Inhalations anæstesi Flashcards Preview

Farmakologi - Lægemidler > Inhalations anæstesi > Flashcards

Flashcards in Inhalations anæstesi Deck (32):
1

Definer (beskriv virkning af) generel anæstesi

Reversibel tilstand med ophævet smertefølelse og bevidsthed uden
livsvigtige funktioner er væsentlige påvirket.

2

Definer (beskriv virkning af) analgesi

Tilstand med smertelindring

3

Definer (beskriv virkning af ) sedation

Mild CNS depression som forårsager en beroligende/sløvende
tilstand. Bevidstheden og smerteopfattelsen er dæmpet.
Dæmper både motorske og psykisk aktivitet

4

Definer (beskriv virkning af) hypnotika

"sovemidler", inducerer søvn.

5

Definer (Beskriv virkning af) Psykosedativa/tranquillizers/anxiolytik

Angstdæpende, dæmper psykisk aktivitet

6

Nævn nogle inhalationsanæstetika, (mest anvendte er uden parentes)

Isofluran
Sevofluran
(Desfluran)
(Halothan)
(Dinitrogenoxide (N2O))
(Æter)
(Enfluran)

7

Nævn ting som har:
- Let passage af blod-hjerne-barrieren (BBB)
- Vanskelig passage af BBB

Let passage:
Vand, CO2, O2 og lipofile stoffer

Vanskelig passage:
Store molekyler, ioniserede molekyler, hydrofile stoffer (bl. a. mange antibiotika)

8

Hvad anvendes oftest ved præmedicinering inden anæstesi ? Og hvad dets virkning ?

Parasympatolytika

Reducere sekretion fra spytkirtler og øvre luftveje.
Modvirker bradykardi (f. eks ved brug af opioider).

9

Hvad kan ulemperne være ved brug af parasympatolytika som præmedicinering inden anæstesi ?

Risiko for takykardi
Nedsat GI motilitet (risiko for forstoppelse (stasis))
Mydriasis (risiko for retina beskadigelse).

10

Beskriv de 4 stadier for anæstesidybden.

1. Analgesistadiet, dyret mister gradvis bevidstheden.
2. Exciationsstadiet, spontane bevægelser kan forekomme, f. eks. ved støj.
3. Det kirurgiske stadium. (opdeles i fire planer).
4. Kollapsstadiet, her stopper respiration og hjertet pga. hæmmning af respirations og det kardiovaskulærer center i medulla oblongata.

11

Hvilke ting anvendes til at fastslå anæstesidybden ?

Øjet: Refleks blinker ved berøring af øjenvipper.
Pupilstørrelse/reaktion på lys.
Respiration: Respirationsfrekvensen, respirationstype (thorakal/abdominal)
Muskulatur: Muskeltonus aftager med anæstesidybden.

12

Hvilke to fordelings koefficienter ligger til grund for anæstesigassers opløselighed ?

Blod/gas fordelingskoefficienten.

Olie/gas fordelingskoefficienten.

13

Forklar blod/gas fordelingskoefficienten, og forklar hvad henholdsvis en høj og lav fordelingskoefficient har af betydning for induktion og opvågning.

Ratio af mængden i blod i forhold til gas ved ligevægt
Den vigtigste faktor for hastigheden af induktion og opvågning.
Høj: Langsom induktion og opvågning.
Lav: Hurtig induktion og opvågning.

14

Forklar olie/gas fordelingskoefficienten, og forklar hvad henholdsvis en høj og lav fordelingskoefficient har af betydning for induktion og opvågning.

Ratio af mængden i olivenolie i forhold til gas ved ligevægt
Beskriver lipidopløselighed.
Høj: Potent inhalationsanæstetikum.
Lav: Mindre poten inhalationsanæstetikum.

15

Forklar MAC (Minimal alveolær koncentration).

MAC er et mål for den mængde
anæstesimiddel som er nødvendig for
at forhindre et respons til en standard
smertefuld stimulus i 50% af patienter.

16

Hvilken sammenhæng er der mellem olie/gas fordelingskoefficienten og MAC.

Jo højere olie/gas fordelingskoefficient
desto lavere MAC og
desto mere potent

17

For et potent anæstetikum, hvad er så MAC og olie/gas fordelingskoefficienten ?

Lav MAC og høj olie/gas fordelingskoefficient.

18

For et mindre potent anæstetikum, hvad er så MAC og olie/gas fordelingskoefficienten ?

Høj MAC og lav olie/gas fordelingskoefficient.

19

Hvordan elimineres Isofluran primært ?

Elimineres primært via eksspiration.

20

Hvordan er hastigheden af induktion og opvågning for Isofluran ?

Hurtig induktion og opvågning.

21

Hvordan påvirker Isofluran respiration og kredsløb ?

Virker depressivt på respiration og kredsløb.

22

Hvordan påvirker Isofluran følsomheden over for adrenalininducerede
hjertearytmier ?

Øgning af følsomheden over for adrenalininducerede hjertearytmier.

23

Hvordan påvirker Isofluran nyrerne ?

Nedsat blodgennemstrømning og nedsat diurese.

24

Hvordan påvirker Isofluran musklerne ?

Kan forårsage malign hypertermi.

25

Hvordan påvirker Sevofluran metabolismen ?

Begrænset. Metabolit
(compound A) ved nedbrydning i sodalime
(absorberkalk).

26

Hvordan påvirker Sevofluran respiration og kredsløb ?

Virker depressivt på respiration og kredsløb. (ligner Isofluran).

27

Hvordan påvirker Sevofluran lever og nyrer ? Og er der specielle patienter man skal være opmærksomme på ved anvendelse af Sevofluran ?

Forandringer er ikke
beskrevet. Compound A er beskrevet nyretoksisk, derfor rådes forsigtighed ved patienter med nyresygdom.

28

Hvordan påvirker Sevofluran muskler ?

Kan forårsage malign hypertermi.

29

Nævn et lægemiddel med høj blod/gas fordelingskoefficient og et lægemiddel med lav
fordelingskoefficient.

Høj: Langsom induktion og opvågning (”fanges i blodet”), ex. Æter og halotan.
Lav: hurtig induktion og opvågning (”hurtig til og fra CNS”), ex. Sevofluran og dinitrogenoxid (lattergas).

30

Hvad angiver olie-gas koefficienten for et inhalationsanæstetikum ?

Angiver en anæstesigas lipidopløselighed (potens; effekt på CNS)
Defineres som forholdet mellem koncentrationen af
et anæstetikum i gas og i olivenolie under standard og ligevægtsbetingelser.

31

Kan inhalationsanæstetika administreres sammen med
opioider ?

Ja, synergistisk effekt hvor med dosis af inhalationsanæstetika (MAC) kan reduceres.

32

Hvordan elimineres inhalationsanæstetika fra kroppen?

Primært via eksspirationsluft.