Intermediate 3 Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > Intermediate 3 > Flashcards

Flashcards in Intermediate 3 Deck (56):
1

value (n)

ค่านิยม

kha ni yom

2

age, formal term

wai

วัย

3

from then on

tōō jaak nan

ต่อจากนั้น

4

equally

yang thaw thiam

อย่างเท่าเทียม

5

when reaching (age, destination, etc)

müü tüng

เมื่อถึง

6

care for, take care of

duu lä

ดูเเล

7

to raise (children, animals)

liang

เลี้ยง

8

later on

tøø maa

ต่อมา

9

as just mentioned

dang glaaw nii

ดังกล่าวนี้

10

had changed

dâi plian plääng pai

ได้เปลี่ยนเเปลงไป

11

mandatory

paak bang kap

ภาคบังคับ

12

it is necessary to

jam pen tong

จำป็นต้อง

13

Opportunity

oogat

โอกาส

14

level

radap

ระดับ

15

primary education levelradap pratom suksaa

ระดับประถมศึกษา

16

secondary education level

radap matayom suksaa

ระดับมัธยมศึกษา

17

grade/level (school)

chan

ชั้น

18

middle school

matayom tan

มัธยมต้น

19

high school

matayom plaai

มัธยมปลาย

20

according to (+ noun)

taam

ตาม

21

law

got maai

กฎหมาย

22

kindergarten

à-nú-baan

อนุบาล

23

higher education level

radap udom suksaa

ระดับอุดมศึกษา

24

unless, otherwise, or else (str)

mâi chen nan.... kho....

ไม่เชนนั้น.... ก็....

25

vocational education

wichaa chiip

วิชาชีพ

26

technical college

witayalai teknik

วิทยาลัยเทคนิค

27

vocational college

witayalai aachiwaa suksaa

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

28

responsibility

kwaam-ráp-pìt-chɔ̂ɔp

ความรับผิดชอบ

29

Ministry of Eduation

grà~suuang-sʉ̀k-sǎa-tí-gaan

กระทรวงศึกษาธิการ

30

general knowledge

kwaam-rúu tûua-bpai

ความรู้ทั่วไป

31

curriculum

làk-sùut

หลักสูตร

32

to emphasize

néen

เน้น

33

basic school subject

wí-chaa pʉ́ʉn-tǎan

วิชาพื้นฐาน

34

category, kind, type

bprà~pêet

ประเภท

35

public school

roong rian ratabaan

โรงเรียนรัฐบาล

36

provincial school

roong rian prajam jangwat

โรงเรียนประจำจังหวัด

37

municipal school

roong rian tetsabaan

โรงเรียนเทศบาล

38

private (not govt)

èek-gà~chon

เอกชน

39

final exam

sɔ̀ɔp-lâi bplaai-bpii

สอบไล่ปลายปี

40

test or exam paper

kho sop

ข้อสอบ

41

admission test, exam

gaan sop khaw

การสอบเข้า

42

school, faculty at university

khaná

คณะ

43

reason (n)

hetpon

เหตุผล

44

cause (n)

saa het

สาเหตุ

45

administrator

pûu-bɔɔ-rí~hǎan

ผู้บริหาร

46

left over

tîi-lʉ̌ʉa

ที่เหลือ

47

to be within the scope of

เข้าข่าย

khaw khaai

48

not included

ไม่เกี่ยว

mâi ghiaw

49

to be defunct

ถูกยุบ

thuuk yup

50

witness

phu yùu nai het gaan

ผู้อยู่ในเหตุการณ์

51

to let

ปล่อยให้

bplɔ̀i-hâi

52

to decline, fall into disrepair

ทรุดโทรม

ทรุดโทรม

53

fix, repair

ซ่อมแซม

sɔ̂m-sɛɛm

54

to suspect

สงสัย

sǒng-sǎi

55

to be sympathized with, sympathize

น่าเห็นใจ

naa hen jai

56

to replace

ทดแทน

tót-tɛɛn