Intermediate 13 Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > Intermediate 13 > Flashcards

Flashcards in Intermediate 13 Deck (28):
1

unity

kwaam-sǎa-mák-kii

ความสามัคคี

2

peace

khwaam sa ngop

ความสางบ

3

option

taang-lʉ̂ʉak

ทางเลือก

4

saving (money)

gaan om

การออม

5

guess, predict, anticipate

kâat dao

คาดเดา

6

complete

sǒm-buun

สมบูรณ์

7

sailor, navy, mariner

luuk pradoo

8

aggression

khwaam gaaw raaw

ความก้าวร้าว

9

replace

tɛɛn-tîi

แทนที่

10

to quit

laa-ɔ̀ɔk

ลาออก

11

renewable energy

pá~lang-ngaan-mǔn-wiian

พลังงานหมุนเวียน

12

boycott, sanction

gaan-kwâm-bàat

การคว่ำบาตร

13

to intend

tang jai

ตั้งใจ

14

to possess

khrop khrong

ครอบครอง

15

to control

khuap khum

ควบคุม

16

act (of congress)

prá-râat-chá~ban-yàt

พระราชบัญญัติ

17

close the door after the horse has fled

wua hãai lóm kôk

วัว หาย ล้อม คอก

18

legal status

satanapaap tang got maai

19

status (rank, standing)

sà~tǎa-ná-pâap

20

example

dtuua-yàang

ตัวอย่าง

21

list, account

ban-chii

บัญชี

22

organic

bplɔ̀ɔt-sǎan-pít

ปลอดสารพิษ

23

demand (noun)

kwaam-dtɔ̂ng-gaan

ความต้องการ

24

to respond to (respond to demand, ex.)

dtɔ̀ɔp-sà~nɔ̌ɔng

ตอบสนอง

25

GMO

genetically modified

tat tääng pantugaam

ตัดเเต่งพันธุกรรม

26

force, compel

bang-káp

บังคับ

27

treat, remedy (health)

gaan-bam-bàt

การบำบัด

28

defective, faulty, erroneous

bòk-prɔ̂ng

บกพร่อง