Intermediate 8 Flashcards Preview

Thai Basic Part 1 > Intermediate 8 > Flashcards

Flashcards in Intermediate 8 Deck (29):
1

environment

sìng-wɛ̂ɛt-lɔ́ɔm

สิ่งแวดล้อม

2

natural disaster

pai-pí-bàt taang tamachaat

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3

luckily/it is fortunate that

choke dii thîi

โชคดีที่

4

Renewable, replace, substitute

tót-tɛɛn

ทดแทน

5

to encounter, confront, face (something new)

pà~chəən

เผชิญ

6

pollution

mon-lá~pít, mon-lá~paa-wá

7

worse

yɛ̂ɛ-long

แย่ลง

8

dust

fun la ong

ฝุ่นละออง

9

improve

bpràp-bprung

ปรับปรุง

10

instead of

tän thîi ja

เเทนที่จะ

11

frugal, to save

bprà~yàt

ประหยัด

12

foul odor

glin men

กลิ่นหม็น

13

severe, violent

run rääng

รุนเเรง

14

natural resources

sáp-pá~yaa-gɔɔn-tam-má~châat

ทรัพยากรธรรมชาติ

15

different

dtɛ̀ɛk-dtàang

แตกต่าง

16

dirty

sòk-gà~bpròk

สกปรก

17

garbage

kha ya

ขยะ

18

resource, source

lääng

เเหล่ง

19

prosperity

kwaam-jà~rəən

ความเจริญ

20

to attract

dʉng-dùut

ดึงดูด

21

public utility

sǎa-taa-rá~nuu-bpà~pôok

สาธารณูปโภค

22

to collect

gep

เก็บ

23

to handle

rap müü

รับมือ

24

to lose out on, miss

sǔun-sǐia

สูญเสีย

25

to be worried

nak jai

หนักใจ

26

recycle

nam-wát-sà~dù-glàp-maa-chái-mài

นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

27

ready to do something

phrom thi ja + verb + lääw

28

to not have the capacity to do something (due to some incapacitating circumstance)

mâi wai

29

center (n. - as in civic center)

sǔun

ศูนย์