Intermediate 10 Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > Intermediate 10 > Flashcards

Flashcards in Intermediate 10 Deck (30):
1

decide

decide legally drop "jai"

dtàt-sǐn (jai)

ตัดสิน

2

evidence

làk-tǎan

หลักฐาน

3

witness

pá~yaan

พยาน

4

murder

kâat-dtà~gam

ฆาตกรรม

5

urgent

rêng-dùuan

เร่งด่วน

6

to rape

kòm-kʉ̌ʉn

ข่มขืน

7

robbery

joo-rá~gam

โจรกรรม

8

chronic problem

banhaa rüa rang

ปัญหาเรื้อรัง

9

unemployment

gaan waang ngaan

การว่างงาน

10

in case of

nai goranii thîi

ในกรณีที่

11

to quarrel

tá~lɔ́

ทะเลาะ

12

way, guideline

nɛɛo-taang

แนวทาง

13

legal guardians, parents

puu pok khrong

ผู้ปกครอง

14

closely

yang glai chit

อย่างใกล้ชิด

15

to monitor

sɔ̀ɔt-sɔ̀ng

สอดส่อง

16

to suppress

bpràap-bpraam

ปราบปราม

17

avoid

lìik-lîiang

หลีกเลี่ยง

18

youth (in general)

yao-wá~chon

เยาวชน

19

act of organizing

gaan jàt-rá~bìiap

การจัดระเบียบ

20

comply with the law

bpà~dtì-bàt-dtaam gòt-mǎai

ปฏิบัติตามกฎหมาย

21

complicated, complex

sáp-sɔ́ɔn

ซับซ้อน

22

crime rate

atraa kha-di achaayaagaam

23

seize, confiscate

ยึด

yüt

24

stop

หยุด

yut

25

halt

ยุติ

yut ti

26

respect (law, etc)

Khaw roop

เคารพ

27

tension

ความตึงเครียด

khwaam tüng khriat

28

take picture

thay ruup

ถ่ายรูป

29

to cancel

yók-lə̂ək

ยกเลิก

30

control

kûuap-kum

ควบคุม