aktivitet i na/k pump via b2-adrenerga rec

4

långvarig hyperglykemi?

orsakar osmotisk diures --> leder till ökat natrium i distala tubuli --> aktiverar ökad reabsorption av natrium för att öka blodvolymen

MEN pga insulinbrist funkar ej Na/k-atpas --> kalium blir kvar i blodet

samtidig metabol adidas som vid ketoacidos gör att ännu mer kalium hålls kvar i blodet --> i utbyte mot väteprotoner som utsöndras i njuren

--> hyperkalemi

5

orsaker till hypokalemi?

diarre och kräkningar är vanliga

cushing syndrom/iatrogen glukokortikoid behandling --> hypokalemisk alkalos (kalium drar med sig väteprotoner ut)

primär hyperaldosteronism = hyperplasi av binjurebarken, aldosteronism

läkemedel -> ej kaliumsparande?

6

risker med hypokalemi?

arytmier!!
svaghet
anorexi
illamående
obstipation
subileus/ileus
minskade senreflexer

vid svår hypokalemi kan man få ökade urinmängder -> aktiverar RAAS ännu större kaliumförluster

7

EKG hypokalemi?

minskad T-vågsamplitud
inverterad T-våg
U-våg
ST-sänkning

extra farligt för de med digitalisbehandling

8

digitalis?

Digoxin (lm) hämmar Na/k-pumpen --> ökat ic Na --> ökat ic Ca++--> ökad konraktilitet i myokardcellerna

Men digoxin ökar även aktiviteten i vagusnerven = mer acetylkolin på SA/AV nod --> sänkt automaticitet och hjärtfrekvens

OBS ger mycket arytmier

9

alkalos?

vid alkalos så flyttas kalium in i cellerna i utbyte mot väteprotoner -->
för varje ökning av ph med 0,1 steg så ökar ic kalium med 0,6

10

behandling hypokalemi?

kaleroid--> tablettbehandling
intravenöst
kaliumsparande diuretikum
samtidigt telemetri
ev magnesium vid diuretika/diarre-orsakad hypokalemi = ofta förlust av magnesium också

11

ärftlig hypokalemi?

Gitelmans syndrom
Batters syndrom

kännetecknas båda av hypokalemi, hypokloremi och metabol acidos samt högt renin och aldosteron