Infektioner under graviditet och tidigt i livet Flashcards Preview

T4 > Infektioner under graviditet och tidigt i livet > Flashcards

Flashcards in Infektioner under graviditet och tidigt i livet Deck (22):
1

Nämn sex patogener som kan orsaka neo/perinatal infektion.

Grupp B streptokocker
Grupp A streptokocker
S. aureus
H. influenae
E. coli

Gonokocker
Klamydia
Syfilis
Herpes simplex virus 1 och 2

Hepatit B och C
HIV
Enterovirus
Parechovirus
Varicella-zoster virus

2

Nämn fem patogener som kan orsaka infektioner hos fostret in uteri.

Listeria monocytogenes
Toxoplasma gondii
Rubellavirus
Cytomegalovirus
Parvovirus B19
Varicella-zoster virus
Enterovirus

3

Ett nyfött barn bedöms ha meningit. Vilka organismer bör misstänkas i första hand?

Streptococcus agalactiae (GBS)
Koagulasnegativa stafylokocker (KNS)
Staphylococcus aureus
Escherichia coli

4

Vilka risker medför infektion med Listeria monocytogenes kongenitalt/neonatalt?

Abort
Prematur födsel
Neonatal sepsis/pneumoni

5

Vilka risker medför infektion med syfilis kongenitalt/neonatalt?

Tidigt:
hudlesioner
hepatosplenomegali
skelettförändringar
anemi
Sent:
interstitiell keratit
missbildning av ben, tänder, brosk
dövhet
sadelnäsa
CNS-symtom

6

Vilka risker medför infektion med Toxoplasma gondii kongenitalt/neonatalt?

Abort
CNS-missbildningar
Ögonförändringar, fr a i retina, en tid efter födseln

7

Vilken patogen orsakar klassisk barnsängsfeber?

Grupp A-streptokocker (GAS)

8

Vilken är den vanligaste orsaken till allvarliga bakteriella infektioner hos nyfödda?

Grupp B streptokocker (GBS)

9

Vilka risker medför infektion med Grupp B streptokocker kongenitalt/neonatalt?

fosterdöd
bakteriell sepsis/pneumoni

10

Ange fem riskfaktorer för neonatal GBS-infektion.

Äldre syskon drabbade
Mor med bakteriuri/UVI pga GBS under aktuell graviditet
Förtidsbörd <37 veckor
Långvarig vattenavgång ≥18h
Feber intrapartum ≥38 grader

11

Vilka risker medför infektion med Rubella kongenitalt?

Kongenitalt rubellasyndrom:
hjärtmissbildningar
Blindhet
Dövhet
Encephalit, mental retardering
Låg födelsevikt
Större risk desto tidigare i graviditeten, fram till ca v 16.

12

Vilka risker medför infektion med Parvovirus B19 kongenitalt?

Anemi
--> hydrops fetalis
--> fosterdöd
--> spontanabort i andra trimestern
Ingen risk för missbildningar, alltså ingen indikation för provocerad abort.

13

När är risken störst att CMV-infektion hos modern ska smitta fostret?

Vid primärinfektion

14

Vilka risker medför infektion med CMV kongenitalt?

hepatit
trombocytopeni
peteckier
microencefali, cerebrala förkalkningar
dövhet, blindhet

15

Vilka risker medför infektion med Varicella-zoster virus kongenitalt?

Kongenitalt varicellasyndrom:
Korioretinit
Katarakt
Cerebral cortikal atrofi
Saknar extremiteter
Svåra ärr i huden

16

Vilka risker medför infektion med Herpes simplex virus neonatalt?

Infektion i hud, ögon, mun
Generaliserad infektion
Encephalit

17

En gravid kvinna har hepatit B och är HBsAg positiv.
Vilka risker löper hennes barn?
Hur kan man skydda barnet mot infektionen?

90% risk för perinatal infektion
80--90% risk för kronisk hepatit B om barnet smittas
Mha HBV vaccination och administration av HBV-Ig omedelbart efter födseln skyddar mot infektion.

18

Vilka patogener rekommenderar socialstyrelsen att alla gravida screnas för?

HIV
Hepatit B
Syfilis

19

Hur skyddas barn från infektioner in utero?

Aktiv överföring av IgG från modern till barnet i slutet av graviditeten.

20

Vilka infektioner in utero orsakar missbildningar?

Rubella
CMV
VZV

21

För vilka infektioner in utero/perinatalt finns profylax i form av vaccin eller behandling?

Rubella (vaccin)
Hepatit B (vaccin)
VZV (vaccin)
HIV (antiretroviral behandling)

22

Vilka virus kan under graviditeten påvisas med ett sk TORCH test?

Toxoplasmos
Rubella
CMV
Herpes simplex virus
Övriga - varierar (EBV, syfilis, HBV, VZV, Parvovirus, Coxsackievirus)