INTELLEKTUELL UTVECKLING 3 språkutvecklingen, LEV VYGOTSKIJS SOCIOKULLTURELLA TEORIER Flashcards Preview

Barns lärande och växande > INTELLEKTUELL UTVECKLING 3 språkutvecklingen, LEV VYGOTSKIJS SOCIOKULLTURELLA TEORIER > Flashcards

Flashcards in INTELLEKTUELL UTVECKLING 3 språkutvecklingen, LEV VYGOTSKIJS SOCIOKULLTURELLA TEORIER Deck (2):
1

SPRÅKUTVECKLINGEN

-språket har två huvudsakliga funktioner kommunikation och verktyg för tankade

Det finns olika teorier om hur språkinlärningen går till och de kan delas in i tre olika perspektiv:

1)INLÄRNINGSTEORIER
- bygger på behavioristiska tankar det vill säga att språkets utveckling är beroende av faktorer i barnets miljö

2) BILOGISKA TEORIER
-biologiska teorier menar att barnet har ett medfött anlag för språk och språkinlärning
-språkets regler är förprogrammerade och utvecklas i takt med barnets mognad och samspel med omgivningen
-språkinlärningen är mest effektiv vid en viss ålder vilket förklarar varför vuxna har svårare att lära sig nya språk än barn

3) SAMSPELARE
-samspelsteorier vill inte lägga större vikt vid vare sig arv eller miljö utan ser språkutvecklingen som ett resultat av mognad, intellektuell utveckling och stimulans från omgivningen

2

LEV VYGOTSKIJS SOCIOKULLTURELLA TEORIER

-var en annan känd forskare inom den kognitiva utveckling
- Han lade mycket stor vikt vid den omgivande Kulturen

En av de stora skillnaderna mellan Piagets och Vygotskijs teorier är synen på miljöns betydelse. Enligt Piaget utvecklas barnet så gott som automatiskt enligt en given modell, medan Vygotskij lade mycket stor vikt vid den omgivande kulturen.
t.ex. ett barn i Sverige på 2010 talet utvecklas till exempel på ett annat sätt än ett barn i Bolivia på 1400 talet. De lär sig olika tankestrategier och de värderar kunskap och inlärning på olika sätt.

HANDLEDARNAS ROLL= i motsats till Piaget anser vygotskij att föräldrar, läraren eller handledaren har en betydande roll i narnets kognitiva utveckling. Barnen behöver guidas in i rätt tankemönster, annars stannar utvecklingen upp. Om föräldern i detta läge visar barnet hur det ska göra sker en utvecklingen. Just den där utvecklingsstunden kallar Vygotskij den proximala utvecklingzonen och det är den som föräldern eller läraren ska ta tillvara på.

PROXIMALA UTVECKLINGZONEN=den nya kunskaper ska inte vara för lätt men inte heller för svår.

SPRÅKETS BETYDELSE=vygotskij skiljde mellan två typer av språk:
DET INNRE SPRÅKET-som har ett stöd för tänkade
DET YTTRE SPRÅKET- som gör att vi kan kommunicera med omvärlden