Intermediate 4.2 Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > Intermediate 4.2 > Flashcards

Flashcards in Intermediate 4.2 Deck (45):
1

to develop

patanaa

พัฒนา

2

as it should be

thaw thîi khuan

เท่าที่ควร

3

despite, in spite of

tang tang thîi

ทั้งๆที่

4

up to

tüng

ถึง

5

to give reason

hâi-hèet-pǒn

ให้เหตุผล

6

true, authentic

tɛ́ɛ-jing

แท้จริง

7

from.... to....

tang tää..... jon tüng...

ตั้งเเต่....จนถึง....

8

voter

phu ok siang

ผู้ออกเสียง

9

to be ready

พร้อม

10

to be poor, impoverished

yaak joon

ยากจน

11

debt

nîi-sǐn

หนี้สิน

12

means, method

wi ti

วิธี

13

populist policy

ná~yoo-baai bprà~chaa-ní-yom

นโยบายประชานิยม

14

general election

gaan lüak tang tua pai

การเลือกตั้งทั่วไป

15

to buy votes

süü siang

ซื้อเสียง

16

corruption, to corrupt

tút-jà~rìt carapchan

ทุจริตคอร์รัปชั่น

17

poor

yaak joon

ยากจน

18

memory

ความจำ

kwaam-jam

19

success

kwaam-sǎm-rèt

ความสำเร็จ

20

exchange

lɛ̂ɛk-bplìian

แลกเปลี่ยน

21

underdeveloped country

pratheet dɔ̂ɔi-pát-tá~naa

ประเทศด้อยพัฒนา

22

until, to the point that, as far as, to

joon, joon tüng, joon gwaa

จน

23

investigate

sʉ̀ʉp-sǔuan

สืบสวน

24

legal

tùuk-gòt-mǎai

25

illegal

pìt-gòt-mǎai

26

experience

bprà~sòp-gaan

ประสบการณ์

27

without

dooi-mâi-mii

28

detail (n)

raai-lá~ìiat

รายละเอียด

29

evidence, proof

làk-tǎan

หลักฐาน

30

always

dtà~lɔ̀ɔt-wee-laa

31

never

mâi-kəəi

32

to fix, repair

gɛ̂ɛ-kǎi

33

in practice

nai-taang-bpà-dtì~bàt

ในทางปฏิบัติ

34

in theory

nai taang trít-sà~dii

ในทางทฤษฎี

35

directly

dooi-dtrong

โดยตรง

36

role (in government, not in a movie)

bòt bàat

บทบาท

37

nominate

sà~nə̌ə-chʉ̂ʉ

เสนอชื่อ

38

protect, prevent

bpɔ̂ng-gan

ป้องกัน

39

until, to the point that

joon

จน

40

causing, to cause

pen het hai

เป็นเหตุให้

41

military

gong tap

กองทัพ

42

to stage a coup

tham patiwat rataprahan

ทำปฏิวัติรัฐประหาร

43

to topple, uproot

kôon-lóm

โค่นล้ม

44

to check and balance

dtrùuat-sɔ̀ɔp tùuang-dun am-nâat

ตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ

45

considered to be

nap pen

นับเป็น