Intermediate 7 Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > Intermediate 7 > Flashcards

Flashcards in Intermediate 7 Deck (52):
1

border crosser

khon khaam dään

คนข้ามเเดน

2

violent

run-rɛɛng

รุนแรง

3

alien (immigrant)

kon-dtàang-dâao

คนต่างด้าว

4

immigrant

khon khaw müang

คนเข้าเมือง

5

to solve

gɛ̂ɛ-kǎi

แก้ไข

6

to accumulate

sà-sǒm

สะสม

7

humanitarian

má~nút-sà~yá-tam

มนุษยธรรม

8

intention

kwaam-dtâng-jai

ความตั้งใจ

9

to allocate

jàt-sǎn

จัดสรร

10

proponent

pûu-sà~nàp-sà~nǔn

ผู้สนับสนุน

11

worker, labor

rɛɛng-ngaan

แรงงาน

12

to resist

dtɔ̀ɔ-dtâan

ต่อต้าน

13

argue (formal)

káan

ค้าน

14

harm/destroy

tam-laai

ทำลาย

15

take by force

yɛ̂ng

แย่ง

16

taxes

paa-sǐi

ภาษี

17

temporary

chûua-kraao

ชั่วคราว

18

to reform

bpà~dtì-rûup

ปฏิรูป

19

take away

(as in fighting to take something away from someone else)

yääng

เเย่ง

20

executive order

kham sang faai borihaan

คำสั่งฝ่ายบริหาร

21

enforce

bang-káp-chái

บังคับใช้

22

deport

nee-rá~têet

เนรเทศ

23

opponent

pu kát-káan

ผู้คัดค้าน

24

Do you think that....

khun khit mâi waa....

25

in my experience...

jaak prasoopgaan khong Phom...

26

as far as I understand....

thaw thîi Phom khaw jai ...

27

in my opinion....

nai khwaam khit hen khong Phom...

28

How? (Used with adj or adv)

kɛ̂ɛ-nǎi

แค่ไหน

29

Violate

lá~mə̂ət

ละเมิด

30

justice

kwaam-yút-dtì-tam

ความยุติธรรม

31

vision/eyesight

สายตา

32

spouse

khuu som rot

คู่สมรส

33

to limit

jam gat

จำกัด

34

to cancel

yok lük

ยกเลิก

35

specific

chà~pɔ́

เฉพาะ

36

fraud

gaan-chɔ̂ɔ-goong

การฉ้อโกง

37

welcome to DC

yin dii dtɔ̂ɔn-ráp suu DC

38

these/those

laaw nii, laaw nan

39

Wall

gam-pɛɛng

กำแพง

40

to cancel

yók-lə̂ək

41

in the case that

nai goranii

ในกรณีที่

42

criminal

àat-chá~yaa-gɔɔn

อาชญากร

43

crime

àat-chá~yaa-gam

อาชญากรรม

44

rights

sìt-tí

สิทธิ

45

permanent

tǎa-wɔɔn

ถาวร

46

Temporary

chûua-kraao

ชั่วคราว

47

expire

mòt-aa-yú

หมดอายุ

48

extend (visa)

dtɔ̀ɔ

ต่อ

49

situation

sà~tǎa-ná-gaan

สถานการณ์

50

halt (law, process)

ra ngap

ระงับ

51

public

sa ta ra na

สาธารณะ

52

classifier for category

pra pet

ประเภท