Intermediate 12 Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > Intermediate 12 > Flashcards

Flashcards in Intermediate 12 Deck (52):
1

first of all

gon un

2

tendency

neew nom

เเนวโน้ม

3

suggest, advise

sà~nə̌ə-nɛ́

เสนอแนะ

4

the first point is...

pragan thîi nüng khüü....

5

the next point is....

pragan toh pai khüü....

6

the last point is....

pragan sit thai khüü....

7

popular

pen thîi ni yom

8

sample/taste

long chim

ลองชิม

9

repair

sɔ̂m

ซ่อม

10

brewery

roong glan

โรงกลั่น

11

bras everywhere, bold, daring

glaa (haan)

กล้า(หาญ)

12

airline

sǎai-gaan-bin

สายการบิน

13

flight

thiaw bin

14

choice, option

Tua lüak

15

no choice

mâi mii taang lüak

16

underdeveloped

ด้อยพัฒนา

17

globalization

loke ga pi wat

โลกาภิวัตน์

18

gap

chɔ̂ng-wâang

ช่องว่าง

19

expand, be expanded

ขยายตัว

20

to follow

dtaam-bpai-dûuai

ตามไปด้วย

21

to correlate, correspond

sɔ̀ɔt-klɔ́ɔng

สอดคล้อง

22

to influence

ìt-tí-pon

อิทธิพล

23

positive side

daan buuak

ด้านบวก

24

negative side

ด้านลบ

25

attitude

tát-sà~ná-ká~dtì

ทัศนคติ

26

to accept

ยอมรับ

yɔɔm-ráp

27

equality

kwaam-sà~mə̌ə-pâak

ความเสมอภาค

28

to consume

boripook

บริโภค

29

wealth

khwaam ram ruay

ความรำ่รวย

30

conserve

à-nú-rák

อนุรักษ์

31

traditional, original

dâng-dəəm

ดั้งเดิม

32

generosity

kwaam-ʉ̂ʉa-fʉ́ʉa püa pää

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

33

towards one another

tö gan la gan

34

growth and prosperity

kwaam-jà~rəən gaaw naa

ความเจริญก้าวหน้า

35

decline

kwaam-sʉ̀ʉam

ความเสื่อม

36

mind

jìt-jai

จิตใจ

37

to praise

yók-yɔ̂ng

ยกย่อง

38

without + verb

dooy mai

โดยไม่

39

consider, ponder

kam-nʉng-tʉ̌ng

คำนึงถึง

40

source

thîi maa

ที่มา

41

moral, virtue

kun-ná~tam

คุณธรรม

42

prostitute

sopenii

โสเภณี

43

value, worth

kun-kâa

คุณค่า

44

the more ..... the more....

ying... thaw dai göö....ying.... thawnan

45

skill

tak sa

ทักษะ

46

coordination

gaan-bprà~sǎan-ngaan

การประสานงาน

47

love

rak

รัก

48

to respect

khaw rope

เคารพ

49

to mean

mǎai-tʉ̌ng

หมายถึง

50

patriotism

rak chaat

51

freedom

seripaap, itsara seripaap

52

to be proud

puum-jai

ภูมิใจ